Kvalificerad aktiebolagsrätt

En kursdag med tyngdpunkten på utvecklingen i rättspraxis inom aktiebolagsrättens område.

Kursbeskrivning

Under de senaste åren har en omfattande rättsutveckling skett på aktiebolagsrättens område, inte minst i form av rättspraxis från Högsta domstolen. I kursen läggs fokus på rättsutveckling och särskilt på en analys av nya prejudikat.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

 • Översikt över ny reglering på aktiebolagsrättens område.
  Åtskilliga lagändringar i ABL och i den EU-rättsliga regleringen av betydelse för ABL har genomförts de senaste åren. Vilka är de?
 • Ansvarsfrågor i aktiebolagsrätten.
  Åtskilliga prejudikat från de senaste åren berör frågor som i vid mening kan betecknas som ansvarsfrågor. Det rör sig om prejudikat om medansvaret i 25 kap., s.k. ansvarsgenombrott, skadeståndsansvaret enligt 29 kap., värdeöverföringar och låneförbudet. T.ex. fortsätter, Högsta domstolen, i svallvågorna av BDO-domen, att avgöra mål om revisorers ansvar. Enligt vilka principer bedöms ledningens skadeståndsansvar efter de senaste årens utveckling i rättspraxis?
 • Kompetensöverskridande och företrädarskap.
  Reglerna om i vilken mån en handling är bindande för ett aktiebolag är av utomordentligt stor praktisk betydelse. I rättspraxis kan man skönja vissa praktiskt betydelsefulla förändringar. Vem företräder ett bolag när det råder tvist om vem som företräder ett bolag?
 • Aktieteckning och emissionsgarantier.
  Hur har det s.k. emissionsgarantifallet, NJA 2016 s. 107, inverkat på rättsläget rörande aktieteckning, utfästelser att teckna aktier och emissionsgarantier?
 • Klander och talerätt.
  Ett nytt prejudikat från december 2017 sätter fokus på villkoren för möjligheten att klandra bolagsstämmobeslut.

Föreläsare

Niklas Arvidsson, docent i civilrätt vid Lunds Universitet.

Johan Adestam, lektor i rättsvetenskap vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet.

Målgrupp

Kursen riktar sig till de som har god erfarenhet inom aktiebolagsrätten och vill fördjupa sig vidare i aktuella aktiebolagsrättsliga frågeställningar.

Plats

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 09:45
Nyheter i den aktiebolagsrättsliga regleringen
09:45 - 10:30
Skadestånd enligt ABL – en fördjupning och uppdatering.
10:45 - 12:00
Medansvar och ansvarsgenombrott
12:00 - 13:00
Lunch
13:15 - 14:00
Låneförbud och värdeöverförningar
14:00 - 15:00
Aktieteckning och teckningsutfästelser, särskilt om NJA 2016 s. 107.
14:00 - 15:00
Företrädarskap och representationskompetens
15:00 - 15:15
Kaffepaus
15:15 - 16:00
Talerätt, klanderfrågor, aktieägaravtal m.m.
16:30 - 17:00
Kursen avslutas
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch, kaffe och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.