Förvaltningsrättsliga principer

Genom Sveriges medlemskap i EU och genom implementeringen av EKMR har betydelsen av allmänna förvaltningsrättsliga principer i enskilda ärenden ökat.

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att ge en överblick av skyddet för centrala förvaltningsrättsliga principer med fokus på kraven på legalitet, proportionalitet och opartiskhet. Dessa är sedan länge centrala i svensk rätt men kodifieras genom den föreslagna 5§ i förslaget till Ny förvaltningslag. Dessa principer är även relevanta genom de krav som EU-rätten ställer på medlemsstaternas förvaltningsrätt.

Kursen behandlar ett antal centrala materiella principer: legalitets-/rättssäkerhetsprincipen (jfr EU-rättens allmänna rättsprinciper, Art. 50 EU-stadgan, Art. 7 EKMR, RF 2:10 och den förvaltningsrättsliga legalitetsprincipen), samt förbuden mot retroaktivitet, rättskraft och undantag från legalitetsprincipen i en europeisk kontext. I anslutning till legalitetsprincipen behandlas också frågor om kraven på proportionalitet (5§ förslaget till Ny förvaltningslag, Art. 8-11 EKMR, och Art. 52 EU-stadgan) och opartiskhet (1:9 RF, 5§ förslaget till Ny förvaltningslag, Art. 14 EKMR och Art. 20 EU-stadgan) som en del av förvaltningsrätten.

Det aktualiserar frågor om laglighet i vid bemärkelse vad avser krav på rättsligt stöd för myndigheters handlande i allmänhet och ingripanden mot enskilda i synnerhet, liksom frågor om retroaktivitet, rättskraft och berättigade förväntningar.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • Vilka är kraven på rättsligt stöd i myndigheternas arbete
  • Vilka är kraven på författningsstöd i myndighetsutövning
  • Finns det begränsningar vad gäller skönsmässiga bedömningar?
  • Kan rättsregler tillämpas retroaktivt?
  • Varierar kraven på olika rättsområden?
  • Får myndigheten ändra sig när något väl har beslutats?
  • Binds myndigheten av sina egna bedömningar?
  • Vad följer av kravet på opartiskhet i svensk rätt?
  • Är kraven på opartiskhet och lika behandling de samma i svensk rätt och EU-rätten?
  • Påverkas svaren på frågorna av huruvida EU-rätten är tillämplig eller inte?

Föreläsare

Carl Lebeck är jur. kand. och har mastersexamina från Oxford University och Harvard Law School. Han är doktorand i statsrätt vid Stockholms Universitet och försteamanuensis (lektor) i rättsvetenskap vid Högskolan i Lillehammer.

Målgrupp

Kursen vänder sig till praktiskt verksamma jurister som arbetar med tillämpning av förvaltningsrättsliga regler.

Klicka här för program

Kursprogram

09:00 - 09:30
Registrering, kaffe och smörgås
09:30 - 10:30
Den europeiserade förvaltningsrätten
10.30 - 10.45
Kaffe
10.45 - 12.00
Legalitetsprincipen i en europeisk kontext
12.00 - 13.00
Lunch
13.00 - 14.00
Retroaktivitet och rättskraft i svensk förvaltningsrätt och EU-rätten
14.00 - 15.00
Proportionalitetskrav i svensk förvaltningsrätt och EU-rätten
15.00 - 15.15
Kaffe
15.15 - 16.30
Opartiskhet och lika behandling i svensk förvaltningsrätt och EU-rätten
16.30 - 16.45
Avslutande frågestund

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning. Litteratur: Carl Lebeck, EU-stadgan - en introduktion (Studentlitteratur, 2013).

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.