Fördjupningskurs i offentlig upphandling

Fördjupningskursen ger dig en djupare förståelse för upphandlingsprocessen från förberedelsestadiet till avslutad upphandling. Välkommen!

7 maj  |  7 kurstimmar  |  Stockholm

Kursbeskrivning

Den 1 januari 2017 trädde nya upphandlingslagar i kraft som i sin tur genomför 2014 års EU-direktiv om offentlig upphandling. Det nya regelverket innebär bland annat ett ökat fokus på att använda offentlig upphandling som ett verktyg för att genomföra olika typer av sociala mål.

Lagarna innehåller bestämmelser om när krav på arbetsrättsliga villkor får och ska ställas. Lagarna öppnar för ett ökat utrymme att använda förhandlat förfarande, inrättar ett helt nytt förfarande för komplicerade anskaffningar och har ett större fokus på elektroniska dynamiska inköp för enklare anskaffningar. Lagen tydliggör också vilka ändringar av kontrakt som kan göras under avtalstiden. Ett nytt sätt att hantera utredningen om en leverantör ska uteslutas eller kvalificeras i en upphandling införs, bl.a. genom det s.k. ESPD-dokumentet.

Vissa förtydliganden och justeringar har också gjorts bl.a. vad gäller anbudsutvärdering, hur mycket en leverantör kan engagera sig innan en upphandling och hur kravställning får gå till. Det nya regelverket kan antas komma att påverka den offentliga sektorns framtida organisation och struktur.

Parallellt med den nya lagstiftningen har såväl svenska domstolar som EU-domstolen kommit med ny praxis på området som påverkar även nya LOU. Bl.a. har flertalet domar inom skadeståndsområdet meddelats från överrätt.

I denna fördjupningskurs kommer föreläsarna gå igenom utvalda delar av regelverket för en djupare förståelse för upphandlingsprocessen från förberedelsestadiet till avslutad upphandling, inklusive efterföljande domstolsprocesser. Deltagarna förutsätts ha grundläggande kunskap om det nya regelverket, genom antingen praktisk erfarenhet eller teoretisk utbildning. Fokus under kursen kommer ligga på domstolsavgöranden och andra rättskällor utöver lagtext.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

 • Inledning
 • Undantag från upphandling
  - Avtal på ekonomiska villkor, ”förtäckta” kontrakt, tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (bl.a. IOP)
 • Inför upphandlingen, bl.a.
  - Myndighetens kontakter med marknaden
  - Leverantörens kontakter med myndigheten
 • Leverantörsprövning
 • Kravställning
 • Anbudsutvärdering
  - Pris- eller kostnadsutvärdering, att tänka på
  - Legala och ekonomiska aspekter på avancerade utvärderingsmodeller vid tillämpning av bästa förhållande mellan pris och kvalitet
 • Avtalsförhållandet/avtalet
  - Arbetsrättsliga villkor och andra sociala villkor
  - Andra upphandlingsrättsliga krav på utformandet av avtalet
  - Ändringar av avtal
 • Rättsmedel
  - Processuella frågor vid överprövning av upphandling och ogiltighetstalan
  Skadeståndstalan

Föreläsare

Eva-Maj Mühlenbock är Advokat/Partner vid Advokatfirman Lindahl och har en lång och särskild erfarenhet inom offentlig upphandling samt konkurrens- och EU-rätt.

Lukas Granlund är advokat vid Advokatfirman Lindahl och är specialiserad inom offentlig upphandling. Lukas har även särskild erfarenhet av allmän förvaltningsrätt, kommunalrätt samt offentlighet- och sekretesslagstiftningen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som upphandlar för offentlig sektor eller vars företag säljer till offentlig sektor, ombud och konsulter.

Plats

Centralt i Stockholm, 08:30 - 17:00

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 12:00
Inledning, undantag från upphandling, inför upphandlingen, leverantörsprövning och kravställning
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 14:40
Anbudsutvärdering, avtalet och avtalsförhållandet
14:40 - 15:00
Kaffe
15:00 - 16:45
Rättsmedel
16:45 - 17:00
Sammanfattning
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch, kaffe och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.