IT-rätt 2018


Välkommen till den fjortonde IT-rättsdagen! Uppdatering, fördjupning och utblick för dig som arbetar med IT-relaterade juridiska frågor.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centralt i Stockholm

Pris

8 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Dagen inleds med ett nyhetsblock med fokus på ny lagstiftning, rättspraxis, nyheter på IT-avtalsområdet m.m. Här behandlas bl.a. den dataskyddsrättsliga och upphovsrättsliga utvecklingen. Dessutom beskrivs vad som är på gång i form av t.ex. nya EU-reformer och kommande domar.

Resten av dagen ägnas åt en fördjupning i utvalda ämnen. Under en del av dagen finns det möjlighet att välja mellan olika fördjupningspass (privat- respektive offentligrättslig inriktning). Dagen avslutas med två lite mer visionära pass om blockkedjan, AI och big datas betydelse på det juridiska området.

Några av nyhetsdagens programpunkter:

  • Nyheter inom IT-rätten, Daniel Westman
  • (förslaget till) eDataskyddsförordningen - mer än bara kakor, Anders Lindell
  • Nyheter inom e-förvaltningsjuridiken, Johan Bålman
  • Genomgång av avtal för publika molntjänster ur ett kundperspektiv, Johan Kahn och Daniel Lundqvist
  • Digitaliseringsrättsutredningen presenterar sitt arbete, Cecilia Magnusson-Sjöberg
  • Blockchaintekniken och juristbranschen - regulatoriska och operationella utmaningar, Sofia Edvardsen


Se fullständigt kursprogram i fliken nedan.

FÖRELÄSARE

Moderator: Daniel Westman, IT- och medierättsexpert

Övriga medverkande: Anders Lindell, Post- och Telestyrelsen, Johan Kahn & Daniel Lundqvist Advokatfirman Kahn Pedersen, Cecilia Magnusson-Sjöberg, Stockholms universitet, Johan Bålman, eSam, Sofia Edvardsen, Sharp Cookie Advisors samt Ulf Lindén, LegalWorks


MÅLGRUPP

Nyhetsdagen riktar sig till advokater, biträdande jurister, bolagsjurister, domare, patentombud, IT- och säkerhetsansvariga vid företag och myndigheter, medlemmar i ledningsgruppen i IT-företag, marknadschefer, IT-chefer. 

Klicka här för program

09.00-09.30   Frukost och registrering

09.30-10.30 Nyheter inom IT-rätten, Daniel Westman

Under passet beskrivs den IT-rättsliga utvecklingen under det senaste året. Ny lagstiftning, central rättspraxis samt framlagda förslag uppmärksammas. Dessutom nämns vad som är värt att hålla utkik efter under det kommande året.

- Central EU-rättslig praxis om dataskyddslagstiftningen
- Europadomstolen (Stora kammaren) om IT-övervakning på arbetsplatsen
- Förslaget till ny dataskyddslag samt annan nationell lagstiftning med anledning av EU:s dataskyddsförordning
- Nya regler om kamerabevakning
- ”Rätten att bli glömd” till EU-domstolen igen
- Nya EU-regler om fri rörlighet för data som inte utgör personuppgifter? 

- Ny syn på mellanhänders rättsliga ställning? Nytt meddelande från EU-kommissionen

- Upphovsrättslig praxis från EU-domstolen om överföring till allmänheten och tillfälliga kopior
- Blockering av webbplatser, förverkande av domännamn m.m.
- EU-kommissionens förslag till reformering av upphovsrätten – en IT-rättslig uppdatering
- Ändrade mediegrundlagar
- Praxis från HD, HFD och Patent- och marknadsöverdomstolen
- Utveckling på IT-avtalsområdet

10.30-10.45 Kaffe

10.50-11.30 Nyheter inom IT-rätten (fortsättning), Daniel Westman

11.30-12.15 (förslaget till) eDataskyddsförordningen – mer än bara kakor! Anders Lindell

- Vad krävs för att få använda kakor och annan teknik för att identifiera en användare?
- Vad innebär det att reglerna får ett väsentligt utökat tillämpningsområdet?
- Förändrad tillsyn och mer kraftfulla sanktioner? 

12.15-13.15 Lunch

13.15-14.00 Valbara spår pass 1:

A1: Nyheter inom e-förvaltningsjuridiken, Johan Bålman

- Ny förvaltningslag: Vad betyder det för e-förvaltningen?
- ”Eget utrymme” och inkommande handlingar
- Elektronisk legitimering och underskrift - eSam:s vägledning

A2: Genomgång av avtal för publika molntjänster ur ett kundperspektiv, Johan Kahn och Daniel Lundqvist

- Vilka bestämmelser är typiskt sett kontroversiella och kan de förhandlas med de globala leverantörerna?
- Kräver en standardiserad publik molntjänst standardiserade avtalsvillkor?
- Vilka avtalsregleringar är lämpliga med hänsyn till operationell verksamhetsrisk

14.05-14.45 Valbara spår pass 2:

B1: Digitaliseringsrättsutredningen presenterar sitt arbete, Cecilia Magnusson-Sjöberg

- Utredningens uppgift
- Kartläggning av onödiga rättsliga hinder mot digital samverkan
- Utvecklingstendenser

B2: Case: Ett urval juridiska aspekter på verksamhetsövergripande digitaliseringsprojekt, Johan Kahn och Daniel Lundqvist

- Vilka möjligheter till rättsligt skydd finns för algoritmer och data?
- En ny upphovsrätt inom EU för data?
- Informationssäkerhet – inte bara teknik, juridiken minst lika viktig 

14.45-15.05 Kaffe

15.10-15.50 Blockchaintekniken och juristbranschen - regulatoriska och operationella utmaningar, Sofia Edvardsen

- Så fungerar blockkedjan
- Exempel på juridiska användningsområden
- Rättsliga utmaningar och framgångsfaktorer 

15.55-16.30 AI, automatisering och big data – hur påverkas juridiken och juristen av den nya teknologin? Ulf Lindén

- Globala trender
- Vilka förändringar sker just nu?
- Så påverkas juristrollen i framtiden

16.30 Avslutning

Kursavgiften inkluderar elektronisk dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

 

Kontakt

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se

Boka kursen