Offentlighet och sekretess i offentlig förvaltning


Hanteringen av uppgifter är en fråga som berör alla myndigheter. Denna kurs ger en översikt över sekretesskyddets syften, struktur och begränsningar.

Boka kurs

Kurstillfällen

-
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Pris

7 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Hanteringen av uppgifter är en fråga som berör alla myndigheter. I svensk rätt styrs skyddet för uppgifter i offentlig verksamhet av tre principer, yttrandefriheten, offentlighetsprincipen och sekretesskyddet för allmänna respektive enskilda intressen. Denna kurs ger en översikt över sekretesskyddets syften, struktur och begränsningar.

Hanteringen av sekretessbelagda uppgifter, sekretessprövning och styrkan i sekretesskyddet, liksom undantag från sekretessen, enskilda möjligheter att förfoga över sekretesskyddet och meddelarfriheten är teman som behandlas under kursen.

Kursen kommer att behandla följande programpunkter:

 • Vad är offentlighetsprincipen?
 • Begränsningar i offentlighetsprincipen?
 • Offentlighets- och sekretesslagen
 • Allmänna handlingar – sekretessbelagda uppgifter
 • Sekretess till skydd för vem?
 • Sekretess- och offentlighetsintressen
 • Olika sekretessbedömningar för olika typer av personuppgifter?
 • Typer av sekretess
 • Vilka sekretessbestämmelser gäller för vem?
 • Enskildas möjligheter att förfoga över sin sekretess
 • Vissa undantag från sekretessen
 • Meddelarfriheten – att berätta när man egentligen inte får
 • Sanktioner vid brott mot sekretessen

 

föreläsare

Carl Lebeck är jur. kand. och har mastersexamina från Oxford University och Harvard Law School. Han är doktorand i statsrätt vid Stockholms Universitet och försteamanuensis (lektor) i rättsvetenskap vid Högskolan i Lillehammer.

 

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig i första hand till de som arbetar med statlig tillsyn inom den offentliga sektorn.

 

Program

08.30-09.00 - Registrering, kaffe och smörgås

09.00-10.15:
- Vad är offentlighetsprincipen?
- Begränsningar i offentlighetsprincipen?
- Offentlighets- och sekretesslagen
- Allmänna handlingar - sekretessbelagda uppgifter

10.15-10.30 - Kaffe

10.30-12.00
- Sekretess till skydd för vem?

- Sekretess- och offentlighetsintressen 

12.00-13.00 - Lunch

13.00-14.40:
- Olika sekretessbedömningar för olika typer av personuppgifter
- Typer av sekretess (absolut, sträng och lindrig sekretess)
- Vilka sekretessbestämmelser gäller för vem? (primär och sekunder sekretess)

14.40-15.00 - Kaffe

15.00-16.30
- Enskildas möjligheter att förfoga över sin sekretess
- Vissa undantag från sekretessen
- Meddelarfriheten – att berätta när man egentligen inte får
- Sanktioner vid brott mot sekretessen

16.30-17.00 - Kursen avslutas

08.30-09.00 - Registrering, kaffe och smörgås


09.00-10.15:

 • Offentlighet och sekretess: TF, OSL, PUL och annan lagstiftning
  - Europarätt och nationell rätt på offentlighets- och sekretessområdet
  - Offentlighets- och sekretesslagen
  - Patientdatalagen
  - Polisdatalagen
  - Personuppgiftslagen
  - Informationsutbyte mellan svenska och utländska myndigheter
 • Vad är offentlighetsprincipen?

 • Varför offentlighetsprincip?

 • Vad är handlingar?

 • Allmänna handlingar - sekretessbelagda uppgifter
  - Upprättande av allmänna handlingar
  - Expedierade handlingar
  - Inkomna handlingar
  - Inkomna till vem? (Registrator, Handläggande tjänsteman, Annan än handläggande tjänsteman, Externa konsulter?)
  - Förvarade handlingar (Förvarade handlingar: arkivering, Förvarade handlingar: tekniska hjälpmedel, Förvarade handlingar: var finns handlingar i molnet?)
  - När upphör handlingar att vara förvarade?
  - Gallring.

 • Handlingar som inte är allmänna?
  - Arbetsmaterial eller allmän handling?
  - Teknisk lagring
  - Säkerhetskopior
  - Meddelanden för publicering
  - Bibliotek

 • Diarieföring och offentlighet

 • Offentlighets- och sekretesslagen
  - Offentlighets- och sekretesslagens tillämplighet
  - Vilka binds av reglerna rörande offentlighet och sekretess?

10.15-10.30 - Kaffe

10.30-12.00: 

 • Vem skyddas av sekretess?
  - Fysiska personer (Vuxna, Barn, Avlidna personer, Juridiska personer, Avvecklade juridiska personer)
  -
  Enskildas möjligheter att förfoga över sin sekretess

 • Sekretess- och offentlighetsintressen

 • Sekretessintressen i olika sektorer (skatt/tull, brottsbekämpning, internationellt myndighetssamarbete etc)

 • Skydd för det allmännas ekonomiska intressen
 • Skydd för effektivitet i myndigheters arbete


12.00-13.00 - Lunch

13.00-14.40:

 • Olika sekretessbedömningar för olika typer av personuppgifter

 • Typer av sekretess (absolut, sträng och lindrig sekretess)

 • Vilka sekretessbestämmelser gäller för vem? (primär och sekundär sekretess)

14.40-15.00 - Kaffe


15.00-16.30:

 • Vissa undantag från sekretessen

 • Meddelarfriheten – att berätta när man egentligen inte får

 • Undantag från meddelarfriheten

 • Sanktioner vid brott mot sekretessen

16.30-17.00 - Kursen avslutas

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

 

Kontaktperson

Selcuk Ünlü
vjs@vjs.se

Boka kursen