Påföljdssystemet och påföljdsbestämning

Kursen ger en allmän överblick och bakgrund till regelsystemet och dess uppbyggnad samt fördjupade kunskaper kring specifika frågor som handlar om rättstillämpning.

12 september  |  7 kurstimmar  |  Stockholm

Kursbeskrivning

Kursens syfte är att ge deltagarna ökade kunskaper om och förståelse för utformningen av vårt påföljdssystem och påföljdsbestämningsprocessens struktur.

Vårt påföljdssystem är i delar tämligen invecklat och svårgenomträngligt. Inte minst systematiken kring påföljdsbestämning ställer särskilda krav på förmåga att ”hålla många bollar i luften samtidigt”. Flertalet regler involveras i processen och frågan om vad som kännetecknar en rättvis rättstillämpning är komplex.

Kursen fokuserar på att ge deltagarna en allmän överblick och bakgrund till regelsystemet. Kursen går även igenom regelsystemets uppbyggnad och gör en djupdykning kring specifika frågor som handlar om rättstillämpning.

Dessutom presenteras och diskuteras aktuella rättsfall och andra relevanta rättskällor. Undervisningen består av föreläsning, diskussion och gruppövningar.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • Vilka kriminalpolitiska och rättsideologiska överväganden utgör grund för vårt påföljdssystem och hur är påföljdssystemet uppbyggt?
  • Vad skiljer påföljder från särskild rättsverkan av brott?
  • Hur särregleras unga lagöverträdare?
  • Hur särregleras psykiskt sjuka lagöverträdare?
  • Vad avses med påföljdsbestämning – vad skiljer straffmätning från påföljdsval?
  • Hur bestämmer man påföljd i ett enskilt fall – finns det någon beslutsteoretisk utgångspunkt?
  • Hur bestäms påföljd när det är fråga om flerfaldig brottslighet?
  • Vad avses med åtalspreskription och bortfallande av påföljd?

Föreläsare

Jack Ågren
Juris doktor och universitetslektor i straffrätt,Stockholms universitet
Jack har mångårig undervisningserfarenhet från bl.a. olika universitet och högskolor, men också som föredragshållare för praktiskt verksamma jurister. Han är författare till läroböcker i straffrätt och har skrivit flertalet artiklar som publicerats i såväl tidskrifter som festskrifter.

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till biträdande jurister, advokater, åklagare, utredare inom polisen och andra som är verksamma inom det straffrättsliga området.

Plats

Centralt i Stockholm, 08:30 - 17:00

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 10:00
Inledning av kursen

En genomgång av de kriminalpolitiska och rättsideologiska överväganden som ligger till grund för vårt påföljdssystem samt allmänt om påföljdssystemets uppbyggnad.

10:00 - 12:00

Allmänt om de olika påföljderna och särskild rättsverkan av brott – här går vi igenom de olika påföljderna och relationen till de rättsliga sanktioner som ryms under samlingsbegreppet särskild rättsverkan av brott.

Till denna genomgång hör bl.a. att gå igenom särregleringen av unga lagöverträdare samt psykiskt sjuka lagöverträdare.

Påföljdsbestämning – vi kommer under förmiddagen också börja gå igenom straffmätningsprocessen och påföljdsvalsprocessen samt hur de olika processerna förhåller sig till varandra.

12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 15:30
Påföljdsbestämning; fortsättning

– vi kommer under eftermiddagen fortsätta att gå igenom påföljdsbestämningsprocessen.
Vi kommer bl.a. gå igenom grunderna för bedömning av ett (eller flera) brotts straffvärde.
Vi kommer också bl.a. att gå igenom betydelsen av att beakta straffmildrande omständigheter som inte påverkar straffvärdet (s.k. billighetsskäl).
Vi kommer vidare att gå igenom vad som avses med straffmätningsvärde och hur relationen mellan straffmätningsvärde och straffvärde kan beskrivas.
Vi kommer också bl.a. gå igenom vad som avgör om den s.k. presumtionen mot fängelse bryts eller inte; dvs. hur valet görs mellan å ena sidan fängelse, å andra sidan villkorlig dom eller skyddstillsyn.

Härutöver kommer vi i viss utsträckning också gå igenom hur föregående domar bör beaktas när någon i en efterföljande dom döms för flera brott.

15:30 - 15:50
Kaffe
15:50 - 16:45

Åtalspreskription samt bortfallande av påföljd – det avslutande passet ägnas åt en genomgång av de två huvudformerna av preskription; åtalspreskription och påföljdspreskription.

16:45 - 17:00
Utvärdering och avslutning
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.