Miljökonsekvensbeskrivningar för miljö- och PBL-ärenden

Kursen innefattar en genomgång av det regelverk som omgärdar miljökonsekvensbeskrivningar i såväl miljöbalken som i plan- och bygglagen (PBL) och i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Under kursen behandlas även rättspraxis i ämnet.

Heldagskurs  |  7 kurstimmar |  Teoretisk samt praktisk överblick

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att ge en såväl teoretiskt som praktiskt orienterad överblick av regelverket. Den lyfter även fram relevant rättspraxis och fokuserar på de frågor som har störst praktisk betydelse för tekniska konsulter och jurister som är verksamma inom miljö-, plan- och byggrättens område.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

 • Översiktlig genomgång av EU:s s.k. MKB-direktiv och de skyldigheter som följer av direktivet

 • En grundlig genomgång av regleringen i 6 kap. miljöbalken beträffande bl.a.
  - När krävs det en MKB enligt miljöbalken respektive plan- och bygglagen? Kan MKB krävas enligt annan lagstiftning? Vad tjänar MKB:n till?
  - Hur tas en MKB fram och av vem?
  - Samrådsprocessen, vilka krav gäller, vad innebär betydande miljöpåverkan för samrådet, med vem ska man samråda och hur ska information om samrådet ske?
  - Processuella konsekvenser av brister i samråd och/eller MKB:n

 • MKB:er enligt miljöbalken:
  - Allmänt om prövning enligt miljöbalken och kraven på MKB:er.
  - MKB:n, vad har man den till i miljöprövningen?
  - Vem ska ta fram och betala för MKB:n?
  - Vad måste MKB:n alltid innehålla och vad måste den bara innehålla ibland (t.ex. kraven på alternativa utformningar, alternativa lokaliseringar, nollalternativ)? Hur bestämmer man vad som ska tas med och vad som ska utelämnas?
  - Särkrav på samråd och MKB:er för s.k. Sevesoverksamheter
  - Länsstyrelsens roll under samrådet och övriga MKB-processen
  - Prövningsmyndighetens och andra parters hantering av MKB:n

 • MKB:er enligt PBL
  - Allmänt om PBL:s krav på upprättande av MKB:er
  - Vad är en miljöbedömning? Varför ska en sådan genomföras, av vem och när?
  - MKB:n, vad har man den till i PBL-prövningen?
  - Vem ska ta fram och betala för MKB:n? För vilken typ av ärenden enligt PBL krävs det MKB?
  - Vad ska en MKB enligt PBL innehålla? På vilket sätt skiljer sig kraven från innehållet i en MKB enligt miljöbalken?

 • Krav på MKB:ns tillgängliggörande

Föreläsare

Björn Hellman, advokat och delägare vid Advokatfirman Åberg & Co
Jennifer Jarebro, biträdande jurist vid Advokatfirman Åberg & Co

Målgrupp

Kursen riktar sig till tekniska konsulter, advokater, biträdande jurister, domare, kommunjurister samt övriga praktiskt verksamma jurister som kommer i kontakt med mål och ärenden enligt miljöbalken och PBL där miljökonsekvensbeskrivningar är ett krav.

Plats

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 09:10
Gemensam inledning
09:10 - 12:00
Förmiddagspass inklusive kaffepaus
 • Översiktlig genomgång av bakgrunden till rättsområdet
 • En grundlig genomgång av det nya sjätte kapitlet såsom när en miljökonsekvensbeskrivning krävs och vad en sådan ska omfatta och konsekvenser av bristfälligt samråd m.m.
12:00 - 13:00
Gemensam lunch
13:00 - 16:30
Eftermiddagspass inklusive kaffepaus
 • Fortsatt genomgång av det nya sjätte kapitlet.
 • Den nya miljebedömningsförordningen (2017:996)
 • Redogörelse för relevanta rättsfall
16:30
Kursen avslutas
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.