Lagval i internationella kommersiella tvister


Få praktiska kunskaper kring de lagvalsfrågor som ofta uppkommer när det blir tvist kring ett kommersiellt avtal med gränsöverskridande inslag med anknytning till flera länder.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centrala Stockholm

Pris

8 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Kursen bygger på praktiska exempel på de lagvalsfrågor som ofta uppkommer när det blir tvist kring ett kommersiellt avtal med gränsöverskridande inslag med anknytning till flera länder. De många exemplen är hämtade från skiljeförfaranden som ägt rum i Sverige med parter från många olika länder. Situationerna är dock inte unika för skiljeförfarande utan är lika relevanta i tvister som ska avgöras av domstol. De uppstår också när avtal förhandlas och ska efterlevas.


Här diskuteras de praktiska exemplen i ljuset av lagvalsreglerna i den internationella privaträtten (t.ex. Rom I-förordningen om tillämplig lag på avtal och oskrivna IP-regler) och varför domare och skiljedomare ibland har olika syn på hur den materiella rätten ska bestämmas och tillämpas.


Syftet är att ge en förståelse för vilken betydelse avtalsparternas lagval får i praktiken, hur domare och skiljedomare kan förväntas besluta i konkreta fall – och hur de borde besluta enligt gällande rätt.


Kursen kommer att behandla följande programpunkter:

  • Parternas möjligheter att avtala om tillämplig lag och vad som händer om de inte gör det
  • Hur domare och skiljedomare bestämmer vilken lag som avtalet ska tolkas och utfyllas enligt om det gäller varor eller tjänster eller samarbetsavtal
  • Hur frågor om frågor som faller utanför kontraktet, som t.ex. en ställföreträdares behörighet att underteckna avtalet eller ett företags rättsliga ställning, behandlas
  • Om relevansen av tvingande civilrättsliga regler i länder som avtalet är nära anknutet till
  • Vad som händer om avtalet är ogiltigt i ett annat land än domstolslandet/skiljeförfarandelandet
  • Vem som ansvarar för att den lag som är tillämplig förstås på rätt sätt – vem ska utreda innehållet i materiell rätt? Vem bär risken för att underlaget är bristfälligt?
  • Domare och skiljedomares skyldighet att tillämpa lagen som den tillämpas i laglandet – och varför de inte gör det.
  • Vilken betydelse lagvalsbeslut och materiell tillämpning har för om domen kan verkställas i ett annat land än det land där domen meddeladesFÖRELÄSARE

 Doktorand Linn Bergman, Stockholms universitet.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater, biträdande jurister, bolagsjurister och andra som hanterar avtal som rör handel över gränserna. En annan viktig målgrupp är domare och skiljedomare som dömer i tvister mellan företag med säte i olika länder.


Klicka här för program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.00-09.50 PASS I

Vilken lag är tillämplig på kontraktet? Vilken lag bestämmer det? Är det någon skillnad mellan skiljeförfarande och domstolsprocess?

Hur gör skiljedomare i praktiken? Vilka konsekvenser får det? Får de göra så? Får domare göra så?

09.50-10.00 PAUS

10.00-10.50 PASS II

Tolkning av lagvalsklausuler i kommersiella avtal. Ska lagvalsklausuler de tolkas extensivt eller restriktivt? Kan den som dömer tolka in ett lagvalsavtal utifrån omständigheterna vid huvudavtalets ingående?

Hur gör skiljedomare i praktiken? Vilka konsekvenser får det? Får de göra så? Får domare göra så?

10.50-11.00 PAUS

11.00-12.00 PASS III

Vilka frågor omfattas av kontraktets lag? Vilken lag är tillämplig på avtalstolkning, bevisbörda, preskription och ränta?

Hur gör skiljedomare i praktiken? Vilka konsekvenser får det? Får de göra så? Får domare göra så?

12.00-13.00 LUNCH

13.00-13.50 PASS III

Vilken lag är tillämplig på behörighets- och bolagsfrågor? Vilket lands lag bestämmer om ett bolag existerar? Vem som är behörig att ingå avtal för ett bolags räkning?

Hur gör skiljedomare i praktiken? Vilka konsekvenser får det? Får de göra så? Får domare göra så?

13.50-14.00 PAUS

14.00-14.50 PASS IV

I vilken utsträckning ska tvingande rätt och offentligrättsliga lagar tillämpas i affärstvister? Är det någon skillnad mellan tvingande rätt i den lag som ska tillämpas på kontraktet och lagen i de länder där köparen och säljaren har sina verksamheter?

Hur gör skiljedomare i praktiken? Vilka konsekvenser får det? Får de göra så? Får domare göra så?

14.50-15.00 PAUS

15.00-16.00 PASS V

Hur gör skiljedomare när de ska avgöra ett mål med gränsöverskridande inslag materiellt? Respekterar de parternas lagval? Följer de sina egna lagvalsbeslut? Om inte, vad gör de då?

Får de göra så? Får domare göra så?

16.00-16.20 FRÅGESTUND

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Deltagarna får intyg efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postaddress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postaddress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

 

Kontakt

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se

Boka kursen