Fördjupningskurs i offentlig upphandling


Syftet med kursen är att ge en fördjupning av bestämmelserna om offentlig upphandling i LOU och LUF, särskilt de viktigaste delarna av tilldelningsförfarandena.

Kurstillfällen

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Pris

8 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Syftet med kursen är att ge en fördjupning av bestämmelserna om offentlig upphandling i LOU och LUF, särskilt de viktigaste delarna av tilldelningsförfarandena. De delar som fokuseras på är därför val av upphandlingsförfarande, uteslutning av leverantörer, både frivillig och tvingande uteslutning, de kvalifikationskrav som kan och får ställas, urvalsprocessen i tvåstegsförfaranden och vilka utvärderingsmodeller som är möjliga enligt LOU och LUF. I varje del redovisas vägledande avgöranden från EU-domstolen och svensk domstol. Dagen avslutas med en redovisning av de senaste nyheterna på upphandlingsområdet.

 

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Val av rätt upphandlingsförfarande
  • Uteslutning av leverantörer
  • Kvalifikationskrav
  • Urvalsprocessen i tvåstegsförfaranden
  • Utvärderingsmodeller
  • Senaste nytt inom upphandlingsområdet

 

MÅLGRUPP

Kursen passar för dem som arbetat ett tag med upphandlingsfrågor och som behöver en fördjupad kunskap om de mest centrala delarna av tilldelningsförfarandena enligt LOU och LUF. Under hela dagen ges möjlighet att ställa frågor och att dryfta frågeställningar från den egna organisationen.

 

Program

08.30-09.00  Registrering, kaffe och smörgås


09.00-10.30  Val av rätt upphandlingsförfarande
- Förfarandena i 4 och 15 kap. LOU och LUF
- Beräkning av kontraktsvärde
- Förfarandet vid blandade kontrakt
- Förfarandet vid förhandlingar


(10.30-11.00  Kaffe)


11.00-12.00  Uteslutning av leverantörer
- Fakultativa uteslutningsgrunder, t.ex. i konkurs m.m.
- Tvingande uteslutningsgrunder, såsom korruption m.m.


(12.00-13.00  Lunch)


13.00-14.00  Kvalifikationskrav
- Vilka krav får ställas?
- Vilka krav är lämpliga att ställa vid olika typer av kontrakt


14.00-14.30  Urvalsprocessen i tvåstegsförfaranden
- Hur välja ut angivet antal
- Möjligheten av lotta


(14.30-15.00  Kaffepaus)


15.00-16.30  Utvärderingsmodeller
- Huvudsakliga modeller
- För- och nackdelar


16.30-17.00  Senaste nytt inom upphandlingsområdet
- Upphandlingsutredningen
- Nya upphandlingsdirektiv
- Direktiv för tjänstekoncessioner
- Senaste avgörandena från EU-domstolen
- Senaste avgörandena från HFD
- Övriga nyheter

 

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

 

Kontaktperson

Selcuk Ünlü
vjs@vjs.se