Miljöprocessen


För prövningen av miljömål gäller att olika processordningar möts. Högsta domstolen har prövat ett antal mål och har gett vägledande uttalanden till ledning för Miljöprocessen.

Kurstillfällen

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Pris

8 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Prövningens omfattning är en av de frågor som ofta hamnar i fokus. Det kan röra sig både om hur bred prövningen ska vara och kvaliteten på det underlag som sökanden ska presentera. Frågor av samma slag är ofta aktuella också vid ändring av villkor, då även frågan om hur ändringen påverkar övriga villkor kan uppstå.

Skadeståndsrätt och straffrätt är två juridiska discipliner som intar en framträdande plats också i miljörätten. I mycket har de sin grund inom den traditionella rättsordningen, men inom miljörätten har ibland särskilda överväganden gjort sig gällande och frågan om egna regler ska gälla för miljörättens vidkommande har prövats i praxis.


Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Processuella bestämmelser 
  • Prövningens omfattning och gränsdragningar
  • Skadestånd och straffrätt
  • Bevisfrågor
  • Villkor och tillstånd

 

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till jurister som i sitt arbete kommer i kontakt med frågor som exempelvis rör tillståndsprövning, överklagande av förvaltningsmyndighetsbeslut, skadeståndsrätt och miljöstraffrätt.

 

FÖRELÄSARE

Miljöjurist Stefan Rubenson, Åberg & Co (kursledare)
Hovrättsråd Åsa Marklund Andersson, Mark- och miljööverdomstolen, Svea Hovrätt
Professor och f.d. justitieråd Bertil Bengtsson
Advokat Mårten Bengtsson, Åberg & Co
Kammaråklagare Christer B Jarlås, Åklagarmyndigheten
Advokat Björn Hellman, Advokatfirman Åberg & Co
 


Klicka här för program

08.45-09.15 Registrering, kaffe och smörgås


09.15-10.00 Rättegångsbalken, ärendelagen och miljöbalken som grund för miljöprocessen
Stefan Rubenson


10.10-10.50 Bevisregler och beviskrav i miljörätten
Stefan Rubenson


11.00-12.00 Skadeståndsrätt, föredraget behandlar bland annat dessa punkter:
- Vad avgränsar 32 kap. miljöbalken gentemot grannelagsrätten och allmän skadeståndsrätt
- Vad innebär liknande störning
Bertil Bengtsson


(12.00-13.00 Lunch)


13.00-13.50 Tillståndsprövningens omfattning, ändring av villkor och upphävande av tillstånd 
Mårten Bengtsson


14.00-14.40 Vattenrättens processuella särdrag
Björn Hellman


(14.45-15.00 Kaffe)


15.00-15.45 Miljöbrott och företagsbot i teori och praktik - Hur arbetar en
miljöåklagare
Christer B. Jarlås, miljöåklagare

 

Miljöbrott och företagsbot i teori och praktik – Hur arbetar en miljöåklagare?


15.50-16.30 Miljöstraffrättens effektivitetet – Var går gränsen för ringa brott i miljöbalken
Åsa Marklund Andersson


16.30-16.45 Avslutning

 

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

 

Kontakt

vjs@vjs.se