Förvaltningsprocessen – fördjupning


En kurs för dig som vill ha en djupare förståelse för förvaltningsprocessen och hur ärenden på bästa sätt hanteras ur ett praktiskt perspektiv.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centralt i Stockholm

Pris

8 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Kursen ger deltagaren en djupare förståelse av hur förvaltningsprocessen är uppbyggd och hur ett ärende på bästa sätt hanteras ur ett praktiskt perspektiv. Bland annat behandlas partsställningen, domstolens bundenhet till parternas dispositioner och avgörandenas rättskraft samt vad som krävs för prövningstillstånd. 

Förvaltningsdomstolarnas traditionella uppgift har varit att efter överklagande överpröva olika myndighetsbeslut riktade till en enskild part. Antalet ärendeslag som kan prövas av dessa domstolar har inte bara ökat dramatiskt under senare tid utan även delvis ändrat karaktär. Det är inte ovanligt att förvaltningsmål numera gäller mycket stora ekonomiska värden och dessutom involverar eller påverkar flera enskilda parter och deras inbördes rättsställning. Så är fallet avseende exempelvis tele- och elmarknaden, liksom vid tillståndsprövningen av större byggnationer och omgivningspåverkande verksamheter, likväl som vid överprövning enligt LOU.

I dessa mål aktualiseras frågor som tidigare sällan spelat en avgörande roll inom förvaltningsprocessen. Större och delvis nya krav ställs därmed på parterna och deras ombud eller företrädare. Under denna kurs behandlas framför allt ingående processramen, överklagbarhet och klagorätt, rättskraft och prövningstillstånd.

Deltagarna bör ha goda kunskaper om de processuella regelverken och viss processvana eller deltagit i VJS kurs "Förvaltningsprocessen".


Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Överklagbarhet och klagorätt
  • Processramen
  • Rättskraft
  • PrövningstillståndKlicka här för program

08.30 - 09.00 Registrering, kaffe och smörgås


09.00 - 12.00
Introduktion Överklagbarhet och klagorätt
- Principer i praxis
- Beredningsbeslut
- Saklegitimation
- Tillåtna omständigheter
- Partsbegreppet Processramen
- Utökad talan
- Begränsad talan


(12.00 - 13.00 Lunch)

13.00 - 14.30 Processramen forts.
- Instansordningsprincipen
- Prövningens bundenhet i tiden
- Rättskraft
- Förekomst
- Innebörd


(14.30 - 15.00 Kaffe)

15.00 - 17.00 Prövningstillstånd
- Grunder för prövningstillstånd
- Argumentering

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

 

Kontakt

vjs@vjs.se

Boka kursen