Överprövning av offentlig upphandling – domstolsprocessen


Syftet med kursen är att redovisa överprövningsprocessen i upphandlingsmål i förvaltningsdomstolarna och att jämföra den med bestämmelserna i LOU/LUF och förvaltningsprocesslagen.

Boka kurs

KURSBESKRIVNING

Bestämmelserna om rättsmedel i offentlig upphandling härstammar från EU-direktiv och har införlivats i 20 kapitlet i LOU och LUF. Under dagen redovisas förutom bestämmelserna om rättsmedel i LOU och LUF även de särskilda processuella regler för upphandlingsmål som har utvecklats rättspraxis. Här avses frågor avseende bl.a. talerätt, processramen samt bevisbörda och beviskrav. Under dagen behandlas vidare skadestånd i anledning av en utförd offentlig upphandling.

Genomgången präglas av en praktikers perspektiv med lärdomar och erfarenhet från processer i samtliga instanser, inklusive Högsta förvaltningsdomstolen och Högsta domstolen.


Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Partsställning och processram i överprövningsprocessen
  • LOU:s rättsmedel – överprövning, skadestånd m.m.
  • Överprövningsbara beslut, talerätt och avtalsspärr
  • Bevisfrågor
  • Skadestånd
  • Nyheter inom den offentliga upphandlingen

 

MÅLGRUPP

Domare i förvaltningsdomstolar, advokater och biträdande jurister, jurister på myndigheter och offentliga bolag och upphandlingschefer som vill utöka sin förståelse för och kunskap om förvaltningsprocessen i offentlig upphandling.

 

fÖRELÄSARE

Anna Ulfsdotter Forssell - advokat och delägare, Advokatfirman Delphi.
Martin Bogg - verksam på Advokatfirman Delphi.

 

Klicka här för program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås


09.05-09.45 Ansökan om överprövning

- Överprövningsinstitutet
- Överprövningsbara beslut
- Regler om avtalsspärr


09.45-10.30 Upphandlingsmål i FPL

- Talerätt och partsställning
- Processramen
- Domstolarnas roll i processen
- Officialprincipen i upphandlingsmål


(10.30-10.45 Kaffe)


10.45-12.00 Upphandlingsmål i FPL (forts.)
- Bevisbörda och beviskrav
- Bevisfrågor från ett praktiskt perspektiv
- Domslut och dess följder
- Beslut om avskrivning/avvisning


(12.00-13.00 Lunch)


13.00-14.45 Processen i kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen
- Prövningstillstånd
- Interimistiska beslut
- Att processa i överinstans i praktiken


(14.45-15.15 Kaffe)


15.15-16.15 Skadestånd som rättsmedel (forts.)
- Processen
- Skadestånd enligt LOU
- Skadestånd vid otillåten direktupphandling
- Betydelsen av tidigare förvaltningsprocess
- Specialfall: Anbudens giltighetstid


16.30-17.00 Nyheter inom offentlig upphandling
- Nya regelverket för offentlig upphandling
- Nya bestämmelser av intresse för överprövningsprocessen
- Särskilt om upphandling av koncessioner
- Förändringar framöver

 

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch och kaffe. 

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postaddress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postaddress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

 

Kontakt

vjs@vjs.se

Boka kursen