Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister

Kursen ökar din förståelse för sambandet mellan de rätt så svåröverskådliga materiella reglerna på området och hur processen ser ut för olika typer av tvister i nämnden.

Kursbeskrivning

Processen vid hyresnämnden och arrendenämnden berör många människor. I förhållande till rättegången vid allmän domstol har den flera särdrag. Denna kurs syftar till att man på ett initierat sätt ska kunna föra talan i nämnden, och undvika fällor och fel bland de mängder av tidsfrister och formkrav som finns i lagstiftningen. Den ger dig även ökad förståelse för sambandet mellan de rätt så svåröverskådliga materiella reglerna på området och hur processen ser ut för olika typer av tvister i nämnden. Ska man vända sig till allmän domstol eller till nämnden? Vilka skillnader och likheter finns i processreglerna? Hur går det till i praktiken vid olika typer av medling i nämnden? Vilken nytta har man av de särskilda ledamöterna i nämnden? 

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

 • Allmänt om processen i hyres- och arrendenämnden
 • Materiella rättens processuella betydelse
 • Processledning och medling
 • Processramen
 • Bevisfrågor
 • Preliminärfrågor
 • Vissa särskilda processuella frågor
 • Förfarandet vid lokalmedling
 • Förfarandet i hovrätten
 • Nya regler om prövningstillstånd m.m.

Föreläsare

Carl Rydeman jobbar som hyresråd på Hyresnämnden. Han är expert i SOU 2012:82, Hyres- och arrendetvister i framtiden och anställd som fast medlare på Medlingsinstitutet och FSC. Carl har dessutom arbetat i flera olika domstolar sedan 1977 såsom notarie i Norrköpings tingsrätt och fiskalsutbildning Hovrätten för Nedre Norrland. 

Håkan Julius var hyresråd och chef för Hyresnämnden i Stockholm under åren 1997–2011 och har därefter tjänstgjort i Svea hovrätt. Tidigare var han chefsrådman vid Stockholms tingsrätt och rättschef i Bostadsdepartementet. Han har deltagit som ordförande eller expert i ett flertal statliga utredningar och har skrivit boken Hyrestvister, Arrendetvister och Bostadsrättstvister. Förfarandet i nämnder och hovrätt. Han har också medverkat som författare till lagkommentaren Bostadsrättslagen.

Målgrupp

Kursen riktar sig till i första hand till jurister som kommer i kontakt med  Hyres- Arrende- och Bostadsrättsliga tvister.

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 10:30
En översikt
 • Materiell bakgrund, processuell lagstiftning, nämndernas sammansättning, uppgifter och behörighet m.m.
 • Förfarandet i huvuddrag och förhållandet till rättegångsbalken.
 • Processram och bevisfrågor
 • Yrkande, grunder, bevisbörda, bevisvärdering och dispositionsprincipen
10:30 - 10:45
Kaffepaus
10:45 - 12:00
En översikt (fortsättning)
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 14:40
Särskilda processuella frågor
 • Preliminärfrågor, preklusion enligt 51 § hyreslagen, rättskraft, processgemenskap, dubbla processer m.m.
 • Materiell processledning
 • I vilken utsträckning bör nämnden berika och begränsa processmaterialet
14:40 - 15:00
Kaffepaus
15:00 - 16:00
Medling
 • Medling och förlikning. Lokalhyrestvister och yttrande om marknadshyra
 • Hovrättsprocessen
 • Muntligt eller skriftligt förfarande, processramen, tilltrosbevisning, rättegångskostnader
 • Övriga frågor
16:30 - 17:00
Kursen avslutas
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch, kaffe och fika samt boken Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister. Förfarandet i nämnder och hovrätt av Håkan Julius.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.