Överförmyndaren och dödsbon


Med en praktisk utgångspunkt ger kursen dig en grundlig genomgång av det gällande regelverket kring överförmyndarens roll i dödsbon.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centralt i Stockholm

Pris

7 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Kursen ger en genomgång av gällande lagstiftning i frågor kring dödsbon där överförmyndaren blir involverad. Överförmyndaren har ett uppdrag att motverka rättsförluster för barn och för vuxna som har hjälp av gode män och förvaltare; alltså de mest utsatta grupperna i samhället. Fokus i kursen ligger på hur överförmyndarens uppdrag är reglerat då barn och vuxna med ställföreträdare ingår i dödsbon som delägare, testamentstagare eller på annat sätt har intressen att bevaka.


Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Överförmyndarens samtycke till fördelning i arvskiften
  • Vård av underårigas rätt i dödsbo
  • Okända arvingar/testamentstagare
  • Arvskungörelse
  • Fastighetsförsäljningar i dödsbon
  • Avtal om oskiftat dödsbo

 

FÖRELÄSARE

Kursföreläsare är Eva von Schéele, förbundsjurist vid Sveriges Kommuner och Landsting. Har mer än 30 års arbetserfarenhet inom familjerätt och förmyndarskapsfrågor. 


MÅLGRUPP

Boutredare, bankjurister, jurister och handläggare på begravningsbyråer och andra som har till uppgift att upprätta bouppteckningar och arvskiften.

Program

08.30-09.00  Registrering, kaffe och smörgås

09.00-10.30  Överförmyndaren: vem är det?

Vilka uppdrag har ÖF (bl.a.)?
- Förordnade av god man enligt 11 kap. 2 § FB (jäv m.m.)
- 11 kap. 3 § FB (bortavarande m.fl.)
- Samtycka till fördelningen i ett arvsskifte m.m. (15 kap. 5 § FB)

(10.30-10.50  Kaffe)

10.50-12.00  Ställföreträdarens ansvar, 15 kap. FB: vård av den enskildes rätt, tidpunkt för bodelning och skifte, ansökan om ÖF:s samtycke, avstånd från arv eller testamente.

(12.00-13.00  Lunch)

13.00-14.40  Överförmyndarens krav för att samtycka till fördelningen i arvsskifte

(14.40-15.00  Kaffe)

15.00-16.30  Fastighetsförsäljningar i dödsbon; Arvskungörelse; Avtal om samlevnad i omskiftat dödsbo; Lag (2005:130) om dödförklaring

 

 

Klicka här för program

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

Kontakt

vjs@vjs.se

Boka kursen