Civilprocessrätt

I denna återkommande nyhetsdag behandlas nya viktiga processrättsliga avgöranden från Högsta domstolen mot bakgrund av tidigare praxis.

Kursbeskrivning

Kursen belyser aktuella civilprocessrättsliga frågor som advokater och andra processande jurister kan möta och där problemlösningarna kräver både teoretiska insikter och kunskaper om den senaste rättsutvecklingen i praxis. Särskild fokus kommer ligga på sådana HD-domar från senare tid som ställer krav på en närmare analys.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • HD:s behandling av ansökning om prövningstillstånd
  • Hur ska man utforma ett fullgörelseyrkande som tar sikte på en naturaprestation? Vilka svårigheter och hinder möter ett kärandeombud då han eller hon ska utarbeta ett fastställelseyrkade eller ett villkorat yrkande.
  • I vad mån kan regler om talefrister och principer om talerätt skapa möjligheter och hinder? Kan käranden väcka prematur talan eller riskerar han eller hon att en talan avvisas om en rättegång inleds i förtid?
  • Vilken räckvidd har påståendedoktrinen?
  • Har processbolagen fortfarande en framtid eller har HD satt stopp för deras verksamhet?
  • Hur ska partsombuden planera sin processföring under olika skeden med tanke på preklusionsriskerna? Finns det praktiska situationer där kärandeombudet bör överväga rättskraftsreglernas preklusionsverkan?
  • Vilka möjligheter har en part att tvinga fram skriftlig och datalagrad information genom reglerna om edition. Är skyddet för yrkeshemligheter tillräckligt starkt i editionssituationer?

Föreläsare

Stefan Lindskog är justitieråd och var dessförinnan verksam som advokat och delägare vid Wistrands Advokatbyrå. Under flera år var han även styrelseledamot och ordförande i Sveriges Advokatsamfund.

Lars Heuman är professor i processrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet samt forskare vid Stockholm Centre for Commercial Law.

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater och andra processande jurister som behöver fördjupade kunskaper om civilprocessen.

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 09:10
Gemensam inledning
09:10 - 12:00
Förmiddagspass inklusive kaffepaus
12:00 - 13:00
Gemensam lunch
13:00 - 16:00
Eftermiddagspass inklusive kaffepaus

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch, kaffe och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.