Fastighetsbildning, praxis och strategiska val


Genom fastighetsbildning kan fastigheter ändras till omfång och innehåll, samtidigt som nya rättigheter kan bildas och befintliga ändras. En lyckad förrättning kräver vissa insikter. Bland annat i fråga om de olika prövningar som ska göras, processuella möjligheter och begränsningar samt praxis på området.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centrala Stockholm

Pris

8 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Vid fastighetsbildning ställs vissa grundläggande krav, bl.a. att varje fastighet som ny- eller ombildas ska vara lämplig för sitt ändamål. Under kursen går vi igenom de olika lämplighetskraven, samt vad som är möjligt att åstadkomma genom fastighetsbildning. Vi ser både till förrättningsåtgärder som bygger på överenskommelser eller avtal parterna emellan och förrättningsåtgärder som sker genom tvång.

En relativt stor del av kursen behandlar reglerna i 3 kap fastighetsbildningslagen, men vi går även in på de särskilda regler som gäller för de olika förrättningsåtgärderna. Särskild uppmärksamhet ägnas åt vanliga problem och såväl praktiska som juridiska lösningar av dessa. Kursen bygger huvudsakligen på rättsfall och diskussioner utifrån olika typfall.

 

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Att bilda en lämplig fastighet, prövningarna enligt 3 kap. FBL i besvärliga lägen
  • Val av åtgärder och kombinationer av åtgärder, att uppnå önskade mål
  • Fastighetsbildning inom planlagt område, särskilda utmaningar
  • Att kombinera fastighetsbildning med olika avtal
  • Vanliga risker och fallgropar
  • Fastighetsbestämning
  • Processuella frågor - viktigt att tänka på

 

föreläsare

Jurist/Civilinjenjör Tomas Vesterlin, Vesterlins & Co

Tomas har en bakgrund på Lantmäteriet där han har jobbat som chef och på myndighetens fastighetsrättsliga stab.

Han har även tjänstgjort på justitiedepartementet. Tomas är grundare och VD för Vesterlins & Co, en firma bestående av lantmätare och jurister som tillhandahåller tjänster inom fastighetsrätt och värdering. Han har skrivit kommentaren till fastighetsbildningslagen i Lexino, samt Servitut i teori och praktik.

 

MÅLGRUPP

Advokater, konsulter, kommuntjänstemän, byggbolag, exploatörer, fastighetsutvecklare och fastighetsägare.

 

Program

08.30 - 09.00 Registrering, kaffe och smörgås09.00 - 12.00 
Inledande - Förrättningsinstitutet, initiativrätt, vad kan prövas, processuella frågor.
- Regler till skydd för allmänna intressen – den sk lämplighetsprövningen i 3 kap, möjligheter och begränsningar vid fastighetsbildning inom detaljplan, praxis (Inkl. fikapaus)(12.00 - 13.00 Lunch)13.00 - 14.40 Fastighetsreglering, överenskommelser och tvångsvis fastighetsbildning, skattekonsekvenser av olika val, avstyckning, klyvning och sammanläggning(14.40 - 15.00 Kaffe)15.00 - 16.00 Fastighetsbestämning av gränser och servitut, fastighetsbildning och vatten16.00 - 17.00 Sammanfattning 

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar.  Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

 

Kontaktperson

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se

Boka kursen