Efterarv


Komplikationer vid fördelning av kvarlåtenskap.

Kurstillfällen

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Pris

7 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Efterarv är ett av de svåraste områdena av arvsrätten. Under kursen behandlas hur efterarvet ska fördelas, vilka snedfördelningar som kan bli aktuella, hur frågor om laglott och förskott påverkar efterarvet och vad som gäller när efterlevande make har gift om sig eller blivit sambo. Både legal efterarvsrätt och testamentarisk efterarvsrätt behandlas. Kursen syftar till att ge deltagarna en god kunskap om de principer och regler som styr utfallet vid efterarv och om oklarheter och komplikationer som finns på det rättsområdet.

Under förmiddagen görs först i föreläsningsform en genomgång av regelsystemet med särskild tonvikt på svårigheter. Därefter diskutera i seminarieform ett antal praktikfall som innehåller särskilt svåra tillämpningsproblem och som involverar situationer då efterlevande make har gift om sig (även mer än en gång) eller blivit sambo, tillämpning av basbeloppsregeln, laglottsfrågor och förskott på arvs- eller testamentslott.

På eftermiddagen ägnas tiden åt att i praktikfallsform diskutera sådana besvärliga tillämpningsproblem som visar på oklarheter i lagstiftningen om efterarv. Bl.a. behandlas då frågor om gåvor som efterlevande make ger, förkovransfall och kompensationsfall. Då visas också exempel på de beräkningar som måste göras när efterarvet ska fördelas. Även förhållandet till testamentstolkning berörs när det gäller testamentariska efterarv.

 

FÖreläsare

F.d. generaldirektören Anders Eriksson har tidigare varit rättschef på Justitiedepartementet och chef för Kammarkollegiet. Under sin tid i Justitiedepartementet ansvarade han bl.a. för arbetet med den arvsrättsliga lagstiftningen.

Han har också lett den statliga utredning som behandlat frågan om ny svensk lagstiftning i anslutning till EU:s arvsförordning. Han är vidare författare till flera böcker på arvsrättens område, bl.a. Den nya familjerätten och Arv och testamente.

 

Klicka här för program

Ungefärliga hålltider:

08.30 -09.00 Registering, kaffe och smörgås

10.00-10.20 Kaffepaus

12.00-13.00 Lunch

14.45-15.00 Kaffepaus

17.00 Kursen avslutas

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

 

Kontakt

vjs@vjs.se