Senaste nyheterna

Här får du en kort sammanfattning av några aktuella och relevanta avgöranden från svenska domstolar runtom i landet samt från EU-domstolen och Europadomstolen.

VJS Karnov Group bevakar dagligen nyheter gällande domar inom olika rättsområden. Här får du en kort sammanfattning av några aktuella och relevanta avgöranden från svenska domstolar runtom i landet samt från EU-domstolen och Europadomstolen.


Frias från rattfylleri – åt dessert med rom i

Alkoholkoncentrationen i den tilltalades utandningsluft låg precis över den straffbara gränsen. Den tilltalade har uppgett att hon inte druckit alkohol men att hon under ett restaurangbesök ätit en dessert som innehöll rom. Rättsmedicinalverkets yttrande i utredningen visar att desserten, om den tillagats enligt receptet, i sig skulle kunna ge ett inte obetydligt utslag. Någon utredning som visar att den tilltalade skulle ha fått i sig alkohol, förutom genom desserten har inte lagts fram. Hovrätten framhåller att den tilltalade inte kan anses ha varit medveten om, enbart utifrån namnet på desserten eller av annan anledning, att desserten innehöll alkohol i sådan mängd som resultatet av mätningen visar. Hovrätten friar nu henne därför på grund av bristande uppsåt.

# Svea hovrätt B 9654-18

Skrivet av Ashik Zaman


 

Kvinna i polygamt äktenskap nekas bostadsbidrag som ensamstående

Sökanden är registrerad som gift med en man som samtidigt är folkbokförd som gift och boende med en annan kvinna. Hennes barn bor tillsammans med sökanden och hon har ansökt om bostadsbidrag. Kammarrätten konstaterar att myndigheter i allmänhet bör kunna godta uppgifter i folkbokföringsregistret, också när det är fråga om registrerade polygama äktenskap. Eftersom sökanden emellertid inte har visat att hon inte bor tillsammans med sin man, och då det inte heller framkommit särskilda skäl för att hon ska ansöka om bostadsbidrag ensam, finner kammarrätten att hon inte har rätt att ansöka om bostadsbidrag.

# Kammarrätten i Göteborg 3707-18 

Skrivet av Ashik Zaman


 

Universitetets beslut att återkalla antagningsbeslut är överklagbart

Universitetet återkallade klagandens antagningsbeslut med stöd av förvaltningslagen gällande gynnande beslut som blivit oriktigt till följd av vilseledande från den enskildes sida kan ändras till nackdel för den enskilde. Beslutet om återkallelse är inte att likställa med disciplinär åtgärd eller avstängning enligt högskolelagen utan kammarrätten finner att förvaltningslagens allmänna regler ska tillämpas. Beslutet har påverkat klaganden på ett inte obetydligt sätt och gått honom emot. Mot bakgrund av detta bedömer kammarrätten att klaganden har rätt att överklaga universitetets återkallelsebeslut och målet återförvisas till förvaltningsrätten.

# Kammarrätten i Stockholm 4546–18 

Skrivet av Linn C. Tiger


 

Kommunikativa begränsningar gör inte upprepad misskötsamhet godtagbar

Anticimex (bolaget) är medlem i Almega och bundet av kollektivavtalet med Unionen där teknikern, den anställda, var medlem. Den anställda sades upp av personliga skäl men efter att tvist uppkommit gällande uppsägningens giltighet kom bolaget överens med Unionen om att den anställda skulle vara arbetsbefriad under en period. Bolaget stängde därefter av den anställda från arbetet pga. omständigheter som föranlett uppsägningen, upprepad misskötsamhet och arbetsvägran. Unionen yrkade att uppsägningen skulle ogiltigförklaras med hänvisning till att den anställda har sociala och kommunikativa begränsningar. Arbetsdomstolen betvivlar inte att den anställda har känt sig övervakad och stressad men uppmaningarna och erinringarna från bolagets sida bedöms ha varit befogade. Sammantaget har det enligt Arbetsdomstolen framkommit att den anställda har visat en allmän ovilja att rätta sig efter bolagets direktiv och Arbetsdomstolen finner att bolaget har haft saklig grund för uppsägningen. Unionens yrkanden avslås men eftersom det inte har framkommit att det funnits särskilda skäl för avstängning ska bolaget betala skadestånd om 30 000 kr för brott mot LAS.

# Arbetsdomstolen 2019 nr 2 

Skrivet av Linn C. Tiger


 

Kvinna döms för mordförsök mot sin sambo i Stockholm

Tingsrätten finner vid sin prövning av målet att det går att utesluta att den tilltalade kvinnan agerat under sömngång då hon vid ett tillfälle huggit sin sambo i huvudet med ett vasst föremål när han sov, och vid ett annat tillfälle hotat honom med kniv som hon sedan huggit med mot hans håll. Hon döms nu för olaga hot och för mordförsök avseende gärningarna som ägt rum i den gemensamma bostaden i centrala Stockholm. Påföljden bestäms till fängelse i åtta år.

# Stockholms tingsrätt B 13279-18 

Skrivet av Ashik Zaman


 

Långa fängelsestraff i det s.k. högskoleprovsmålet

Tingsrätten dömer i målet de tre huvudåtalade till fängelsestraff och har funnit att huvudmännen bedrivit en omfattande verksamhet under namnet HP-hjälpen som har lett till fusk av avancerad art gällande deltagande i det nationella högskoleprovet. Förfarandet vid fusket har omfattat teknisk utrustning som har möjliggjort att deltagare under högskoleprovet har kunnat få provsvar direkt i örat. Fängelsestraffen som utdöms för huvudmännen uppgår till mellan 3,5 års och 6 års fängelse. I målet döms även några andra personer som har haft anknytning till verksamheten samt personer som har fuskat under sitt deltagande vid högskoleprovet.

# Norrköpings tingsrätt B 1296-18 

Skrivet av Ashik Zaman


 

Nekad avverkningsrätt samma effekt för markägare som bildande av naturreservat

Skogsstyrelsen nekade markägarna avverkningsrätt för de fjällnära skogsområdena med hänvisning till att de var alltför skyddsvärda ur miljösynpunkt och markägarna yrkade ersättning eftersom fastigheterna minskat i värde. Mark- och miljödomstolen delar markägarnas bedömning att den pågående markanvändningen på fastigheterna inte kan anses vara något annat än skogsbruk samt att den nekade avverkningsrätten innebär hinder i den pågående markanvändningen. Mark- och miljödomstolen beslutar att staten ska betala sammanlagt drygt 18 miljoner kr till markägarna i de fem domarna.

# Mark- och miljödomstolen i Umeå M 2037–17 

Skrivet av Linn C. Tiger

 

Är du intresserad av att gå en kurs hos oss?

Här ser du alla våra kommande juridiska fortbildningar.

Lämna en kommentar