Grundläggande plan - och byggrätt

STREAMAS LIVE | Kursen ger värdefulla praktiska kunskaper inom ett dynamiskt och viktigt rättsområde som är under ständig förändring. Föreläsarna varvar en genomgång av lagstiftning, förarbeten och praxis med praktiska och konkreta exempel. Välkommen på kurs! 

24 mars  |  6 kurstimmar  |  Stockholm

Kursbeskrivning

Kursen behandlar de centrala delarna av plan- och byggrätten (PBL) på en grundläggande nivå och ger en djupare förståelse för sambandet mellan det kommunala planmonopolet, översiktsplan, detaljplan och bygglov.

Fokus kommer ligga på de delar av PBL som är mest relevant ur ett tillämparperspektiv, därmed får praktiker en möjlighet att fördjupa sina rättsliga kunskaper samt applicera det till sin yrkesroll efter deltagande på kursen

Goda skäl att delta på kursen:

  • Du får bekanta dig med det kommunala planmonopolet och övriga grundläggande principer i plan- och bygglagstiftningen
  • Du får kunskaper om kommunens planeringsinstrument, främst översiktsplanen och detaljplanen.
  • Du får kunskaper om lovplikt och lov samt förståelse för hur dessa förhåller sig till översiktsplan och detaljplan.
  • Du får grundläggande kunskaper i tillsyn enligt plan- och bygglagen, främst förelägganden och byggsanktionsavgift.
  • Du får en inblick i reglerna om överklagande och övriga processuella bestämmelser.

Föreläsare

Jesper Blomberg, Jurist, Sveriges geologiska undersökning
Pontus Gunnarsson, Advokat och Partner, MAQS advokatbyrå

Jesper och Pontus har arbetat med plan- och bygglagen i nästan 20 år med mycket goda omdömen. Deras olika bakgrunder som domare respektive advokat/stadsjurist skapar en bra dynamik i undervisningen.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till jurister verksamma inom rättsområdet såsom domare, advokater, bolagsjurister, beredningsjurister, biträdande jurister, kommunjurister med mera, men även till andra verksamma inom området såsom stadsarkitekter, exploateringsingenjörer, planchefer, bygglovsinspektörer, nämndsekreterare.

Kursen utförs digitalt

Denna kurs kommer att utföras digitalt vilket ger dig mer flexibilitet samt möjlighet att välja mellan att kompetensutvecklas via datorn, surfplattan eller mobilen. Allt du behöver är en internetuppkoppling. Vi kommer att skicka ut information närmare kurstillfället om hur du kopplar upp dig.

Vad andra säger

Motsvarade mycket väl mina förväntningar.

Annemo, Bolagsjurist

Klicka här för program

Kursprogram

09:00 - 10:30
Inledning, historik, grundläggande begrepp, översiktsplan och detaljplan
10:30 - 10:45
Kaffepaus
10:45 - 12:00
Fortsättning, översiktsplan och detaljplan
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 14:30
Lovplikt och bygglov
14:30 - 14:45
Kaffepaus
14:45 - 15:00
Fortsättning, lovplikt och bygglov
15:00 - 16:00
Tillsyn, överklagande och avslutning
Dölj program

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.