Den nya kommunallagen

Få en genomgång av den nya kommunallagen som avses träda i kraft 1 januari 2018.

Kursbeskrivning

I den här kursen får du en genomgång av den nya kommunallagen som avses träda i kraft den 1 januari 2018, särskilt ur ett praktiskt tillämparperspektiv. Kursen kommer att fokusera på en genomgång av rättsläget generellt vad gäller de vanligast förekommande kommunalrättsliga frågeställningarna, med särskild inriktning på de områden där den nya kommunallagen innebär förändringar och nyheter.

Syftet är att ge en praktiskt orienterad överblick av regelverket och relevanta förarbeten och rättspraxis samt att fokusera på de frågor som har störst praktisk betydelse.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

 • Förvaltningslagens historik, systematik och tillämpningsområde, särskilt i förhållande till den speciella förvaltningsrätten
 • Grundläggande principer och god förvaltning; serviceskyldighet m.m.
 • Allmänt om ärendehandläggning; tolkning och översättning, jäv m.m.
 • Initiering av ärende
 • Ärendeberedning; kommunicering, muntlig handläggning, utredningsansvar m.m.
 • Särskilt om försenad handläggning
 • Beslut; motivering m.m.
 • Besluts verkställighet; även inhibition m.m.
 • Rättelse och ändring
 • Överklagande; överklagbarhet, klagorätt, överklagandetid m.m.
 • Förvaltningsbesluts rättskraft

Föreläsare

Rådman Jesper Blomberg, Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt
Advokat/partner Pontus Gunnarsson, MAQS Advokatbyrå

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till kommunjurister och jurister inom kommun, landsting, kommunala bolag m.m., men också till övriga anställda (t.ex. kanslichefer, kommunsekreterare, nämndssekreterare m.m.) och förtroendevalda inom kommun och landsting samt till advokater, biträdande jurister, domare samt övriga praktiskt verksamma som kommer i kontakt med kommunalrättsliga frågeställningar.

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 10:00
Kommunalagens historik och systematik samt den kommunala kompetensen
10:00 - 10:30
Den kommunala organisationen
10:30 - 11:30
Förtroendevalda, kommunfullmäktige och nämnderna
11:30 - 12:00
Kommundirektören och tjänstemännen, delegation m.m.
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 14:00
Forts. Kommundirektören och tjänstemännen, delegation m.m.
14:00 - 15:30
Kommunrevisionen m.m.
15:30 - 16:30
Domstolsprövning av kommunala beslut, laglighetsprövning m.m.
16:30 - 17:00
Uppsummering och avslutning

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.