IT-rätt 2018 | En nyhets- och branschdag

Välkommen till den fjortonde IT-rättsdagen! Uppdatering, fördjupning och utblick för dig som arbetar med IT-relaterade juridiska frågor.

Kursbeskrivning

Varmt välkommen till nyhetsdagen IT-rätt 2018!

Dagen inleds med ett nyhetsblock med fokus på ny lagstiftning, rättspraxis och andra heta IT-rättsliga frågor. Här behandlas bl.a. den dataskyddsrättsliga och upphovsrättsliga utvecklingen. Dessutom beskrivs vad som är på gång i form av t.ex. nya EU-reformer och kommande domar.

Ett annat pass under förmiddagen är inriktat på den nya lagstiftningen om kamerabevakning.

Under eftermiddagen tas mer konkreta tillämpningar upp. Under en del av eftermiddagen går det att välja mellan ämnen som har en privaträttslig respektive en offentligrättslig inriktning. Här behandlas t.ex. IT-avtalstrender, processer på IT-rättsområdet, nyheter inom e-förvaltningsjuridiken och förhållandet mellan GDPR och LOU.

Dagen avslutas med fokus på GDPR, bl.a. genom en paneldiskussion om utvecklingen kring förordningen.

KURSEN BEHANDLAR BLAND ANNAT FÖLJANDE PROGRAMPUNKTER

 • Bli uppdaterad om den senaste rättsutvecklingen inom IT-rätten.
 • Få praktiska råd om hur avtal kan utformas och tjänster designas för att möta rättsliga krav.
 • Trender på IT-avtalsområdet:
  - Integrering av publika molntjänster i drift- och outsourcingupplägg - ansvarsfrågor
  - Big data/data analytics - hur påverkas avtalen?
  - Value-based outsourcing/co-operative approach - går det att avtalsreglera? 
 • Lyssna på Datainspektionens generaldirektör om myndighetens kommande åtgärder.
 • Träffa nya och gamla IT-rättskolleger.
 • Kamerabevakning – ett nytt regelverk
 • Aktuell e-förvaltningsjuridik samt GDPR och offentlig upphandling eller trender på IT-avtalsområdet och rättsprocesser i IT-rättens framkant
 • GDPR och avtalsrätten
 • Ett halvår med GDPR. Vad händer nu?

Moderator

Daniel Westman, IT- och medierättsexpert

Övriga föreläsare

Frida Orring, Jurist, Datainspektionen
Johan Bålman, eSam
Johanna Linder, Advokat och Partner, Advokatfirman Cederquist
Henrik Bengtsson, Delphi
Kristian Pedersen, Advokat och Delägare, Advokatfirman Kahn & Pedersen
Martin Brinnen
,  Senior Specialist, Advokatfirman Kahn Pedersen
Hans Nicander, Nicander Advokatbyrå

Paneldiskussion

Karin Lönnheden, Stabschef, Datainspektionen
David Törngren, Biträdande Chef, Grundlagsenheten, Justitiedepartementet
Caroline Olstedt Carlström, Advokat, Lindahl samt ordförande i Forum för dataskydd
Lisa Johansson, Jurist, Pensionsmyndigheten

Målgrupp

Nyhetsdagen riktar sig till alla som jobbar med frågor inom IT-rätten såsom advokater, biträdande jurister, bolagsjurister, domare, patentombud, IT- och säkerhetsansvariga vid företag och myndigheter, medlemmar i ledningsgruppen i IT-företag, marknadschefer, IT-chefer. 

Plats

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Vad andra säger

Kursen gav en bra inblick i vad som pågår och är på gång inom IT-rätten genom föredrag om praxis, utredningar, lagförslag, case och information om nyheter inom IT-tekniken

David, Jurist

Det var en väldigt positiv upplevelse. Bra längd på kurserna och bra mottagande.

Elin, Bolagsjurist

Klicka här för program

Kursprogram

09:00 - 09:30
Registrering, kaffe och smörgås
09:30 - 10:30
Nyheter inom IT-rätten

Under passet beskrivs den IT-rättsliga utvecklingen under det senaste året. Ny lagstiftning, central rättspraxis samt framlagda förslag uppmärksammas. Dessutom nämns vad som är värt att hålla utkik efter under det kommande året.

 • EU-domstolen om personuppgiftsbegreppet, personuppgiftsansvaret, manuell behandling m.m.
 • Utvecklingen kring ePrivacy-förordningen och de internationella dataöverföringarna
 • HD om bevisbördan vid elektroniska underskrifter
 • HFD om digitala allmänna handlingar
 • Nytt EU-direktiv om upphovsrätten på den digital inre marknaden
 • Domar om digital upphovsrätt
 • Förverkande och beslag av domännamn och annan ”immateriell egendom”
 • Förslag till nya EU-regler om plattformars ansvar samt krav på transparens
 • Nya regler om geoblockering
 • Andra reformförslag rörande den digitala inre marknaden

Daniel Westman

10:30 - 10:45
Kaffepaus
10:50 - 11:30

Nyheter inom IT-rätten (fortsättning)

Daniel Westman

11:30 - 12:15
Kamerabevakning – ett nytt regelverk
 • Kamerabevakningslagen: Centrala bestämmelser samt förhållandet till dataskyddsförordningen och brottsdatalagen
 • Hur görs bedömningen av om kamerabevakning är tillåten
 • Datainspektionens arbete på kameraområdet

Frida Orring

12:15 - 13:15
Lunch
13:15 - 14:00 | Välj spår!

Spår 1:

13:15 - 13:55 Aktuell e-förvaltningsjuridik
 • Automatiserade beslut - förhållande till förvaltningslagen och dataskyddsförordningen
 • Elektronisk legitimering, bl.a. det straffrättsliga skyddet
 • Digitalt i första hand och andra aktuella frågor i eSams arbete.

  Johan Bålman
14:00 - 14:35 GDPR och offentlig upphandling
 • GDPR för offentlig sektor
 • Vanliga frågor och utmaningar vid upphandling
 • GDPR och ändringar i upphandlade avtal 

  Kristian Pedersen och Martin Brinnen

Spår 2:

13:15 - 13:55 Trender på IT-avtalsområdet
 • Integrering av publika molntjänster i drift- och outsourcingupplägg - ansvarsfrågor
 • Big data/data analytics - hur påverkas avtalen?
 • Value-based outsourcing / co-operative approach – går det att avtalsreglera?

  Johanna Linder
14:00 - 14:35 Rättsprocesser i IT-rättens framkant
 • Rätten att bli bortglömd i svensk domstol
 • Blockeringsmålet
 • Strategier kring processer

  Henrik Bengtsson
14:35 - 14:55
Kaffepaus
15:00 - 15:35
GDPR och avtalsrätten
 • Vilka ansvarsfriskrivningar och regleringar av regressrätten kan göras i ett personuppgiftsbiträdesavtal?
 • Kan man avtala om ansvaret för sanktionsavgifter?
 • Har ett personuppgiftsbiträde rätt till särskild ersättning för utförandet av de åtgärder som krävs enligt GDPR? 

Hans Nicander

15:35 - 16:30
Ett halvår med GDPR. Vad händer nu?
 • Paneldiskussion med perspektiv från olika yrkesgrupper. 

Karin Lönnheden, David Törngren, Caroline Olstedt Carlström och Lisa Johansson

16:30 - 18:00
Julinspirerat mingel
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch, kaffe och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.