Förvaltningsrättsliga principer: legalitet, förutsebarhet och proportionalitet


Genom Sveriges medlemskap i EU och genom implementeringen av EKMR har betydelsen av allmänna förvaltningsrättsliga principer i enskilda ärenden ökat.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centrala Stockholm

Pris

7 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Syftet med kursen är att ge en överblick av skyddet för centrala förvaltningsrättsliga principer med fokus på kraven på legalitet, proportionalitet och opartiskhet. Dessa är sedan länge centrala i svensk rätt men kodifieras genom den föreslagna 5§ i förslaget till Ny förvaltningslag. Dessa principer är även relevanta genom de krav som EU-rätten ställer på medlemsstaternas förvaltningsrätt.

Kursen behandlar ett antal centrala materiella principer: legalitets-/rättssäkerhetsprincipen (jfr EU-rättens allmänna rättsprinciper, Art. 50 EU-stadgan, Art. 7 EKMR, RF 2:10 och den förvaltningsrättsliga legalitetsprincipen), samt förbuden mot retroaktivitet, rättskraft och undantag från legalitetsprincipen i en europeisk kontext. I anslutning till legalitetsprincipen behandlas också frågor om kraven på proportionalitet (5§ förslaget till Ny förvaltningslag, Art. 8-11 EKMR, och Art. 52 EU-stadgan) och opartiskhet (1:9 RF, 5§ förslaget till Ny förvaltningslag, Art. 14 EKMR och Art. 20 EU-stadgan) som en del av förvaltningsrätten.

Det aktualiserar frågor om laglighet i vid bemärkelse vad avser krav på rättsligt stöd för myndigheters handlande i allmänhet och ingripanden mot enskilda i synnerhet, liksom frågor om retroaktivitet, rättskraft och berättigade förväntningar.


Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Vilka är kraven på rättsligt stöd i myndigheternas arbete
  • Vilka är kraven på författningsstöd i myndighetsutövning
  • Finns det begränsningar vad gäller skönsmässiga bedömningar?
  • Kan rättsregler tillämpas retroaktivt?
  • Varierar kraven på olika rättsområden?
  • Får myndigheten ändra sig när något väl har beslutats?
  • Binds myndigheten av sina egna bedömningar?
  • Vad följer av kravet på opartiskhet i svensk rätt?
  • Är kraven på opartiskhet och lika behandling de samma i svensk rätt och EU-rätten?
  • Påverkas svaren på frågorna av huruvida EU-rätten är tillämplig eller inte?

 

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till praktiskt verksamma jurister som arbetar med tillämpning av förvaltningsrättsliga regler.


Klicka här för program

9.00 - 9.30 Registrering, kaffe och smörgås


9.30 - 10.30 Den europeiserade förvaltningsrätten:
- EU-rätten och EKMR och dess krav på svensk rätt
- Företrädesprincipen
- Lojalitetsprincipen
- EU-rättens tillämplighet
- Motstridiga krav från EU-rättens och EKMR:s sida i svensk rätt?


(10.30 - 10.45 Kaffe)


10.45 - 12.00 Legalitetsprincipen i en europeisk kontext
- Föreskriftskravet i svensk rätt
- Formella krav på normgivning
- Varierande föreskriftskrav på olika rättsområden
- Delegerad normgivning
- EU-rättsliga regler och legalitetsprincipen


(12.00 - 13.00 Lunch)


13.00 - 14.00 Retroaktivitet och rättskraft i svensk förvaltningsrätt och EU-rätten
- Tillåten retroaktivitet
- Gynnande respektive betungande retroaktivitet
- Obillig retroaktivitet
- Avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen
- Rättskraft, negativ rättskraft respektive berättigade förväntningar

 

14.00 - 15.00 Proportionalitetskrav i svensk förvaltningsrätt och EU-rätten
- Proportionalitetskravet i svensk rätt
- Proportionalitetskravet i EU-rätten
- Allmän avvägning mellan enskilda och allmänna intressen
- Proportionalitetskravet och grundläggande rättigheter


(15.00 - 15.15 Kaffe)


15.15 - 16.30 Opartiskhet och lika behandling i svensk förvaltningsrätt och EU-rätten
- Lika behandling i svensk rätt
- Lika behandling i EU-rätten
- Räckvidden hos kravet på lika behandling.
- Opartiskhetskravets adressater: förvaltningen och lagstiftaren
- Förbud mot ovidkommande hänsyn
- Intressekonflikter
- Bundenhet vid faktiska bedömningar

16.30 - 16.45 Avslutande frågestund

 

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning. Litteratur: Carl Lebeck, EU-stadgan - en introduktion (Studentlitteratur, 2013).

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

 

Kontakt

vjs@vjs.se

Boka kursen