Avtalstolkning i praktiken

Kursen ger dig praktiska kunskaper i avtalstolkning av de uppskattade föreläsarna Johan Adestam och Niklas Arvidsson.

11 juni  |  7 kurstimmar  |  Stockholm

Kursbeskrivning

Behöver du bredda eller fördjupa dina kunskaper gällande avtalstolkning? Under kursen får du en genomgång om det rättsliga området i praktiken.

Kursen är inriktad på avtalstolkning med särskilt fokus på hur metoderna för avtalstolkning kommer till uttryck i prejudikat från Högsta domstolen. Kursens huvudsakliga inriktning ligger dels på metoderna för avtalstolkning, dels på den betydelse som dispositiv rätt i olika hänseenden kan ha för fastställandet av ett avtals rättsverkningar, bl.a. inom ramen för tolkningen.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • Vilka metoder tillämpar Högsta domstolen vid tolkning av avtal?
  • Vad innebär det, t.ex., att en tolkning ska göras mot bakgrund av avtalets systematik?
  • Vad innebär det att, som Högsta domstolen gjort i åtskilliga fall från senare tid, tolka ett avtal i ljuset av dispositiv rätt? Vilken betydelse har den dispositiva utfyllande rätten när man fastställer rättsverkningarna av ett avtal?
  • Vad gäller vid tolkning av standardavtal? Hur har Högsta domstolen gått till väga för att tolka avtal hänförliga till den s.k. AB-familjen i senare års rättspraxis?
  • Vad gäller beträffande tredjemansavtal och vilken praktisk betydelse har sådana avtal? Vad krävs för att ett avtal ska tolkas som ett tredjemansavtal?
  • Vilken betydelse har avtalstolkningen för frågan om det är möjligt att vända sig med krav mot en avtalsparts avtalspart?
  • Skiljer sig tolkning av avtal från utfyllning av avtal och i så fall på vilket sätt?

Föreläsare

Johan Adestam, postdoktor i civilrätt, Lunds universitet 
Niklas Arvidsson, docent och lektor, Lunds universitet

Målgrupp

Du som i egenskap av advokat eller i övrigt är verksam inom ett rättsområde som gör att du kommer i kontakt med frågan hur avtal ska tolkas.

Plats

Centralt i Stockholm, 08:30 - 17:00

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 12:00
Tolkningsmetoder och avtalstolkning inkl. kaffepaus
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 14:40
Betydelsen av dispositiv rätt. Betydelsen av dispositiv rätt I (tolkning och utfyllning m.m.)
14:40 - 15:00
Kaffepaus
15:00 - 16:00
Betydelsen av dispositiv rätt II (särskilt om tredjemansavtal och avtalskedjor)
16:00 - 17:00
Sammanfattning och reflexioner
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch samt fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 
7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.