Miljöbalken och minerallagen, en kurs i brytandets och återställandets juridik

Kursen ger dig som deltagare en fördjupad inblick av de juridiska bestämmelserna och i viss mån samhälleliga konsekvenserna av gruvbrytning. Välkommen!

27 november  |  6,5  kurstimmar  |  Stockholm

Vinterkampanj | 20% på alla kurser

Ange kampanjkod: VINTER20

Kursbeskrivning

Utvinningen av metaller, främst järn och koppar, har varit avgörande för Sveriges utveckling ekonomiskt och industriellt. Det var inmutningssystemet och dess juridik som skapade ramverket. Inmutningsjuridiken var utpräglad exploateringsjuridik. Dagens minerallag innehåller både element från inmutningsjuridiken och den moderna miljölagstiftningen, med dess bryggor till miljöbalkens hushållningsbestämmelser. Behovet av utvinning ökar och avvägningarna mot natur- och kulturmiljöintressena kommer att bli en utmaning för företag, myndigheter och domstolar.

Som kursdeltagare får du:

En tydlig och strukturerad genomgång av gällande bestämmelser, med fokus mot samverkan mellan minerallagen och miljöbalken, praktiska exempel och nyttiga insikter om gruvan och dess sociala sammanhang.

Föreläsare

Margaretha Svenning
Miljöjurist och doktor i offentlig rätt
Dr. Margaretha Svenning är expert inom miljö- och förvaltningsrätt. Hon har stor erfarenhet som pedagog och skribent samt processförande jurist inom offentlig förvaltning. Arbetar för närvarande med miljörätt vid Kammarkollegiet. 

Rolf Englesson
Civilingenör och f.d. miljö- och byggchef i kommun
Rolf Englesson har en gedigen praktisk och teoretisk bakgrund inom statlig och kommunal förvaltning och är före detta Miljö- och byggchef i kommun.

Målgrupp

Tillsynsmyndigheter, konsulter, prospekteringsbolag, gruvföretag och kommuner i vilken brytning är aktuell.

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 10:30
 • Naturtillgångar och juridiken kring utvinning, en historisk tillbakablick och en framåtsyftande analys av människans behov och naturens förutsättningar.
 • Utvinning och dess inverkan lokalt, utifrån kommunens perspektiv. Att omhulda sin gruva! Vad hände egentligen i Pajala`?
 • Genomgång av minerallagen och miljöbalken med särskilt fokus på de delar av miljöbalken som prövas i samband med koncessioner.
10:30 - 10:45
Kaffe
10:45 - 12:00
 • Tillståndsprövningen enligt 9 kap miljöbalken.
 • Tillståndsprövningen enligt 11 kap miljöbalken.
 • Tillståndsprövning utifrån 2 aktuella exempel, brytning av malm respektive mineral.
 • Vattnets juridik, rättsliga aspekter av länshållning, vattenrening och inte minst miljökvalitetsnormer.
 • Utvinningsavfallets juridik.
 • Risk och säkerhetsfrågor.
 • Naturskyddets juridik, om Natura 2000, skyddade arter och andra områdesskydd och hur de prövas.
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 15:00
 • Rimliga krav på en bra MKB för gruva och hur är ett lämpligt fokus för villkorsskrivning?
 • Efterbehandling och kontroll.
 • Ersättningsrätt och tvångsrätter samt rådighetsfrågor i stort.
15:00 - 15:15
Kaffe
15:15 - 16:30
 • Tillsyn på gruvverksamhet och vad som är viktigt att fokusera på.
 • Framtidsfrågor! Om balansen mellan noggrann miljöprövning och kraven på att snabbt få tillstånd, sanering och gamla föroreningar och vilka krav som är rimliga och skäliga utifrån samhällets och företagets perspektiv.
 • Om ingen vill återställa?
16:30

Kursen avslutas

Dölj program
Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.