Brottsbegreppet

Kursen ger dig ökade kunskaper om och förståelse för de olika förutsättningar som bör vara uppfyllda för att en gärning ska utgöra brott. Välkommen på kurs!

12 juni  |  7 kurstimmar  |  Stockholm

Kursbeskrivning

Kursen fokuserar på att ge dig som deltagare både en allmän överblick och bakgrund till det straffrättsliga system som brukar benämnas brottsbegreppet samt mer fördjupade kunskaper om brottsbegreppets olika delar. Kursen fokuserar därtill på att ge deltagarna en mycket god kännedom om de metodologiska överväganden som rättstillämparen har att ta ställning till vid prövning av brottsfrågan.

Syftet är att deltagarna efter kursen ska ha lättare att identifiera och analysera olika frågor kopplade till brottsbegreppet och på ett strukturerat och sammanhängande sätt kunna argumentera i frågor som handlar om att avgöra om ett brott är förövat.

Undervisningen består av föreläsning, diskussion och gruppövningar. Aktuella rättsfall och annat relevant material presenteras och diskuteras

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

 • Vilka principiella utgångspunkter gäller vid tolkning och tillämpning av straffbud? 
 • Brottsbegreppets struktur – vad är kännetecknande för det straffrättsliga system som brukar benämnas ”brottsbegreppet” och vilka metodologiska överväganden har rättstillämparen att ta ställning till vid prövning av om brott föreligger?
 • Gärningsbegreppet – vad skiljer handling från underlåtenhet och i vilka fall krävs för straffrättsligt ansvar att den underlåtande är i garantställning? 
 • Hur sker begränsningen av relevanta orsakssamband – är läran om gärningsculpa att föredra framför adekvansläran? 
 • Förstadier till brott – utifrån vilka förutsättningar aktualiseras ansvar för stämpling, förberedelse samt försök till brott? 
 • Medverkan – utifrån vilka förutsättningar kan man straffrättsligt medverka till en otillåten gärning? 
 • Objektiva ansvarsfrihetsgrunder – vilka omständigheter rättfärdigar en annars otillåten gärning?
 • De olika uppsåts- och oaktsamhetsformerna – hur prövas uppsåt och oaktsamhet enligt täckningsprincipen och utifrån vilka förutsättningar görs undantag från täckningsprincipen?
 • Subjektiva ansvarsfrihetsgrunder – utifrån vilka förutsättningar kan förövaren av en otillåten gärning ursäktas? Vad skiljer de subjektiva ansvarsfrihetsgrunderna från de objektiva?

Föreläsare

Jack Ågren
Juris doktor och universitetslektor i straffrätt, Stockholms universitet.
Jack är också författare till läroböcker i straffrätt och har skrivit flertalet artiklar som publicerats i såväl tidskrifter som festskrifter. 

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till biträdande jurister, advokater, åklagare, poliser och andra som är verksamma inom det straffrättsliga området samt journalister med särskilt intresse för straffrättsliga frågor.

Plats

Centralt i Stockholm, 08:30 - 17:00

 

Klicka här för program

Kursprogram

08.30-09.00
Registrering, kaffe och smörgås
09.00-10.00
 • Principiella utgångspunkter vid tolkning och tillämpning av straffbud.
 • Allmänt om brottsbegreppet.
10.00-12.00
Brottsbegreppets struktur
12:00 - 13:00
Lunch
13.00-15.30
 • Diskussion av de olika uppsåts- och oaktsamhetsformerna.
 • Diskussion av brottets subjektiva sida.
 • Innebörden av av täckningsprincipen samt utifrån vilka förutsättningar man gör undantag från täckningsprincipen.
15:30 - 15:50
Kaffe
15.50-16.45
Subjektiva ansvarsfrihetsgrunder
16.45-17.00
Utvärdering och avslutning
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.