Kvalificerad aktiebolagsrätt - aktiebolagsrättslig analys


En nyhetsdag med tyngdpunkten på utvecklingen i rättspraxis.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centralt i Stockholm

Pris

9 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Under de senaste åren har en omfattande rättsutveckling skett på aktiebolagsrättens område, inte minst i form av rättspraxis från Högsta domstolen. I kursen läggs på fokus på denna rättsutveckling och särskilt på en analys av nya prejudikat.

Några av nyhetsdagens programpunkter:

  • Översikt över ny reglering på aktiebolagsrättens område. Åtskilliga lagändringar i ABL och i den EU-rättsliga regleringen av betydelse för ABL har genomförts de senaste åren. Vilka är de? 
  • Ansvarsfrågor i aktiebolagsrätten. Åtskilliga prejudikat från de senaste åren berör frågor som i vid mening kan betecknas som ansvarsfrågor. Det rör sig om prejudikat om medansvaret i 25 kap., s.k. ansvarsgenombrott, skadeståndsansvaret enligt 29 kap., värdeöverföringar och låneförbudet. T.ex. fortsätter, Högsta domstolen, i svallvågorna av BDO-domen, att avgöra mål om revisorers ansvar. Enligt vilka principer bedöms ledningens skadeståndsansvar efter de senaste årens utveckling i rättspraxis?
  • Kompetensöverskridande och företrädarskap. Reglerna om i vilken mån en handling är bindande för ett aktiebolag är av utomordentligt stor praktisk betydelse. I rättspraxis kan man skönja vissa praktiskt betydelsefulla förändringar. Vem företräder ett bolag när det råder tvist om vem som företräder ett bolag? 
  • Aktieteckning och emissionsgarantier. Hur har det s.k. emissionsgarantifallet, NJA 2016 s. 107, inverkat på rättsläget rörande aktieteckning, utfästelser att teckna aktier och emissionsgarantier?
  • Klander och talerätt. Ett nytt prejudikat från december 2017 sätter fokus på villkoren för möjligheten att klandra bolagsstämmobeslut.

 

FÖRELÄSARE

Docent, Niklas Arvidsson, Lunds universitet
Lektor, Johan Adestam, Örebro Universitet


 

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till de som har god erfarenhet inom aktiebolagsrätten och vill fördjupa sig vidare i aktuella aktiebolagsrättsliga frågeställningar.

 

Klicka här för program

Förmiddagsprogram:

08.30 – 09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 – 09.45 Nyheter i den aktiebolagsrättsliga regleringen

09.45 – 10.30 Skadestånd enligt ABL – en fördjupning och uppdatering.

10.45 – 12.00 Medansvar och ansvarsgenombrott

12.00 – 13.00 Lunch

 

Eftermiddagsprogram

13.15 – 14.00 Låneförbud och värdeöverförningar

14.00 – 15.00 Aktieteckning och teckningsutfästelser, särskilt om NJA 2016 s. 107.

14.00 – 15.00 Företrädarskap och representationskompetens

15.00 – 15.15 Kaffepaus

15.15 – 16.30 Talerätt, klanderfrågor, aktieägaravtal m.m.

16.30 – 17.00 Kursen avslutas

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar.  Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postaddress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postaddress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

 

Kontakt

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se
Anmäl dig till kursen 23/5 - 2018 Anmäl dig till kursen 11/10 - 2018