Överförmyndaren och dödsbon

Med en praktisk utgångspunkt ger kursen dig en grundlig genomgång av det gällande regelverket kring överförmyndarens roll i dödsbon.

Kursbeskrivning

Kursen ger en genomgång av gällande lagstiftning i frågor kring dödsbon där överförmyndaren blir involverad. Överförmyndaren har ett uppdrag att motverka rättsförluster för barn och för vuxna som har hjälp av gode män och förvaltare; alltså de mest utsatta grupperna i samhället. Fokus i kursen ligger på hur överförmyndarens uppdrag är reglerat då barn och vuxna med ställföreträdare ingår i dödsbon som delägare, testamentstagare eller på annat sätt har intressen att bevaka.

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Överförmyndarens samtycke till fördelning i arvskiften
  • Vård av underårigas rätt i dödsbo
  • Okända arvingar/testamentstagare
  • Arvskungörelse
  • Fastighetsförsäljningar i dödsbon
  • Avtal om oskiftat dödsbo

Föreläsare

Eva von Schéele är förbundsjurist vid Sveriges Kommuner och Landsting. Har mer än 30 års arbetserfarenhet inom familjerätt och förmyndarskapsfrågor 

Målgrupp

Kursen riktar sig till boutredare, bankjurister, jurister och handläggare på begravningsbyråer och andra som har till uppgift att upprätta bouppteckningar och arvskiften.

Vad andra säger

Bra upplägg och framförallt en duktig föredragshållare som kände in kursdeltagarna, vilket gav en öppnade för diskussioner och en avslappnad atmosfär.

Susanne, Överförmyndarhandläggare

Eva var fantastiskt bra så all kredit till henne!

Lotta, Advokat

Vi var en liten grupp med stora möjligheter att fråga och diskutera de ämnen som kom upp. Personer fem olika verksamheter gav dynamik. Bra nivå.

Sanna, Handläggare

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 10:00
Överförmyndaren: vem är det?
10:30 - 10:50
Kaffe
10.50-12.00
Ställföreträdarens ansvar, 15 kap. FB: vård av den enskildes rätt, tidpunkt för bodelning och skifte, ansökan om ÖF:s samtycke, avstånd från arv eller testamente.
13.00-14.40
Överförmyndarens krav för att samtycka till fördelningen i arvsskifte
14:40 - 15:00
Kaffe
15.00-16.30
Fastighetsförsäljningar i dödsbon; Arvskungörelse; Avtal om samlevnad i omskiftat dödsbo; Lag (2005:130) om dödförklaring
Dölj program
Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch, kaffe och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.