Avtalstolkning i praktiken


Få praktiska kunskaper i avtalstolkning av Johan Adestam och Niklas Arvidsson.

Boka kurs

Kurstillfällen

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Pris

9 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Kursen är inriktad på avtalstolkning med särskilt fokus på hur metoderna för avtalstolkning kommer till uttryck i prejudikat från Högsta domstolen. Kursens huvudsakliga inriktning ligger dels på metoderna för avtalstolkning, dels på den betydelse som dispositiv rätt i olika hänseenden kan ha för fastställandet av ett avtals rättsverkningar, bl.a. inom ramen för tolkningen.

 

Kursen kommer att behandla följande programpunkter:

  • Vilka metoder tillämpar Högsta domstolen vid tolkning av avtal? 
  • Vad innebär det, t.ex., att en tolkning ska göras mot bakgrund av avtalets systematik?
  • Vad innebär det att, som Högsta domstolen gjort i åtskilliga fall från senare tid, tolka ett avtal i ljuset av dispositiv rätt? Vilken betydelse har den dispositiva utfyllande rätten när man fastställer rättsverkningarna av ett avtal?
  • Vad gäller vid tolkning av standardavtal? Hur har Högsta domstolen gått till väga för att tolka avtal hänförliga till den s.k. AB-familjen i senare års rättspraxis?
  • Vad gäller beträffande tredjemansavtal och vilken praktisk betydelse har sådana avtal? Vad krävs för att ett avtal ska tolkas som ett tredjemansavtal?
  • Vilken betydelse har avtalstolkningen för frågan om det är möjligt att vända sig med krav mot en avtalsparts avtalspart?
  • Skiljer sig tolkning av avtal från utfyllning av avtal och i så fall på vilket sätt?

 

FÖRELÄSARE

Johan Adestam, postdoktor i civilrätt, Lunds universitet
Niklas Arvidsson, docent och lektor vid Handelsrättsliga institutionen, Lunds universitet

Målgrupp

Du som i egenskap av advokat eller i övrigt är verksam inom ett rättsområde som gör att du kommer i kontakt med frågan hur avtal ska tolkas.


Klicka här för program

08.30 - 09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 - 12.00 Tolkningsmetoder och avtalstolkning

(12.00 - 13.00 Lunch)

13.00 - 14.00 Betydelsen av dispositiv rätt. Betydelsen av dispositiv rätt I (tolkning och utfyllning m.m.)

(14.40 - 15.00 Kaffe)

15.00 - 16.00 Betydelsen av dispositiv rätt II (särskilt om tredjemansavtal och avtalskedjor)

16.00 - 17.00 Sammanfattning och reflexioner

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Deltagarna får intyg efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

Kontaktperson

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se

Boka kursen