Penningtvätt - praktisk tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och nyheter i regelverket


Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (AML/CFT) har under senare tid blivit ett högprioriterat område såväl nationellt som internationellt. Den ledande internationella standardsättaren Financial Action Task Force (FATF) har fastställt 40 rekommendationer (senaste mer omfattande revision 2012) och har nyligen utvärderat Sveriges tillämpning av regelverket. Rapporten om Sverige kommer att publiceras under mars-april 2017. Inom EU ska det fjärde penningtvättsdirektivet - som trädde i kraft under juni 2015 - vara införlivat i nationell rätt hos medlemsstaterna senast 2017-06-26 vilket bl.a. medför att en ny svensk penningtvättslagstiftning m.m. kommer att införas.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centrala Stockholm

Pris

9 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

En lagrådsremiss rörande ny penningtvättslagstiftning publicerades 2017-02-23 och en proposition ska komma i slutet av mars 2017. Det pågår också inom EU ett arbete med framtagande av vissa ändringar/tillägg i det redan antagna fjärde penningtvättsdirektivet som förväntas träda i kraft under 2017.

Deltagarna i kursen kommer att få en djup inblick i de regelverk som gäller i penningtvättsfrågor med fokus både på gällande regelverk/praxis och den nya penningtvättslagstiftning som kommer under 2017. Vidare kommer nya och förändrade trender och mönster samt aktuella myndighetssanktioner och rättsfall att tas upp samt ges praktiska exempel på framtagande av riskbedömningar, policies, instruktioner m.m. om åtgärder mot penningtvätt utifrån ett riskbaserat förhållningssätt samt åtgärder i samband med granskning och rapportering av misstänkta transaktioner. Även andra nya regelverk såsom EU:s nya dataskyddsförordning kommer att beröras i detta sammanhang.

 


Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Huvudsakliga nyheter i den nya lagstiftning som bygger på det fjärde penningtvättsdirektivet och andra väsentliga nyheter inom området
  • De centrala delarna av regelverket
  • Nya/förändrade trender, mönster och modus operandi som används för penningtvätt
  • Hur penningtvättsregelverket tillämpas i praktiken - exempel
  • Vägledning för hantering av särskilda problemställningar inom penningtvättsområdet
  • Genomgång av hur en riskbedömning kan utföras som grund för riskbaserade åtgärder för kundkännedom och fortlöpande uppföljning av affärsförbindelser
  • Granskning och rapportering av misstänkta transaktioner m.m.
  • Aktuella sanktioner och rättsfall

 

FÖRELÄSARE

Jurist Thomas Gran, Thomas Grahn AML Consulting
Group AML Officer Jan Björkman, SEB Group Compliance

 

Målgrupp

Yrkesutövare och företag som kommer i kontakt med penningtvättsfrågor samt rådgivare till dessa. Under senare år har lagen utvidgas till att även omfatta bolagsbildare, redovisningskonsulter och alla näringsidkare som bedriver kontanthandel i värdefulla föremål, betalningsinstitut, registrerade betalningsleverantörer, utgivare av e-pengar enligt den nya lagstiftningen 2011 om elektroniska pengar m.fl.

 

Program

08.30 - 09.00 Registrering, kaffe och smörgås


09.00 - 09.45 Regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism - nyheter och pågående förändringsarbete inom området m.m.
 
Thomas Grahn


09.45 - 10.05 Genomgång av centrala delar av regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, myndighetspraxis m.m.


(10.05 - 10.30 Kaffe)


10.30 - 12.00
Genomgång av centrala delar av regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, myndighetspraxis m.m. (forts.) 
Thomas Grahn


(12.00 - 13.00 Lunch)


13.00 - 15.00
En svensk storbanks erfarenheter och exempel på hur regelverket tillämpas m.m.
Jan Björkman


(15.00 - 15.25 Kaffe)


15.25 - 16.10
Ett riskbaserat förhållningssätt och kundkännedomsprocessen inkl. uppföljning - några konkreta exempel på tillvägagångssätt och praktisk hantering i verksamheten
Thomas Grahn, Jan Björkman


16.10 - 16.55
Workshop innefattande sanktioner, rättsfallsgenomgång och diskussion
Thomas Grahn, Jan Björkman


16.50 - 17.00
Kursen summeras och avslutas
Thomas Grahn

 

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postaddress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postaddress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

 

Kontaktperson

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se
Anmäl dig till kursen 6/9 - 2017 Anmäl dig till kursen 14/12 - 2017