Lokalhyresavtalet – fällor och fallgropar

Välkommen på kurs om det kommersiella lokalhyresavtalets viktigaste moment i ett praktiskt riskperspektiv såsom att skriva och tolka hyreskontrakt samt uppsägning av lokalhyresavtal.

6 okt  |  6,5 kurstimmar  |  Stockholm

Kursbeskrivning

Hyreslagstiftningen är speciell och skiljer sig på många sätt från annan civilrättslig lagstiftning. Vid hyra av lokal blandas frågorna om tvingande regler till förmån för hyresgästen med rent kommersiella frågeställningar, för såväl uthyrare som hyresgäst. Många frågor är specifika för det kommersiella lokalhyresavtalet och hanteringsfelen är vanliga och ofta dyrköpta.

Kursen behandlar det kommersiella lokalhyresavtalets viktigaste moment i ett praktiskt riskperspektiv. Två av tyngdpunkterna rör att skriva och tolka hyreskontrakt, med utgångspunkt i det på marknaden vanliga formuläret från Fastighetsägarna Sverige (12B.3) samt uppsägning av lokalhyresavtal. Innehållet inkluderar utvecklingen inom praxis under de senaste åren samt konsekvenserna av nyligen genomförda ändringar i lagstiftningen.

Kursen behandlar:

 • Tvingande lag; vad kan man avtala?
 • Att skriva och tolka hyresavtal, Fastighetsägarna Sveriges formulär (12B.3)
 • Särskilda klausuler (borgen, besittningsskydd/avståendeavtal m.m.)
 • Tillåten användning, avvikelser
 • Lokalens skick, underhållsansvar och ansvar för skada
 • Hyresvärdens felansvar; påföljder alt. sanktionerna
 • Hyresgästens uppsägning
  - för avflyttning
  - för ändring av villkoren; hyresgästens bundenhet
 • Hyresvärdens uppsägning för avflyttning
 • Dito för omförhandling
  - bundenhet från avtalssynpunkt
  - bundenhet från skadeståndssynpunkt
 • Vad händer i hyresnämnden; taktiska frågor
 • Uppskovsprövning
 • Skadestånd vid obefogad förlängningsvägran
 • Skadeståndets beräkning vid flyttning eller nedläggning av rörelsen

Föreläsare

Ulf Skorup
Advokat
Ulf har varit verksam som delägande advokat vid Åberg & Co, där han arbetade med fastighets- och miljörätt. Ulf är medförfattare till Hyreslagarna i tolfte upplagan och sedan många år föreläsare i juridiska ämnen.

Tomas Underskog
Advokat och delägare, Åberg & Co
Tomas har sedan snart tjugo år tillbaka arbetat med miljö- och fastighetsrättsliga frågor med särskild inriktning mot hyres- och entreprenadrätt. Tomas är medförfattare till Hyreslagarna.

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater, biträdande jurister, bankjurister, jurister anställda inom stat och kommun samt till jurister vid företag och organisationer som kommer i kontakt med hyresrättsliga frågeställningar. 

Kursen förutsätter viss kunskap inom ämnesområdet.

Plats

06 okt: Centralt i Stockholm, 09:00 - 16:30 (registrering 08:30)

Vad andra säger

En av de bättre kurserna jag deltagit i.

Marcus, Advokat

Bra innehåll och nivå på kursen.

Erik, Advokat

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 10:30
 • Hyra – avgränsningar och grundläggande begrepp
 • Avtalstid, uppsägningsskyldighet
 • Lokalens skick, underhåll, tillåten användning, brist i lokalen, felansvar/påföljder, avtalsutrymmet
10:30 - 10:45
Kaffepaus
10:45 - 12:00
 • Uppsägningar, hyresvärdens/hyresgästens, formkrav i olika fall, överlämnande
 • Att skriva/tolka lokalhyresavtal (12B.3), borgen och andra särskilda avtalsklausuler
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 15:00
 • Hyresgästens indirekta skydd för besittningen
 • ”Obligatorisk” medling i hyresnämnd, hyresvärdens bundenhet, taktiska frågor
 • Skadeståndsfallen/obefogad förlängningsvägran
 • Flyttning eller nedläggning? Skadeberäkning/-värdering, ersättningsgilla poster
 • Yttrande om marknadshyra/ersättningslokal
 • Uppskov med avflyttning
15:00 - 15:20
Kaffepaus
15:20 - 16:30
 • Störningar, inom hyresförhållandet/miljöbalken
 • Överlåtelse, upplåtelse av hyresrätten
 • Förverkande (hävning)
 • Konkurs
16:30
Kursen avslutas
Dölj program

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika samt boken "Hyreslagarna".9789139022985_600x600

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.