Avtalstolkning i praktiken

Kursen ger dig praktiska kunskaper i avtalstolkning av de uppskattade föreläsarna Johan Adestam och Niklas Arvidsson.

Kursbeskrivning

Behöver du bredda eller fördjupa dina kunskaper gällande avtalstolkning? Under kursen får du en genomgång om det rättsliga området i praktiken.

Kursen har särskilt fokus på hur de olika metoderna för avtalstolkning kommer till uttryck i prejudikat från Högsta domstolen. Förutom de olika metoderna behandlas även den betydelse som den dispositiva rätten i olika hänseenden kan ha för fastställandet av ett avtals rättsverkningar, såsom inom ramen för tolkning. Tillsammans får du rätt förutsättningar för att kunna tolka juridiska avtal.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • Vilka metoder tillämpar Högsta domstolen vid tolkning av avtal?
  • Vad innebär det, t.ex., att en tolkning ska göras mot bakgrund av avtalets systematik?
  • Vad innebär det att, som Högsta domstolen gjort i åtskilliga fall från senare tid, tolka ett avtal i ljuset av dispositiv rätt? Vilken betydelse har den dispositiva utfyllande rätten när man fastställer rättsverkningarna av ett avtal?
  • Vad gäller vid tolkning av standardavtal? Hur har Högsta domstolen gått till väga för att tolka avtal hänförliga till den s.k. AB-familjen i senare års rättspraxis?
  • Vad gäller beträffande tredjemansavtal och vilken praktisk betydelse har sådana avtal? Vad krävs för att ett avtal ska tolkas som ett tredjemansavtal?
  • Vilken betydelse har avtalstolkningen för frågan om det är möjligt att vända sig med krav mot en avtalsparts avtalspart?
  • Skiljer sig tolkning av avtal från utfyllning av avtal och i så fall på vilket sätt?

Föreläsare

Johan Adestam är lektor rättsvetenskap vid Instutitionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet. 

Niklas Arvidsson, docent i civilrätt vid Lunds universitet.

Målgrupp

Du som i egenskap av advokat eller i övrigt är verksam inom ett rättsområde som gör att du kommer i kontakt med frågan hur avtal ska tolkas.

Plats

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 10:15
Introduktion. Utgångspunkter för avtalstolkningen.
10:15 - 12:00
Lydelsen i dess kontext. Närmare om olika tolkningsmetoder. Inkl. kaffepaus
12:00 - 12:45
Tolkningsfrågornas betydelse i avtalskedjor.
12:45 - 13:45
Lunch
13:45 - 14:15
Tredjemansavtal
14:15 - 14:40
Tolkning, utfyllning och bevisning
14:40 - 15:00
Kaffepaus
15:00 - 16:30
Tolkning av standardavtal och flerpartsavtal
16:30
Kursen avslutas
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch, kaffe och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.