Påföljdssystemet och påföljdsbestämning

(4.6)

Kursen ger en allmän överblick och bakgrund till regelsystemet och dess uppbyggnad samt fördjupade kunskaper kring specifika frågor som handlar om rättstillämpning.

12 september  |  7 kurstimmar  |  Stockholm

Vinterkampanj | 20% på alla kurser

Ange kampanjkod: VINTER20

Kursbeskrivning

Kursen har som övergripande målsättning att ge deltagarna ökade kunskaper om och förståelse för utformningen av vårt påföljdssystem och påföljdsbestämningens beslutsstruktur.

Vårt påföljdssystem är i delar tämligen invecklat och svårgenomträngligt. Inte minst systematiken kring påföljdsbestämning ställer särskilda krav på förmåga att ”hålla många bollar i luften samtidigt”. Flertalet regler involveras i processen och frågan om vad som kännetecknar en rättvis rättstillämpning är komplex.

Kursen fokuserar på att ge deltagarna såväl en allmän överblick och bakgrund till regelsystemet och dess uppbyggnad som mer fördjupade kunskaper kring specifika frågor som handlar om rättstillämpning.

Aktuella rättsfall och andra relevanta rättskällor presenteras och diskuteras. Undervisningen består av föreläsning, diskussion och gruppövningar.

Kursen behandlar:

 • Vilka kriminalpolitiska och rättsideologiska överväganden utgör grund för vårt påföljdssystem och hur är påföljdssystemet uppbyggt?
 • Vad skiljer påföljder från särskild rättsverkan av brott?
 • Hur särregleras unga lagöverträdare?
 • Hur särregleras psykiskt sjuka lagöverträdare?
 • Vad avses med påföljdsbestämning – vad skiljer straffmätning från påföljdsval?
 • Hur bestämmer man påföljd i ett enskilt fall – finns det någon beslutsteoretisk utgångspunkt?
 • Hur bestäms påföljd när det är fråga om flerfaldig brottslighet?
 • Vad avses med åtalspreskription och bortfallande av påföljd

Föreläsare

Jack Ågren, Docent och universitetslektor i straffrätt
Axel Holmgren, Doktorand i straffrätt.

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till biträdande jurister, advokater, åklagare, utredare inom polisen och andra som är verksamma inom det straffrättsliga området.


Plats

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm, 09:00 - 17:00 (registrering 08:30)

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 10:00
Inledning av kursen

En genomgång av de kriminalpolitiska och rättsideologiska överväganden som ligger till grund för vårt påföljdssystem samt allmänt om påföljdssystemets uppbyggnad.

10:00 - 12:00
Allmänt om de olika påföljderna och särskild rättsverkan av brott
 • De olika påföljderna och relationen till de rättsliga sanktioner som ryms under samlingsbegreppet särskild rättsverkan av brott.
 • Särregleringen av unga lagöverträdare samt psykiskt sjuka lagöverträdare.
 • Påföljdsbestämning
 • Straffmätningsprocessen och påföljdsvalsprocessen samt hur de olika processerna förhåller sig till varandra.
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 15:30
Påföljdsbestämning; fortsättning
 • Fortsättning på påföljdsbestämningsprocessen från förmiddagen. 
 • Grunderna för bedömning av ett (eller flera) brotts straffvärde.
 • Betydelsen av att beakta straffmildrande omständigheter som inte påverkar straffvärdet (s.k. billighetsskäl).
 • Vad avses med straffmätningsvärde och hur kan relationen mellan straffmätningsvärde och straffvärde beskrivas.
 • Vad avgör om den s.k. presumtionen mot fängelse bryts eller inte; dvs. hur valet görs mellan å ena sidan fängelse, å andra sidan villkorlig dom eller skyddstillsyn.
 • Hur föregående domar bör beaktas när någon i en efterföljande dom döms för flera brott.
15:30 - 15:50
Kaffe
15:50 - 16:45
Åtalspreskription samt bortfallande av påföljd
 • Avslutning med en genomgång av de två huvudformerna av preskription; åtalspreskription och påföljdspreskription.
16:45 - 17:00
Utvärdering och avslutning
Dölj program


Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.