Brottsbegreppet


Jur. dr. Jack Ågren ger dig ökade kunskaper om och förståelse för de olika förutsättningar vara uppfyllda för att en gärning ska utgöra brott.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centrala Stockholm

Pris

7 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Den här kursen fokuserar på att ge dig som deltagare såväl en allmän överblick och bakgrund till det straffrättsliga system som brukar benämnas brottsbegreppet som mer fördjupade kunskaper om brottsbegreppets olika delar. Kursen fokuserar därtill på att ge deltagarna en mycket god kännedom om de metodologiska överväganden som rättstillämparen har att ta ställning till vid prövning av brottsfrågan.

Syftet är att deltagarna efter kursen ska ha lättare att identifiera och analysera olika frågor kopplade till brottsbegreppet och på ett strukturerat och sammanhängande sätt kunna argumentera i frågor som handlar om att avgöra om ett brott är förövat.

Undervisningen består av föreläsning, diskussion och gruppövningar. Aktuella rättsfall och annat relevant material presenteras och diskuteras

Några av nyhetsdagens programpunkter:

  • Vilka principiella utgångspunkter gäller vid tolkning och tillämpning av straffbud? 
  • Brottsbegreppets struktur – vad är kännetecknande för det straffrättsliga system som brukar benämnas ”brottsbegreppet” och vilka metodologiska överväganden har rättstillämparen att ta ställning till vid prövning av om brott föreligger?
  • Gärningsbegreppet – vad skiljer handling från underlåtenhet och i vilka fall krävs för straffrättsligt ansvar att den underlåtande är i garantställning? 
  • Hur sker begränsningen av relevanta orsakssamband – är läran om gärningsculpa att föredra framför adekvansläran? 
  • Förstadier till brott – utifrån vilka förutsättningar aktualiseras ansvar för stämpling, förberedelse samt försök till brott? 
  • Medverkan – utifrån vilka förutsättningar kan man straffrättsligt medverka till en otillåten gärning? 
  • Objektiva ansvarsfrihetsgrunder – vilka omständigheter rättfärdigar en annars otillåten gärning?
  • De olika uppsåts- och oaktsamhetsformerna – hur prövas uppsåt och oaktsamhet enligt täckningsprincipen och utifrån vilka förutsättningar görs undantag från täckningsprincipen?
  • Subjektiva ansvarsfrihetsgrunder – utifrån vilka förutsättningar kan förövaren av en otillåten gärning ursäktas? Vad skiljer de subjektiva ansvarsfrihetsgrunderna från de objektiva?

 

FÖRELÄSARE

Kursens föreläsare jur. dr. Jack Ågren, lektor i straffrätt vid Stockholms universitet.


MÅLGRUPP

Kursen riktar sig främst till biträdande jurister, advokater, åklagare, poliser och andra som är verksamma inom det straffrättsliga området samt journalister med särskilt intresse för straffrättsliga frågor.

 

Klicka här för program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.00-10.00 Inledning av kursen
- Principiella utgångspunkter vid tolkning och tillämpning av straffbud samt allmänt om brottsbegreppet.

10.00-12.00  Brottsbegreppets struktur
- här går vi igenom det straffrättsliga system som brukar benämnas ”brottsbegreppet” och betydelsen av  att prövningen av om brott föreligger sker i en viss systematisk ordning. Med utgångspunkt i ett brottsbegrepp som är uppdelat i en objektiv och en subjektiv sida kommer detta pass fokusera på att diskutera brottets objektiva sida (eller gärningssida).

Vi kommer att gå igenom vad som krävs för att en gärning ska anses uppfylla de krav som en brottsbeskrivning uppställer (till detta hör att diskutera bl.a. s.k. osjälvständiga brottsformer, relationen mellan handling och underlåtenhet, innebörden av garantläran och innebörden av gärningsculpa m.m.) samt betydelsen av att utreda om det förelegat någon objektiv ansvarsfrihetsgrund (t.ex. nödvärn, nöd, samtycke m.fl.) som rättfärdigar en gärning som uppfyller kravet på brottsbeskrivningsenlighet.

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.30 Eftermiddagspass
- Eftermiddagen ägnas åt att diskutera brottets subjektiva sida. Inledningsvis diskuteras de olika uppsåts- och oaktsamhetsformerna. Härefter diskuteras innebörden av täckningsprincipen samt utifrån vilka förutsättningar man gör undantag från täckningsprincipen.

15.30-15.50 Kaffe

15.50-16.45 Subjektiva ansvarsfrihetsgrunder
- det avslutande passet inleds med att diskutera betydelsen av subjektiva ansvarsfrihetsgrunder, dvs. omständigheter som kan ursäkta förövaren av en otillåten gärning.

16.45-17.00 Utvärdering  och avslutning

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar.  Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

 

Kontakt

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se

Boka kursen