Ansvaret för styrelse, VD och revisorer i aktiebolag


Kursen ger dig fördjupad insikt i när styrelseledamöter, VD och revisor i aktiebolag kan bli skadeståndsansvariga samt vilket ansvar styrelsen har i händelse av kapitalbrist i bolaget.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centralt i Stockholm

Pris

9 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Under kursdagen behandlas styrelse-, VD- samt revisorsansvaret i aktiebolag utifrån aktuell rättspraxis och de senaste årens utveckling på aktiebolagsrättens område. Kursen syftar till att ge deltagarna fördjupad kunskap om bl.a. de förutsättningar under vilka styrelseledamöter, VD och revisor i aktiebolag kan bli skadeståndsansvariga samt vilket ansvar styrelsen har i händelse av kapitalbrist i bolaget.


Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter
:

  • Bolagsorganens kompetens och den inbördes ansvarsfördelningen
  • Bolagsorganens ansvar gentemot bolaget
  • Ansvaret vid kapitalbrist
  • Bristtäckningsansvaret vid olovliga värdeöverföringar
  • Låneförbudet
  • Personligt ansvar enligt årsredovisningslagen och skattebetalningslagen
  • Straffansvar enligt aktiebolagslagen och straffansvar vid för sent ingiven årsredovisning
  • Revisorns roll och det tillämpliga regelverket
  • Skadeståndsansvaret för revisor
  • Rådgivningsansvaret

 

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig bl.a. till advokater, affärsjurister, bank- och bolagsjurister, vissa jurister inom statlig och kommunal förvaltning samt revisorer.

 

Klicka här för program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås


09.00-10.15
Styrelsens och VD:s ansvar gentemot bolaget, bolagsorganens kompetens och den inbördes ansvarsfördelningen, betydelsen av olika styrdokument, delegation av ansvar, jäv, straffansvar, culpa-bedömningen, lojalitetsplikten, beslut om ansvarsfrihet


(10.15-10.30 Kaffe)

10.30-12.00 Styrelsens och VD:s ansvar gentemot tredje man, personligt ansvar vid kapitalbrist, skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning, bristtäcknings-ansvar vid olovliga värdeöverföringar, låneförbudet


(12.00-13.00 Lunch)

13.00-14.30 Ansvaret för bolagets skatter, ansvaret för årsredovisningen, revisorns roll, revisionsplikten, jäv, regelverket för revisorer, god redovisningssed och god revisionssed


(14.45-15.00 Kaffe)

15.00-16.15 Revisors ansvar gentemot bolaget och tredje man, rådgivningsansvaret, culpa-bedömningen, orsakssamband, preskription, begränsning av skadeståndsansvaret


16.15-16.30
Avslutning med frågor och sammanfattning av kursdagen

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

 

Kontakt

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se
Anmäl dig till kursen 3/5-2018 Anmäl dig till kursen 28/11 - 2018