Förvaltningsrättsliga principer: legalitet, förutsebarhet och proportionalitet


Genom Sveriges medlemskap i EU och genom implementeringen av EKMR har betydelsen av allmänna förvaltningsrättsliga principer i enskilda ärenden ökat.

Boka kurs

Kurstillfällen

-
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Pris

8 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Syftet med kursen är framförallt att ge en bild av vilket skydd som finns för existerande rättigheter i svensk rätt, under inflytande av Europarätten. Det aktualiserar frågor om laglighet i vid bemärkelse, men också konkreta problem vad gäller retroaktivitet, berättigade förväntningar, rättskraft samt eventuella undantag från legalitetsprincipen.

Kursen behandlar ett antal centrala materiella principer: legalitets-/rättssäkerhetsprincipen (jfr EU-rättens allmänna rättsprinciper, Art. 50 EU-stadgan, Art. 7 EKMR, RF 2:10 och den förvaltningsrättsliga legalitetsprincipen), samt förbuden mot retroaktivitet, rättskraft och undantag från legalitetsprincipen i en europeisk kontext. I anslutning till legalitetsprincipen behandlas också frågor om proportionalitetsprincipen och skydd för grundläggande rättigheter.


Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Vilka är kraven på rättsligt stöd i myndigheternas arbete
  • Finns det begränsningar vad gäller skönsmässiga bedömningar?
  • Vilka är kraven på författningsstöd i myndighetsutövning
  • Kan rättsregler tillämpas retroaktivt?
  • Får myndigheten ändra sig när något väl har beslutats?
  • Binds myndigheten av sina egna bedömningar?
  • Vilket skydd har den enskilde för att utöva rättigheter?
  • Varierar kraven på olika rättsområden?
  • Påverkas svaren på frågorna av huruvida EU-rätten är tillämplig eller inte?

 

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till praktiskt verksamma jurister som arbetar med tillämpning av förvaltningsrättsliga regler.


Program

9.00 - 9.30 Registrering, kaffe och smörgås


9.30 - 10.30 Den europeiserade förvaltningsrätten:
- EU-rätten och EKMR och dess krav på svensk rätt
- Företrädesprincipen
- Lojalitetsprincipen
- EU-rättens tillämplighet
- Motstridiga krav från EU-rättens och EKMR:s sida i svensk rätt?


(10.30 - 10.45 Kaffe)


10.45 - 12.00 Legalitetsprincipen i en europeisk kontext


(12.00 - 13.00 Lunch)


13.00 - 14.00 Förvärvade rättigheter och legitima förväntningar


14.00 - 15.00 Rättskraft och retroaktivitet - svensk rätt och EU-rätten


(15.00 - 15.15 Kaffe)


15.15 - 16.30 Proportionalitet och grundläggande rättigheter


16.30 - 16.45 Avslutande frågestund

 

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning. Litteratur: Carl Lebeck, EU-stadgan - en introduktion (Studentlitteratur, 2013).

 

Kontaktperson

Selcuk Ünlü
vjs@vjs.se

Boka kursen