Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister

Kursen ger dig en förståelse för sambandet mellan de rätt så svåröverskådliga materiella reglerna på området och hur processen ser ut för olika typer av tvister i nämnden. Varmt välkommen!

17 sep  |  6,5 kurstimmar  |  Göteborg

Kursbeskrivning

Processen vid hyresnämnden och arrendenämnden berör många människor. I förhållande till rättegången vid allmän domstol har den flera särdrag. Denna kurs syftar till att man på ett initierat sätt ska kunna föra talan i nämnden, och undvika fällor och fel bland de mängder av tidsfrister och formkrav som finns i lagstiftningen. Den ger dig även ökad förståelse för sambandet mellan de rätt så svåröverskådliga materiella reglerna på området och hur processen ser ut för olika typer av tvister i nämnden. Ska man vända sig till allmän domstol eller till nämnden? Vilka skillnader och likheter finns i processreglerna? Hur går det till i praktiken vid olika typer av medling i nämnden? Vilken nytta har man av de särskilda ledamöterna i nämnden?

Kursen behandlar:

 • Allmänt om processen i hyres- och arrendenämnden
 • Materiella rättens processuella betydelse
 • Processledning och medling
 • Processramen
 • Bevisfrågor
 • Preliminärfrågor
 • Vissa särskilda processuella frågor
 • Förfarandet vid lokalmedling
 • Förfarandet i hovrätten
 • Nya regler om ljud- och bildupptagning, sammansättning, överklagande m.m.

Föreläsare

Carl Rydeman har arbetat som hyresråd vid Hyresnämnden i Sundsvall. Han var expert i utredningen, Hyres- och arrendetvister i framtiden (SOU 2012:82) och är fast medlare på Medlingsinstitutet och FSC. Carl var rådman vid Sundsvalls tingsrätt 1988 och blev chef för Hyresnämnden i Sundsvall 1995.

Håkan Julius var hyresråd och chef för Hyresnämnden i Stockholm under åren 1997–2011 och var därefter ledamot i Svea hovrätt. Tidigare var han chefsrådman vid Stockholms tingsrätt och rättschef i Bostadsdepartementet. Han har deltagit som ordförande eller expert i ett flertal statliga utredningar och har skrivit boken Hyrestvister, Arrendetvister och Bostadsrättstvister, som används som kurslitteratur. Han har också medverkat som författare till lagkommentaren Bostadsrättslagen.

Målgrupp

Kursen riktar sig till i första hand till jurister som kommer i kontakt med  Hyres- Arrende- och Bostadsrättsliga tvister.

Plats

17 sep: Centralt i Göteborg, 09:00 - 16:30 (registrering 08:30)

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 10:30
 • Inledning
 • Materiell bakgrund
 • Processuell lagstiftning, nämndernas sammansättning, uppgifter och behörighet m.m.
 • Förfarandet i huvuddrag och förhållandet till rättegångsbalken.
10:30 - 10:45
Kaffepaus
10:45 - 12:45
 • Processram och bevisfrågor
 • Yrkande, grunder, bevisbörda, bevisvärdering och dispositionsprincipen
 • Preliminärfrågor, preklusion enligt 51 § hyreslagen, rättskraft, processgemenskap, dubbla processer m.m.
12:45 - 13:45
Lunch
13:45 - 14:40
 • Materiell processledning
 • I vilken utsträckning bör nämnden berika och begränsa processmaterialet N
14:40 - 15:00
Kaffepaus
15:00 - 16:30
 • Medling
  - Medling och förlikning. Lokalhyrestvister och yttrande om marknadshyra
 • Hovrättsprocessen
  - Muntligt eller skriftligt förfarande, processramen, bevisning, rättegångskostnader
 • Övriga frågor
16:30
Kursen avslutas
Dölj program

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika samt boken Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister. Förfarandet i nämnder och hovrätt av Håkan Julius.hyrestvister-arrendetvister-och-bostadsrattstvister-forfarandet-i-namnder-och-hovratt

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.