Överprövning av offentlig upphandling

Syftet med kursen är att redovisa överprövningsprocessen i upphandlingsmål i förvaltningsdomstolarna och att jämföra den med bestämmelserna i LOU/LUF och förvaltningsprocesslagen. Varmt välkommen!

6 oktober  |  6,5 kurstimmar  |  Stockholm

Lanseringserbjudande | Våren blir digital!

25% på vårens kurser (innan sommaren). Ange kod: vår25

20% på höstens kurser (efter sommaren till årsskiftet). Ange kod: höst20

LÄS MER HÄR

Kursbeskrivning

Bestämmelserna om rättsmedel i offentlig upphandling härstammar från EU-direktiv och har införlivats i 20 kapitlet i lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Under dagen redovisas förutom bestämmelserna om rättsmedel i LOU och LUF även de särskilda processuella regler för upphandlingsmål som har utvecklat rättspraxis. Här avses frågor avseende bl.a. talerätt, processramen samt bevisbörda och beviskrav. Under dagen behandlas vidare skadestånd i anledning av en utförd offentlig upphandling. 

Genomgången präglas av en praktikers perspektiv med lärdomar och erfarenhet från processer i samtliga instanser, inklusive Högsta förvaltningsdomstolen och Högsta domstolen.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

 • Partsställning och processram i överprövningsprocessen
 • LOU:s rättsmedel – överprövning, skadestånd m.m.
 • Överprövningsbara beslut, talerätt och avtalsspärr
 • Bevisfrågor
 • Skadestånd
 • Nyheter inom den offentliga upphandlingen

Föreläsare

Anna Ulfsdotter Forsell, Advokat och ägare, Ulfsfotter Law

Målgrupp

Kursen riktar sig till domare i förvaltningsdomstolar, advokater och biträdande jurister, jurister på myndigheter och offentliga bolag och upphandlingschefer som vill utöka sin förståelse för och kunskap om förvaltningsprocessen i offentlig upphandling.

Plats

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm, 08:30 - 16:30

Vad andra säger

Det var precis det här jag behövde, en genomgång av bestämmelserna kring överprövning och en hel del tips.

Mona, Kommunjurist

Mycket bra föreläsare, både vad gäller formen för framställningen och innehållet.

Patricia, Advokat

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:05 - 09:45
Förvaltningsprocessen i FPL
 • Partsställning
 • Domstolarnas roll i processen
 • Processramen
 • Överklagbarhet
 • Talerätt
09:45 - 10:30
Rättsmedlen i LOU
 • Överprövning
 • Civilrättslig/offentligrättslig bundenhet
 • Prövningstillstånd
 • Skadestånd
10:30 - 10:45
Kaffepaus
10:45 - 12:00
Upphandlingsmål i FPL
 • Kommunalbesvär/upphandlingsmål
 • Överprövningsbara beslut
 • Talerätt
 • Avskriva/avvisa
 • Avtalsspärr
 • Preskriptionstider
 • Avbryta - avsluta - inhibition
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 14:45
Upphandlingsmål i FPL (forts.)
 • Anbudens giltighetstid
 • Överprövning då avtal tecknats
 • Preklusionsfrågor
 • Domstolsprövningens omfattning
 • Kontradiktoriskt förfarande - tvistemålsliknande karaktär
14:45 - 15:15
Kaffepaus
15:15 - 16:15
Upphandlingsmål i FPL (forts.)
 • Beviskrav/bevisbördan
 • Skadeprövning
 • Beslut att göra om eller rätta
 • Prövningstillstånd till KamR och HFD
 • Ogiltighet
 • Förhållandet överprövning/skadestånd
16:15 - 16:30
Nyheter inom offentlig upphandling
16:30
Kursen avslutas
Dölj program

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch samt fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.