Kvalificerad bodelnings- och arvsrätt

Välkommen på en tredagars konferenskurs kring bodelnings- och arvsrätt! Kursen ger en kombination av teori och praktik där det finns möjlighet att diskutera konkreta frågor från det praktiska rättslivet inom rättsområdet. 

13 - 15 maj  |  18 kurstimmar  | Fågelbro Hus

Sommarerbjudande | 20% på all juridisk fortbildning

Ange kampanjkod: SOMMAR20


VJS Karnov arrangerar en konferenskurs för dig som jobbar med kvalificerade frågeställningar kring bodelnings- och arvsrätt. Konferensen pågår under tre dagar där föreläsningspass blandas med god mat samt ledig tid i härlig och avkopplande miljö.

I avgiften ingår bussresa från och till Cityterminalen, samtliga måltider och två nätters boende på fyrstjärniga Fågelbrohus. Fullständig information och programmet finner du nedan.

Kursbeskrivning

Kursen är inriktad på de svårare momenten vid bodelning och arvskifte. Särskild uppmärksamhet ägnas åt otydligheter i lagstiftningen och komplikationer som uppstår när flera olika regler ska tillämpas samtidigt. I flera avseenden saknas lagregler som reglerar hur man ska förfara, t.ex. när det gäller värdering av egendom i samband med bodelning och arvskifte.

Under kursen klargörs praxis på det området. En djupare genomgång görs av förutsättningarna för jämkning av bodelning och rättspraxis i det avseendet. På det arvsrättsliga området behandlas särskilt de mycket komplicerade efterarvsfall som kan uppstå, såväl vid legal efterarvsrätt som vid testamentarisk sekundosuccession. Komplikationer vid testamentstolkning, vederlagsfrågor, förskott på arv och det förstärkta laglottsskyddet behandlas också, bl.a. sådana fall då två eller flera av dessa regelsystem ska tillämpas samtidigt.

Kursen omfattar även praktiska frågor kring:

 1. Uppdrag som bodelningsförrättare.
  Bland annat behandlas uppläggning av ett bodelningsärende, sammanträden, skriftväxling, materiell processledning, förlikningsdiskussioner och tvångsbodelning.
 2. Uppdrag som boutredningsman, testamentsexekutor och skiftesman.
  Här behandlas bl.a. dödsboförvaltning, bouppteckning, testamentsfrågor, ändamålsbestämmelser och avtalsskifte/tvångsskifte.
 3. Processer i anslutning till bodelning och arvskifte.
  Klander av testamente; klander av bodelning och arvskifte; tvister rörande förstärkta laglotsskyddet (ÄB 7:4).

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

 • Komplicerad bodelnings- och arvsrätt.
 • Värdering av egendom vid bodelning.
 • Behandling av förskott på arv och vederlagsanspråk vid bodelning och arvskiften.
 • Jämkning av bodelning.
 • Det förstärkta laglottsskyddet.
 • Komplikationer vid efterarv.
 • Testamentstolkning.
 • Testamentarisk sekundosuccession.
 • Bodelningsförättaruppdraget
 • Boutredningsman
 • Processer i anslutning till bodelning och arvskifte

Föreläsare

Anders Eriksson har varit departementsråd och rättschef i Justitiedepartementet och där lett arbetet med att utforma Äktenskapsbalken och 1988 års reform av arvslagstiftningen. Han är författare till flera böcker på familje- och arvsrättens område.

Johan Schüldt är advokat och universitetslektor i civilrätt (familjerätt) vid Stockholms universitet med specialinriktning på ekonomisk familjerätt. Advokatverksamheten är främst inriktad på uppdrag som bodelningsförrättare, boutredningsman och testamentsexekutor.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som har flera års praktisk erfarenhet av familjerättsliga frågor som t.ex. advokat, domare, bankjurist eller liknande.

Den vänder sig särskilt till dig som arbetar eller som avser att arbeta med bodelnings- och arvstvister – antingen som bodelnings-förrättare och/eller boutredningsman, eller ombud i sådana tvister.

Vad andra säger

Det var ett alldeles fantastiskt upplägg på hela kursen med bra blandning av föreläsningstid och ledig tid

Det var en mycket bra kurs som höll vad den utlovade. Det var en avancerad kurs vilket var väldigt bra. Föreläsarna var erfarna och hade mycket bra information.

Kursen motsvarade mina förväntningar och var en av de bättre kurser jag gått på!

