Offentlig upphandling från A till Ö


Kursen ger en heltäckande redovisning av de svenska upphandlingssystemen från det att en upphandling inleds till dess att kontrakt tecknas. Kursen omfattar även de bestämmelser som kan bli aktuella vid en överprövning, ansökan om ogiltighet av ett tecknat kontrakt eller då en leverantör begär skadestånd.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centrala Stockholm

Pris

8 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Under dagen redovisas både de bestämmelser som reglerar de större upphandlingarna över ca 2 miljoner kronor, men även de bestämmelser som styr mindre upphandlingar, vilka sägs utgöra ca 85 procent av det totala antalet.

Kursen omfattar både bestämmelserna i den klassiska sektorn och i försörjningssektorerna. Även lagen om valfrihetssytem (LOV) kommer att behandlas.


Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Syfte och bakgrund till bestämmelserna om offentlig upphandling
  • Upphandlingsföremålet och processramen (tröskelvärden, tidsfrister m.m.)
  • Urvals- och tilldelningskriterier (fakultativ och obligatorisk uteslutning och viktning och underkriterier)
  • Tilldelning av kontrakt
  • Ramavtal
  • Överprövning och skadeståndföreläsare

Andrea Sundstrand är advokat och docent samt föreståndare för kurserna statsrätt och offentlig upphandling på Juridicum vid Stockholms universitet.

Hon är en av Sveriges ledande experter på regelverket om offentlig upphandling med över 22 års erfarenhet av lagstiftningen. Hon har skrivit ett flertal böcker i ämnet och har även startat och är ansvarig utgivare för Upphandlingsrättslig Tidskrift.

 

Målgrupp

Jurister och ekonomer som ska eller just har börjat arbeta med upphandlingsbestämmelserna och som behöver en introduktion till området. Kursen passar även för dem som arbetat ett tag med upphandlingsfrågor och som behöver repetera eller kontrollera att de tolkat bestämmelserna i LOU och LUF på ett korrekt sätt.


Program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås


09.00-12.00 Syfte och bakgrund till bestämmelserna

- Omfattningen av regleringen
- Undantag från regelverket
- Klassiska/försörjningssektorerna
- Upphandlande myndighet/enhet


(Kaffepaus)


Vad som ska upphandlas

- Upphandlingsprocessen
- Typ av upphandling
- Upphandlingsförfaranden
- Tröskelvärdena
- Tidsfrister


Urvalskriterier

- Krav som får ställas på leverantörerna
- Fakultativ och obligatorisk uteslutning


(12.00-13.00 Lunch)13.00-16.00 Tilldelningskriterier

- Krav på föremålet för upphandlingen
- Viktning och underkriterier Tilldelning av kontrakt
- Möjlighet att förhandla/komplettera
- Tilldelningsbeslut och meddelande
- Avtalsspärr
- Civil- och offentligrättslig bundenhet
- Avbrytande av upphandling


(Kaffepaus)


Ramavtal

- Ramavtal med en eller flera leverantörer
- Förnyad konkurrensutsättning


16.00-17.00 Överprövning och skadestånd

- Processen i förvaltningsdomstol
- Förlängd avtalsspärr
- Ansökan om ogiltighet
- Upphandlingsskadeavgift
- Vägledande avgöranden om skadestånd
- Senaste nytt inom upphandlingsområdet

 

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

 

Kontaktperson

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se
Anmäl dig till kursen 6/9 - 2017