Finansmarknadsrätt – om finansmarknadens regelverk & praxis


Björn Wendleby presenterar regelverkets centrala delar och klargör hur olika delar av regelsystemet samverkar. Ur ett legalt perspektiv lyfts de frågor fram som är centrala för aktörerna på finansmarknaden.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centrala Stockholm

Pris

9 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Finansmarknaden och dess aktörer hårdbevakas av media och av allmänheten. Efter de senaste årens händelser på finansmarknadsområdet har regelverket utsatts för stora prövningar samtidigt som betydelsen av grundkunskap på området har hamnat i fokus. Alla som arbetar inom den finansiella sektorn eller kommer i kontakt med finansmarknadsfrågor förväntas ha god kännedom om det gällande regelverket och anknytande praxis.

Denna kurs syftar till att presentera regelverkets centrala delar och visa på hur de olika delarna samverkar. Ur ett legalt perspektiv lyfts de frågor fram som är centrala för aktörerna på finansmarknaden.

Under kursen behandlas även i stor utsträckning aktuella och vägledande avgöranden från Finansinspektion och andra myndigheter, domstolar samt självreglerande organ.

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Den svenska och internationella finansmarknaden – allmän orientering, marknadens aktörer m.m.                  
  • Regelverket på finansmarknaden, etableringsregler och något om tillsynsverksamhet
  • Marknadens spelregler – i teori och praktik

 

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig i första hand till advokater, jurister och ekonomer som vill lära sig mer om finansmarknadsrättsliga frågor på ett övergripande plan. Även andra befattningshavare med arbete på finansmarknaden eller med anknytning därtill kan ha nytta av att delta. 

 

Klicka här för program

08:30-09:00  Registrering, kaffe och smörgås

09:00-09:40  Den svenska och internationella finansmarknaden – allmän orientering, marknadens aktörer m.m.                              

09:40-12:00  Regelverket på finansmarknaden, etableringsregler och något om tillsynsverksamhet
- Hur skapas reglerna på finansmarknaden? Vilka är rättskällorna?
- Vilka är de grundläggande kraven på en aktör som vill ha tillstånd att agera på finansmarknaden?
- Vilka regler gäller avseende Finansinspektionen och marknadsplatsernas tillsyn?
- Exempel på reglernas tillämpning i praktiken, bl.a. Finansinspektionens beslut rörande HQ Bank.

(Kaffepaus ca 10:15)

(12:00-13:00  Lunch)

13:00-16:40  Marknadens spelregler – i teori och praktik
- Transaktionskedjan för en värdepappersaffär; från ax till limpa
- Uppföranderegler – hur skall aktörerna agera mot kunder och i övrigt bedriva sin verksamhet?
- Flaggningsregler
- Marknadsmissbruk – bestämmelser om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan m.m.
- Exempel på reglernas tillämpning i praktiken – varför så få fällande domar?

(Kaffepaus ca 14:30)

16:40-17:00 Avslutning

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

 

Kontakt

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se

Boka kursen