Miljökonsekvensbeskrivningar för miljö- och PBL-ärenden


Kursen innefattar en genomgång av det regelverk som omgärdar miljökonsekvensbeskrivningar i såväl miljöbalken som i plan- och bygglagen och i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. Under kursen behandlas även rättspraxis i ämnet.

Boka kurs

Kurstillfällen

I centrala Stockholm

Pris

8 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Denna kurs syftar till att ge en såväl teoretiskt som praktiskt orienterad överblick av regelverket och relevant rättspraxis samt att fokusera på de frågor som har störst praktisk betydelse för tekniska konsulter och jurister som är verksamma inom miljö- och plan- och byggrättens område.


Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

 • Översiktlig genomgång av EU:s s.k. MKB-direktiv och de skyldigheter som följer av direktivet;

 • En grundlig genomgång av regleringen i 6 kap. miljöbalken beträffande bl.a.
  - När krävs det en MKB enligt miljöbalken respektive plan- och bygglagen? Kan MKB krävas enligt annan lagstiftning? Vad tjänar MKB:n till?
  - Hur tas en MKB fram och av vem?
  - Samrådsprocessen, vilka krav gäller, vad innebär betydande miljöpåverkan för samrådet, med vem ska man samråda och hur ska information om samrådet ske?
  - Processuella konsekvenser av brister i samråd och/eller MKB:n.

 • MKB:er enligt miljöbalken:
  - Allmänt om prövning enligt miljöbalken och kraven på MKB:er.
  - MKB:n, vad har man den till i miljöprövningen?
  - Vem ska ta fram och betala för MKB:n?
  - Vad måste MKB:n alltid innehålla och vad måste den bara innehålla ibland (t.ex. kraven på alternativa utformningar, alternativa lokaliseringar, nollalternativ)? Hur bestämmer man vad som ska tas med och vad som ska utelämnas?
  - Särkrav på samråd och MKB:er för s.k. Sevesoverksamheter.
  - Länsstyrelsens roll under samrådet och övriga MKB-processen.
  - Prövningsmyndighetens och andra parters hantering av MKB:n.
 • MKB:er enligt PBL
  - Allmänt om PBL:s krav på upprättande av MKB:er.
  - Vad är en miljöbedömning? Varför ska en sådan genomföras, av vem och när?
  - MKB:n, vad har man den till i PBL-prövningen?
  - Vem ska ta fram och betala för MKB:n? För vilken typ av ärenden enligt PBL krävs det MKB?
  -Vad ska en MKB enligt PBL innehålla? På vilket sätt skiljer sig kraven från innehållet i en MKB enligt miljöbalken?
 • Krav på MKB:ns tillgängliggörande

 

FÖRELÄSARE

Björn Hellman, advokat och delägare vid Advokatfirman Åberg & Co
Jennifer Jarebro, biträdande jurist vid Advokatfirman Åberg & Co

 

MÅLGRUPP

Denna kurs riktar sig till tekniska konsulter, advokater, biträdande jurister, domare, kommunjurister samt övriga praktiskt verksamma jurister som kommer i kontakt med mål och ärenden enligt miljöbalken och PBL där miljökonsekvensbeskrivningar är ett krav.

 

 

Klicka här för program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.00-10.30 Föreläsningspass 1:

Inledande introduktion om miljöbedömningar i allmänhet (bakgrunden till rättsområdet vilken återfinns i EU-rätten, något om nuvarande svensk reglering och de förändringar som kommer att ske på området). Redovisning av olika slags miljöprövningar och kraven på miljöbedömning (tillstånd, ändringstillstånd, villkorsändring, omprövning, återkallelse av tillstånd). Något om kraven på miljöbedömningar i annan lagstiftning än miljöbalken (t.ex. plan- och bygglagen, ellagen, väglagen).

(10.30-10.45 Kaffepaus)

10.45-12.00 Föreläsningspass 2:

En grundlig genomgång av relevant reglering i det nya 6 kap. miljöbalken och den nya miljöbedömningsförordningen (2017:966). Genomgången omfattar bl.a. vad en miljöbedömning är, de olika kraven på samråd, när en miljökonsekvensbeskrivning behövs och vad en miljökonsekvensbeskrivning måste innehålla (t.ex. krav på recipientutredning utifrån reglerna om miljökvalitetsnormer för vatten, utredningar om buller, alternativa lokaliseringar och utformningar, transporterbullerutredningar m.m. ) Vidare genomgås bl.a. myndigheternas roll vid framtagande av miljökonsekvensbeskrivningar och under samrådet. Passet avslutas med praktisk övning och diskussion.

(12.00-13.00 Lunch)

13.00-14.30 Föreläsningspass 3:

Fortsatt genomgång av relevant reglering enligt pass 2 ovan. Passet avslutas med praktiska övningar och diskussion.

(14.30-14.45 Kaffepaus)

14.45-16.30 Föreläsningspass 4:

Redogörelse för relevanta rättsfall (framför allt avseende konsekvenser vid brister i en miljökonsekvensbeskrivning eller ett samråd). Avslutande sammanfattning, praktiska övningar och diskussion.

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch och kaffe. 

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

Kontakt

vjs@vjs.se

Boka kursen