Påföljdssystemet och påföljdsbestämning

Kursen ger en allmän överblick och bakgrund till regelsystemet och dess uppbyggnad samt fördjupade kunskaper kring specifika frågor som handlar om rättstillämpning.

Kursbeskrivning

Kursens syfte är att ge deltagarna ökade kunskaper om och förståelse för utformningen av vårt påföljdssystem och påföljdsbestämningsprocessens struktur.

Vårt påföljdssystem är i delar tämligen invecklat och svårgenomträngligt. Inte minst systematiken kring påföljdsbestämning ställer särskilda krav på förmåga att ”hålla många bollar i luften samtidigt”. Flertalet regler involveras i processen och frågan om vad som kännetecknar en rättvis rättstillämpning är komplex.

Kursen fokuserar på att ge deltagarna en allmän överblick och bakgrund till regelsystemet. Kursen går även igenom regelsystemets uppbyggnad och gör en djupdykning kring specifika frågor som handlar om rättstillämpning.

Dessutom presenteras och diskuteras aktuella rättsfall och andra relevanta rättskällor. Undervisningen består av föreläsning, diskussion och gruppövningar.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • Vilka kriminalpolitiska och rättsideologiska överväganden utgör grund för vårt påföljdssystem och hur är påföljdssystemet uppbyggt?
  • Vad skiljer påföljder från särskild rättsverkan av brott?
  • Hur särregleras unga lagöverträdare?
  • Hur särregleras psykiskt sjuka lagöverträdare?
  • Vad avses med påföljdsbestämning – vad skiljer straffmätning från påföljdsval?
  • Hur bestämmer man påföljd i ett enskilt fall – finns det någon beslutsteoretisk utgångspunkt?
  • Hur bestäms påföljd när det är fråga om flerfaldig brottslighet?
  • Vad avses med åtalspreskription och bortfallande av påföljd?

Föreläsare

Jack Ågren är juris doktor och universitetslektor i straffrätt vid Stockholms universitet. Han har mångårig undervisningserfarenhet från bl.a. olika universitet och högskolor, men också som föredragshållare för praktiskt verksamma jurister. Han är författare till läroböcker i straffrätt och har skrivit flertalet artiklar som publicerats i såväl tidskrifter som festskrifter.

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till biträdande jurister, advokater, åklagare, utredare inom polisen och andra som är verksamma inom det straffrättsliga området.

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 10:00
Inledning av kursen
10:00 - 12:00
Allmänt om de olika påföljderna och särskild rättsverkan av brott.
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 15:30
Påföljdsbestämning; fortsättning
15:30 - 15:50
Kaffe
15:50 - 16:45
Åtalspreskription samt bortfallande av påföljd
16:45 - 17:00
Utvärdering och avslutning

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch, kaffe och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.