Compliance - en nyckelfunktion i finansiella företag


Att ansvara för funktionen för regelefterlevnad (compliance) i ett finansiellt företag har aldrig varit mer utmanande.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centrala Stockholm

Pris

9 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Regelströmmen från EU kräver ständiga förändringar av företagens interna regelverk. I flera av de nya regelverken lyfts kontrollfunktionernas roll och ansvar fram ännu tydligare än tidigare. Men vilken kontrollfunktion ska egentligen göra vad? Och hur ska compliancefunktionen kunna känna sig komfortabel med sin insats ifråga om företagets regelefterlevnad?

Denna fullspäckade kursdag ger vi praktisk vägledning om hur compliancefunktionen kan organisera sitt dagliga arbete och vi diskuterar vad som kan förväntas av en compliance officer i olika slags krislägen. Vi visar hur en riskanalys görs i praktiken och ger konkreta exempel på tillsynsmyndighetens förväntningar på utformningen av kontroller och rapporter.

Några av kursens programpunkter:

  • Compliance roll i den interna kontrollmiljön
  • Arbetsmetodik - riskinventering och complianceplanering
  • Rapportering och ansvar
  • Outsourcing, regtech, mm.


MÅLGRUPP

Kursen vänder sig främst till ansvariga eller anställda inom compliancefunktionen i finansiella företag samt konsulter som arbetar med complianceuppdrag eller som kan komma att göra det.

Föreläsare

Advokat Marie Friman, Apriori Advokatbyrå.
Advokat Cecilia Wennerholm, Apriori Advokatbyrå.


Program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.00-10.00 Compliance roll i den interna kontrollmiljön
- De tre försvarslinjerna, gränsdragning mot riskfunktionen, internrevision etc. Oberoendekrav?

10.00-11.00 Arbetsmetodik – riskinventering och complianceplanering.
- Riskinventering och complianceplanering. Vi tillhandahåller en modell för inventering av compliancerisker och kopplar denna till utformningen av en complianceplan.

11.00-12.00 Internt regelverk, utbildning och kontrollverksamhet
- Compliance roll vid framtagandet av interna regler.
- Utbildning av anställda och styrelse. Om vad? Hur ofta?
- Gränsdragningen mellan compliance kontrollansvar och den operativa verksamhetens eget kontrollansvar.

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Compliancearbetet i en storbank
Gent Jansson, Head of compliance SEB

14.00-15.00 Rapportering och ansvar
- Det ställs allt högre krav på hur compliancerapporter ska utformas. Vi diskuterar rapporteringsrutiner och visar exempel på hur compliancerapporter kan utformas.
- Incidenthantering, tillsyn och sanktioner. Hur ska compliance officer agera i krislägen? Vad göra om ledningen inte lyssnar?

15.00-15.30 Outsouring, regtech m.m.
- Vi diskuterar hur det går till praktiskt vid utläggning av compliancefunktionen på extern leverantör och resonerar om digitaliseringen av compliancearbetet (”regtech”).

15.30-16.30 Nyheter inom compliance – Finansinspektionens främsta fokusområden våren 2017


16.30-17.00 Avslutning

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Deltagarna får intyg efter genomförd utbildning.

 

Kontaktperson

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se

Boka kursen