Penningtvätt - praktisk tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och nyheter i regelverket


Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (AML/CFT) har under senare tid blivit ett högprioriterat område såväl nationellt som internationellt. Den ledande internationella standardsättaren Financial Action Task Force (FATF) har fastställt 40 rekommendationer och har nyligen utvärderat Sveriges tillämpning av regelverket som ett led i den fjärde ronden av ömsesidiga utvärderingar. Rapporten om Sverige har publicerats under april 2017. Inom EU ska det fjärde penningtvättsdirektivet m.m. nu vara införlivat i nationell rätt hos medlemsstaterna och en ny svensk penningtvättslagstiftning samt nya myndighetsföreskrifter inom penningtvättsområdet har trätt i kraft 2017-08-01. Därtill har kompletterande dokument och guidance kommit från bl.a. EU-kommissionen och de Europeiska tillsynsmyndigheterna, ESA.

Boka kurs

Kurstillfällen

Kursen hålls centralt i Stockholm

Pris

9 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Propositionen 2016/17:173 ”Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism” med förslag till en ny penningtvättslagstiftning m.m. publicerades under våren 2017 och en ny penningtvättslagstiftning som bygger på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv m.m. har trätt i kraft 2017-08-01. Samtidigt har nya föreskrifter inom området från bl.a. Finansinspektionen trätt i kraft.

Vid kursen kommer deltagarna i kursen få en genomgång av det nya omfattande regelverket som gäller i penningtvättsfrågor och de förändringar som skett samt vägledning med praktiska exempel avseende bl.a. framtagande av riskbedömningar på övergripande nivå (allmän riskbedömning), utformning av interna rutiner och riktlinjer m.m. Vidare kommer nya och förändrade trender och mönster samt aktuella myndighetssanktioner och rättsfall att tas upp. Även andra nya regelverk såsom EU:s nya dataskyddsförordning kommer att beröras i detta sammanhang.

 


Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Nyheter inom penningtvättsområdet - översikt
  • De centrala delarna av det nya penningtvättsregelverket
  • Hur det nya penningtvättsregelverket tillämpas i praktiken med fokus på exempel för framtagande av riskbedömningar (allmän riskbedömning), riskbaserade rutiner, riktlinjer och kontroller, lämplighetsprövning, utbildning av anställda m.fl., modellriskhantering m.m.
  • Organisationsfrågor och intern kontroll inom penningtvättsområdet
  • Nya/förändrade trender, mönster och modus operandi som används för penningtvätt
  • Löpande uppföljning, övervakning och rapportering av misstänkta transaktioner utifrån det nya regelverket m.m.
  • Aktuella myndighetssanktioner och rättsfall

 

FÖRELÄSARE

Thomas Grahn, jurist, Thomas Grahn AML Consulting 
Thomas har lång erfarenhet inom området och har under årens lopp arbetat vid Finansinspektionen (FI), deltagit i det internationella arbetet inom FATF och EU m.m. under många år och är sedan 2006 konsult med särskild inriktning på AML-området i Sverige och internationellt.   

Jan Björkman, Group AML Officer, SEB Group Compliance
Jan har lång erfarenhet inom AML-området och har tidigare arbetat vid bl.a. Finanspolisen. Han har en central funktion som  Group AML Officer vid SEB Group Compliance.

 

Målgrupp

Yrkesutövare och företag som kommer i kontakt med penningtvättsfrågor samt rådgivare till dessa. Under senare år har lagen utvidgas till att även omfatta bolagsbildare, redovisningskonsulter och alla näringsidkare som bedriver kontanthandel i värdefulla föremål, betalningsinstitut, registrerade betalningsleverantörer, utgivare av e-pengar enligt den nya lagstiftningen 2011 om elektroniska pengar m.fl.

 

Klicka här för program

08.30 - 09.00 Registrering, kaffe och smörgås


09.00 - 09.40 Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i förändring – inledande översikt och nyheter m.m

Thomas Grahn


09.40 - 10.05 Genomgång av centrala delar av det nya regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 


(10.05 - 10.30 Kaffe)


10.30 - 12.00
Genomgång av centrala delar av det nya regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (forts.) 
Thomas Grahn


(12.00 - 13.00 Lunch)


13.00 - 15.00
En svensk storbanks erfarenheter, aktuellt /projekt/utvecklingsarbete inom penningtvättsområdet och exempel på hur regelverket tillämpas m.m.
Jan Björkman


(15.00 - 15.25 Kaffe)


15.25 - 16.20
Ett riskbaserat förhållningssätt, allmän riskbedömning och kundkännedomsprocessen inkl. uppföljning – riskmodeller, metodik och exempel på praktisk hantering i verksamheten 
Thomas Grahn, Jan Björkman


16.20 - 16.55
Workshop innefattande myndighetssanktioner, rättsfallsgenomgång och diskussion i penningtvättsfrågor
Thomas Grahn, Jan Björkman

16.55 - 17.00 Kursen summeras och avslutas 
Thomas Grahn

 

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

 

Kontakt

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se

Boka kursen