Klicka här för program

Kursprogram

Måndag - Dag 1
12:20 - 13:00
Bussresa från Cityterminalen. Lättare lunch på bussen
13:00 - 13:30
Eventuell incheckning om rummen är klara och tid för en kopp kaffe
13:30 - 15:30
Några komplicerade frågor vid bodelning och arvskifte
 • Värdering av tillgångar och skulder vid bodelning och arvskifte
 • Behandlingen av gåvor i samband med bodelning och arvskifte
  - Vederlag vid bodelning
  - Behandlingen av arvsförskott vid bodelning och arvskifte
  - Det förstärkta laglottsskyddet
 • Jämkning vid bodelning

Anders Eriksson

15:30 - 15:45
Kaffepaus
15:45 - 17:30

Några komplicerade frågor vid bodelning och arvskifte (fortsättning)

Anders Eriksson

17:30 - 19:30

Egen tid 
(Det finns bl.a. gym, relaxavdelning, behandlingar, tennisbana m.m.)

19:30

Trerättersmiddag

Övernattning på Fågelbro hus

Tisdag - Dag 2
Frukost
08:30 - 10:30
Efterarv
 • Särskilt komplicerade frågor vid efterarv
 • Vederlag
 • Förkovran
 • Omgiften
 • Andra komplikationer

Anders Eriksson

10:30 - 10:45
Kaffepaus
10:45 - 12:30

Efterarv (fortsättning)

Anders Eriksson

12:30 - 13:30
Lunch
13:30 - 15:30
Testamentarisk sekundosuccession
 • I vilken utsträckning kan de regler som gäller efterarv tillämpas på testamentarisk sekundosuccession?
 • Vilka särskilda komplikationer kan uppstå vid testamentarisk sekundosuccession?

Anders Eriksson

15:30 - 15:45
Kaffepaus
15:45 - 17:45
Testamentstolkning
 • Tolkningens grundelement
 • Användningen av presumtionsregler i lag och av sådana som utvecklats i rättspraxis
 • Komplikationer vid tolkning

Anders Eriksson

17:45 - 19:30

Egen tid
(Gym, relax, behandlingar, tennis m.m.)

19:30

Trerättersmiddag

Övernattning på Fågelbro hus

Onsdag - Dag 3
Frukost
09:00 - 11:00
Praktiska frågor kring uppdrag som bodelningsförrättare
 • Förordnande, inledande åtgärder, handläggning,
 • Utredning, bouppteckning, sammanträden, protokoll, materiell processledning
 • Bouppteckning, redovisning, tvångsskifte
 • Särskilda frågor:
  - Pensionsrättigheter, vinstandelsfonder
  - Nyttjanderättsersättning
  - Andra komplikationer

Johan Schüldt

11:00 - 11:20
Kaffe och bensträckare
11:20-12:15
Praktiska frågor kring uppdrag som boutredningsman (testamentsexekutor, skiftesman)
 • Olika former av dödsboförvalting
 • Omfattningen av uppdraget, förvaltningsåtgärder
 • Bouppteckning, regelverk, kallelse m.m., innehåll och utformning
 • Bodelning enligt äktenskapsbalken och sambolagen,
 • Testamente, bevakning, delgivning
 • Övergång från boutredning till arvskifte, redovisning
 • Arvskifte, lottläggning, tvångsskifte
 • Särskilda frågor:
  - Jämkning av förmånstagarförordnanden
  - Efterarv i försäkringsförvärv
  - Andra komplikationer

Johan Schüldt

 

12:15 - 13:15
Lunch
13:15 - 14:45
Processuella frågor i anslutning till bodelning och arvsskifte
 • Tvister enligt 3 kap. 3 § ÄB
 • Tvister enligt 7 kap. 4 § ÄB
  - Fastställelsetalan eller fullgörelsetalan, partsställning
  - Formulering av yrkanden
  - Rättspraxis
 • Klander av bodelning/arvskifte
  - Utformning av talan, partsställning, nya grunder
  - Prejudiciella frågor, mellanbeslut/handläggningsbeslut
  - Rättspraxis

Johan Schüldt

14:45 - 15:00
Kaffepaus
15:00 - 17:15
Processuella frågor i anslutning till bodelning och arvskifte (fortsättning)
 • Klander av bodelning/arvskifte (forts)
 • Klander av testamente
  - Klandergrunder annan ogiltlighet
  - Talan om bättre rätt
  - Bevisfrågor
  - Rättspraxis
 • Ändamålsbestämmelser (NJA 2015 s. 290)
 • Andra processuella komplikationer

Johan Schüldt

17:30
Buss går tillbaka till Cityterminalen
Dölj program

Allmän information

Anmälan

Anmälan ska göras senast den 31 mars 2019. I mån av plats tar vi även emot anmälningar efter detta datum. Eftersom antalet platser är begränsat sker antagning i den ordning anmälan och anmälningsavgift kommer in.

Betalning

Fakturering sker i samband med anmälan.

Avbokning

Sista kostnadsfria avbokningsdag är den 31 mars 2019. 

Avbokning 1 apr - 12 apr, debiteras 50% av 19 900kr ex moms.
Avbokning 13 apr - 13 maj, debiteras 100% av 19 900kr ex moms.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 18 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.