Finansmarknadsrätt - om finansmarknadens regelverk och praxis

Välkommen på kurs med Björn Wendleby om finansmarknadsrätten. Kursen behandlar regelverkets centrala delar och klargör hur olika delar av regelsystemet samverkar.

13 maj  |  6,5 kurstimmar  |  Stockholm

Kursbeskrivning

Finansmarknaden och dess aktörer hårdbevakas av media och av allmänheten. Efter de senaste årens händelser på finansmarknadsområdet har regelverket utsatts för stora prövningar samtidigt som betydelsen av grundkunskap på området har hamnat i fokus. Alla som arbetar inom den finansiella sektorn eller kommer i kontakt med finansmarknadsfrågor förväntas ha god kännedom om det gällande regelverket och anknytande praxis.

Denna kurs syftar till att presentera regelverkets centrala delar och visa på hur de olika delarna samverkar. Ur ett legalt perspektiv lyfts de frågor fram som är centrala för aktörerna på finansmarknaden.

Under kursen behandlas även i stor utsträckning aktuella och vägledande avgöranden från Finansinspektion och andra myndigheter, domstolar samt självreglerande organ.

Kursen behandlar bland annat:

 • Den svenska och internationella finansmarknaden – allmän orientering, marknadens aktörer m.m.
 • Regelverket på finansmarknaden, etableringsregler och något om tillsynsverksamhet
 • Marknadens spelregler – i teori och praktik

Föreläsare

Björn Wendleby
Advokat och delägare, Harvest Advokatbyrå
Björn har tidigare arbetat hos bl.a. SEB och Finansinspektionen samt har även en bakgrund inom domstolsväsendet. Läs mer.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till advokater, jurister och ekonomer som vill lära sig mer om finansmarknadsrättsliga frågor på ett övergripande plan. Även andra befattningshavare med arbete på finansmarknaden eller med anknytning därtill kan ha nytta av att delta.

Plats

Centralt i Stockholm, 09:00-17:00 (registrering 08:30)

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 09:40
Den svenska och internationella finansmarknaden – allmän orientering, marknadens aktörer m.m.
09:40 - 10:15
inkl. kaffepaus
Regelverket på finansmarknaden, etableringsregler och något om tillsynsverksamhet
 • Hur skapas reglerna på finansmarknaden? Vilka är rättskällorna?
 • Vilka är de grundläggande kraven på en aktör som vill ha tillstånd att agera på finansmarknaden?
 • Vilka regler gäller avseende Finansinspektionen och marknadsplatsernas tillsyn?
 • Exempel på reglernas tillämpning i praktiken, bl.a. Finansinspektionens beslut rörande HQ Bank.
 • Regelverket på finansmarknaden, etableringsregler och något om tillsynsverksamhet (fortsättning)
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 16:20
inkl. kaffepaus
Marknadens spelregler – i teori och praktik
 • Transaktionskedjan för en värdepappersaffär; från ax till limpa
 • Uppföranderegler – hur skall aktörerna agera mot kunder och i övrigt bedriva sin verksamhet?
 • Flaggningsregler
 • Marknadsmissbruk – bestämmelser om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan m.m.
 • Exempel på reglernas tillämpning i praktiken – varför så få fällande domar?
16:20 - 16:30
Avslutning
Dölj program


Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.