Grundläggande plan - och byggrätt

Kursen ger värdefulla praktiska kunskaper inom ett dynamiskt och viktigt rättsområde som är under ständig förändring. Föreläsarna varvar en genomgång av lagstiftning, förarbeten och praxis med praktiska och konkreta exempel. Välkommen på kurs! 

Juridiska experter  |  7 kurstimmar  |  Praktiska och konkreta exempel

Kursbeskrivning

Kursen behandlar på en grundläggande nivå de centrala delarna av plan- och byggrätten, d.v.s. det kommunala planmonopolet och övriga grundläggande principer, tillämpliga allmänna hänsynsbestämmelser och avvägning av allmänna och enskilda intressen, översiktsplan, detaljplan, bygglov (lovplikt, förutsättningar för bygglov m.m.) samt tillsyn (föreläggande, byggsanktionsavgift m.m.) och överklagande.

Kursen fokuserar på de delar som är mest relevanta ur ett tillämparperspektiv.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • Kommunala planmonopolet
  • Allmänna och enskilda intressen
  • Översiktsplan och detaljplan
  • Bygglov
  • Tillsyn; föreläggande och byggsanktionsavgift
  • Överklagande

Föreläsare

Jesper Blomberg och Pontus Gunnarsson har arbetat med plan- och bygglagen i nästan 20 år, Jesper främst som domare och lärare och Pontus främst som advokat och stadsjurist. De undervisar sedan lång tid tillbaka i plan- och byggrätt och skriver även lagkommentarer till bl.a. plan- och bygglagen i Karnov och Lexino.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till jurister verksamma inom rättsområdet, t.ex. domare, advokater, bolagsjurister, beredningsjurister, biträdande jurister, kommunjurister m.m., men även till andra verksamma inom området såsom stadsarkitekter, exploateringsingenjörer, planchefer, bygglovsinspektörer, nämndsekreterare m.m.

För att gå kursen bör deltagaren ha arbetat en tid med frågor som rör rättsområdet, men även nybörjare kan tillgodogöra sig kursen.

Plats

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Vad andra säger

Motsvarade mycket väl mina förväntningar.

Annemo, Bolagsjurist

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 10:00
PBL:s historik och systematik samt det kommunala planmonopolet m.m.
10:00 - 10:30
Översiktsplan och detaljplan
10:30 - 10:45
Kaffepaus
10:45 - 12:00
Forts, översiktsplan och detaljplan
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 15:00
Lovplikt och bygglov
15:00 - 15:30
Tillsyn
15:30 - 15:50
Kaffepaus
15:50 - 16:45
Tillsyn och Överklagande
16:45 - 17:00
Uppsummering och avslutning
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.