Patentombudsexamen


Kurs inför auktoriseringen av svenska patentombud.

Kurstillfällen

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Pris

15 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

En kurs som ger en grundlig genomgång av de frågor som det juridiska kunskapsprovet till patentombudsexamen omfattar, så som bestämning av uppfinnare, patentintrång, licensiering (avtals- och konkurrensrättsligt), processrätt och god patentombudssed.

Bakgrunden till införandet av en auktorisation av patentombud är att tidigare hade patentombud, som inte var advokat, ingen lagstadgad reglering av tystnadsplikt för sådant som ombudet fått kännedom om i anslutning till ett patentärende. Det fanns heller inga bestämmelser som hindrade att ett ombud hördes om sådana uppgifter i en rättsprocess. Ett sådant vittnesundantag måste vara grundat på fasta förpliktelser och ett regelverk som utlöser disciplinförfarande i fall av misskötsamhet. Sedan införandet av förordning (2010:1053) om auktorisation av patentombud är det numer Bolagsverket som är tillsynsmyndighet och handlägger auktorisation av patentombud genom Patentombudsnämnden.  

Varför behövs auktorisation?

"Anställda vid patentbyråer och företags patentavdelningar är – på samma sätt som advokater – huvudsakligen hänvisade till den information som huvudmannen tillhandahåller för fullgörande av en förelagd uppgift. Utan sådan information kan ett patentombud inte göra en fullständig och korrekt bedömning av sin huvudmans angelägenheter. Ett frågeförbud beträffande patentombud innebär att huvudmannen kan anförtro sig utan risk att känslig information blir tillgänglig för obehöriga ens om angelägenheten skulle komma att prövas av domstol. Härigenom säkerställs att patentombudet ges ett fullständigt underlag för sin bedömning vilket är en förutsättning för en fullgod rådgivning. Detta skulle självfallet vara till fördel för huvudmännen, dvs. enskilda uppfinnare och företag, och i förlängningen förbättra innovationsklimatet i Sverige." (SOU 2007:27, Auktorisation av patentombud, s.82)

Några punkter ur programmet:

  • Rättsförvärv
  • Talan om bättre rätt
  • Patentintrång
  • Patentavtal
  • Administrativ och judiciell process

 

FÖRELÄSARE

Hovrättslagman Per Carlson, Svea Hovrätt
Professor Sanna Wolk, Uppsala Universitet
Partner Erik Ficks, Roschier

 

MÅlgrupp

Kursen vänder sig till patentombud, jurister och ingenjörer. Den förutsätter kunskaper om patenterbarhet och bygger vidare genom att utveckla näraliggande juridiska områden. Kursen är utformad för att vara en förberedelse/övning för den som avser att gå upp på Patentombudsnämndens juridiska kunskapsprov. Ämnena som behandlas i kursen är de som också behandlas på Patentombudsnämndens examination, och kursen använder den litteratur som får medtas på tentamen. Kursen är emellertid även till nytta för andra som i yrket har behov av att lära sig mer om avtal om patent och intrång i patent. Kursen är generellt utformad för att passa ingenjörer/tekniker med patientrelaterade arbetsuppgifter.

 

Klicka här för program

Dag 1: 21/11

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.00-12.00 Förmiddagspass


Rättsförvärv
- Arbetstagares, hyrda arbetstagares och konsulters uppfinningar
- Bestämning av uppfinnare –
 Samäganderätt
- Sekretess i patenteringsprocessen
Sanna Wolk

(12.00-13.00 Lunch)13.00-14.00 Eftermiddagspass
 1

Patentombuds tystnadsplikt och god patent-ombudssed
- Rådgivaransvar för patentombud
- Patentombudsnämndens vägledande regler
Sanna Wolk

14.00-16.00 Eftermiddagspass
 2 

Patentintrång
- Intrångshandlingar och undantagna utnyttjanden (experiment m.m.)
- Patentkravstolkning
Erik Ficks

 

Dag 2: 22/11

0
9.00-12.00 Förmiddagspass


Patentavtal
- Utgångspunkter för tolkning av patentlicenser
- Avtalsrätt – formuleringar av upplåtelsen (grant)
- Licensiering av ogiltiga patent
- Patentlicenser och konkurs samt konkurrensrätt - Företagshemligheter och bedömning av intressekonflikt för patentombud
Erik Ficks

(12.00-13.00 Lunch)13.00-16.00
 Eftermiddagspass

Administrativ och judiciell process
 - Lag om patent- och marknadsdomstolar, ärendelagen och rättegångsbalken
- Yrkanden, grunder och bevisning
Per Carlson

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 12 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

Kontakt

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se