Förvaltningsrätten och Europarätten


Handläggning och processuella rättigheter

Boka kurs

Kurstillfällen

Centrala Stockholm

Pris

7 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Med EU-rätten och dess genomförande i svensk rätt följer också nya inslag i förvaltningsrätten. EU-rätten innehåller idag ett relativt stort antal krav på medlemsstaternas myndigheter, inte bara vad gäller materiella förvaltningsrättsliga principer, utan också vad gäller krav på handläggning och skydd för enskildas processuella rättigheter.

I EU-rätten är enskildas processuella rättigheter kodifierade i Art. 41 EU-stadgan (bestämmelser som rör god förvaltning). Dessa är minimiregler som är relevanta vid all tillämpning av EU-rätt i medlemsstaterna, liksom när EU-institutionerna själva agerar gentemot enskilda. Vidare ställer de EU-rättsliga kraven på rätten till effektivt rättsmedel och domstolsprövning av förvaltningsbeslut krav även på medlemsstaternas förvaltningar.

Syftet med kursen är att ge en systematisk översikt över de krav som den EU-rättsliga regleringen av processuella rättigheter ställer på nationell förvaltningsrätt, och dess betydelse för svensk rätt.

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

 • Förvaltningsrätten och EU
 • Olika typer av beslut
 • Processuella rättigheter och handläggningsregler
 • God förvaltning: omsorg, helhetsperspektiv och objektivitet
 • Handläggningsfel
 • Effekter av handläggningsfel

 

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till praktiskt verksamma jurister som arbetar med tillämpning av förvaltningsrättsliga regler.

 

Klicka här för program

9.00 - 9.30 Registrering, kaffe och smörgås


09.30-12.00 (kaffepaus ca 10.45)

Förvaltningsrätten och EU
- Förhållandet mellan EU-rätten och nationell förvaltningsrätt

Olika typer av beslut
- Beslut och deras verkan i tiden

 • Slutliga
 • Interimistiska 

- Beslut och deras effekter 

 • Gynnande beslut
 • Beslut rörande tillsyn och kontroll
 • Betungande beslut 

 1. Repressiva beslut
 2. Preventiva beslut
 3. Beslut som innebär återkallelse av tillstånd/förmåner etc

Processuella rättigheter och handläggningsregler
- Rätten till god förvaltning
- Rätten till domstolsprövning
- Rätten till effektivt rättsmedel


(12.00 - 13.00 Lunch)


13.00-16.30 (kaffe ca 14.45)

God förvaltning: omsorg, helhetsperspektiv och objektivitet
- Myndigheternas utredningsskyldighet: bevisbörda: motiveringsskyldighet, rättsmedel
- Kommunikationsskyldigheter vid handläggning
- Rätten att bli hörd
- Rätten till försvar
- Rätten till aktinsyn
- Handläggning inom rimlig tid

Slutliga beslut
Interimistiska beslut
- Kommunikation av beslut
- Myndigheternas motiveringsskyldighet Handläggningsfel
- Effekter av handläggningsfel

Ogiltighet Inhibition

Skadestånd


16.30 - 16.45 Avslutande frågestund

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

 

Kontakt

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se

Boka kursen