Fördjupningskurs i offentlig upphandling

I denna fördjupningskurs kommer föreläsarna gå igenom utvalda delar av regelverket för en djupare förståelse för upphandlingsprocessen från förberedelsestadiet till avslutad upphandling, inklusive efterföljande domstolsprocesser.

Kursbeskrivning

Den 1 januari 2017 trädde nya upphandlingslagar i kraft, vilka genomför 2014 års EU-direktiv om offentlig upphandling. Det nya regelverket innebär bland annat ett ökat fokus på att använda offentlig upphandling som ett verktyg för att genomföra olika typer av sociala mål.

Lagarna innehåller bestämmelser om när krav på arbetsrättsliga villkor får, och ska, ställas. Lagarna öppnar för ett ökat utrymme att använda förhandlat förfarande, inrättar ett helt nytt förfarande för komplicerade anskaffningar och har ett större fokus på elektroniska dynamiska inköp för enklare anskaffningar. Lagen tydliggör också vilka ändringar av kontrakt som kan göras under avtalstiden. Ett nytt sätt att hantera utredningen om en leverantör ska uteslutas eller kvalificeras i en upphandling införs, bl.a. genom det s.k. ESPD-dokumentet.

Vissa förtydliganden och justeringar har också gjorts bl.a. vad gäller anbudsutvärdering, hur mycket en leverantör kan engagera sig innan en upphandling och hur kravställning får gå till. Det nya regelverket kan antas komma att påverka den offentliga sektorns framtida organisation och struktur.

Parallellt med den nya lagstiftningen har såväl svenska domstolar som EU-domstolen kommit med ny praxis på området som påverkar även nya LOU. Bl.a. har flertalet domar inom skadeståndsområdet meddelats från överrätt.

I denna fördjupningskurs kommer föreläsarna gå igenom utvalda delar av regelverket för en djupare förståelse för upphandlingsprocessen från förberedelsestadiet till avslutad upphandling, inklusive efterföljande domstolsprocesser. Deltagarna förutsätts ha grundläggande kunskap om det nya regelverket, genom antingen praktisk erfarenhet eller teoretisk utbildning. Fokus under kursen kommer ligga på domstolsavgöranden och andra rättskällor utöver lagtext.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

 • Inledning
 • Undantag från upphandling
  - Avtal på ekonomiska villkor, ”förtäckta” kontrakt, tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (bl.a. IOP)
 • Inför upphandlingen, bl.a.
  - Myndighetens kontakter med marknaden
  - Leverantörens kontakter med myndigheten
 • Leverantörsprövning
 • Kravställning
 • Anbudsutvärdering
  - Pris- eller kostnadsutvärdering, att tänka på
  - Legala och ekonomiska aspekter på avancerade utvärderingsmodeller vid tillämpning av bästa förhållande mellan pris och kvalitet
 • Avtalsförhållandet/avtalet
  - Arbetsrättsliga villkor och andra sociala villkor
  - Andra upphandlingsrättsliga krav på utformandet av avtalet
  - Ändringar av avtal
 • Rättsmedel
  - Processuella frågor vid överprövning av upphandling och ogiltighetstalan
  Skadeståndstalan

Föreläsare

Eva-Maj Mühlenbock, Advokat/Partner, Advokatfirman Lindahl
Lukas Granlund, Advokat, Advokatfirman Lindahl

Målgrupp

Du som upphandlar för offentlig sektor eller vars företag säljer till offentlig sektor, ombud och konsulter.

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 12:00
Inledning, undantag från upphandling, inför upphandlingen, leverantörsprövning och kravställning
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 14:40
Anbudsutvärdering, avtalet och avtalsförhållandet
14:40 - 15:00
Kaffe
15:00 - 16:45
Rättsmedel
16:45 - 17:00
Sammanfattning

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.