Gemensamhetsanläggningar, praxis och strategiska val


Genom lantmäteriförrättning (anläggningsförrättning) kan anläggningar inrättas som är gemensam för flera fastigheter. En lyckad anläggningsförrättning kräver vissa insikter. Bland annat i fråga om de olika prövningar som ska göras, processuella möjligheter och begränsningar samt praxis på området.

Kurstillfällen

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Pris

8 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Flertalet anläggningsåtgärder sker med stöd av överenskommelser, även om anläggningslagen ger relativt långt gående möjligheter att inrätta och ändra gemensamhetsanläggningar även mot fastighetsägares vilja. Under kursen går vi igenom hur anläggningslagen kan användas; vad som kan ske tvångsvis och vad som kan genomföras med stöd av överenskommelser.

Särskild uppmärksamt ägnas åt de villkor som ska vara uppfyllda för att en gemensamhetsanläggning ska inrättas eller ändras. Relativt stor del av kursen behandlar därför de så kallade båtnads- och väsentlighetsvillkoren liksom valet av läge och utförande. Kursen bygger huvudsakligen på rättsfall och diskussioner utifrån olika typfall.

 

Kursen kommer bl.a. behandla följande programpunkter:

  • Att inrätta eller ändra en gemensamhetsanläggning, prövningarna i anläggningslagen i besvärliga lägen
  • Val av åtgärder, att uppnå önskade mål
  • Anläggningsåtgärder inom planlagt område, särskilda utmaningar
  • Att kombinera anläggningsförrättning med olika avtal
  • Vanliga risker och fallgropar

 

FÖRELÄSARE

Jurist/Civilingenjör Tomas Vesterlin, Vesterlins & Co

Tomas har en bakgrund på Lantmäteriet där han har jobbat som chef och på myndighetens fastighetsrättsliga stab.

Han har även tjänstgjort på justitiedepartementet. Tomas är grundare och VD för Vesterlins & Co, en firma bestående av lantmätare och jurister som tillhandahåller tjänster inom fastighetsrätt och värdering. Han har skrivit kommentaren till fastighetsbildningslagen i Lexino, samt Servitut i teori och praktik.

 

MÅLGRUPP

Advokater, konsulter, kommuntjänstemän, byggbolag, exploatörer, fastighetsutvecklare och fastighetsägare.

 

 

Klicka här för program

08.30 - 09.00 Registrering, kaffe och smörgås


09.00 - 12.00 
Inledande - Förrättningsinstitutet, initiativrätt till anläggningsåtgärder, grundläggande processuella frågor
- Regler till skydd för allmänna intressen, anläggningsåtgärder inom detaljplan, väsentlighetsvillkoret


(12.00 - 13.00 Lunch)


13.00 - 14.40 Båtnadsvillkoret, val av bästa läge, möjliga tvångsåtgärder, vad kan ett anläggningsbeslut omfatta, vad är möjligt att reglera med en överenskommelse, konkurrerande rättigheter


(14.40 - 15.00 Kaffe)15.00 - 16.00 Förvaltning av gemensamhetsanläggning, ändring av gemensamhetsanläggning


16.00 - 17.00 Sammanfattning

 

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen 
uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress som anges i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, ange detta i meddelanderutan.

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

Kontakt

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se