Den nya vattenrätten


Få en redovisning av de nya reglerna om tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten och prövning av vattenkraftverksamheter.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centralt i Stockholm

Pris

8 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Kursen syftar till att bredda kunskapen när det gäller miljöbalkens bestämmelser kring påverkan på vattenmiljön i allmänhet, och särskilt belysa de kommande nya reglerna om tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten och prövning av vattenkraftverksamheter.


Kursen ger inledningsvis en introduktion till miljöbalkens reglering av verksamheter och åtgärder som påverkar vatten, från reglerna om miljöfarlig verksamhet, samråd enligt 12 kap. miljöbalken och förorenade områden, via den traditionella vattenrätten till vattenförvaltningens bestämmelser om miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram.


Därefter sker en fördjupning i form av en genomgång av de nya, kommande bestämmelserna om tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten och om prövning av vattenkraftverksamheter.


Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • En ny vattenrätt – en exposé över miljöbalkens reglering av verksamheter med påverkan på vatten
  • Ny, kommande lagstiftning om tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten
  • Prövning av vattenkraftverksamheter – nya förutsättningar

 

FÖRELÄSARE

Miljörättsjurist Joakim Kruse

Målgrupp

Kursen riktar sig till miljörättsjurister, advokater, domare i mark- och miljödomstolar, konsulter och handläggare vid myndigheter och kommuner som berörs av och tillämpar olika regler om påverkan på vatten.

  

Klicka här för program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås


09.00 Föreläsningspass 1:
En inledande del med introduktion till vattenrättsliga frågor i allmänhet (vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet med påverkan på vatten och lite om övriga typer av påverkan på vatten och dess rättsliga reglering). Fokus mest på nuläge, men även lite historik.

10.30-10.45 Kaffepaus

10.45-12.00 Föreläsningspass 2:
Hur vattenförvaltningen griper in, påverkar och förändrar prövningen av verksamheter och åtgärder. Åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer, statusbedömningar av vatten m.m. tas upp här.

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.00 Föreläsningspass 3:
Tillämpning av miljökvalitetsnormer – ”nya” förutsättningar. En genomgång av de kommande bestämmelserna om tillämpning av miljökvalitetsnormer, till följd av EU-domstolens s.k. Weser-dom 2015. Genomgång, diskussion och praktiska exempel/övningar.

15.00-15.15 Kaffepaus

15.15-17.00 Föreläsningspass 4:
Nya bestämmelser om prövning av vattenkraftverksamheter. En genomgång av de kommande bestämmelserna om omprövning av vattenkraftverksamheter, mot bakgrund av bl.a. Energiöverenskommelsen sommaren 2016.

17.00 Kursen slutar

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt till den mailadress du anger nedan. Om du önskar att få fakturan skickad till en annan adress, vänligen ange det i meddelanderutan vid bokning.

Kontakt

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se
Anmäl dig till kursen 25/4 - 2018 Anmäl dig till kursen 21/11 - 2018