Penningtvätt

Propositionen 2016/17:173 ”Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism” med förslag till en ny penningtvättslagstiftning m.m. publicerades under våren 2017 och en ny penningtvättslagstiftning som bygger på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv m.m. har trätt i kraft 2017-08-01. Samtidigt har nya föreskrifter inom området från bl.a. Finansinspektionen trätt i kraft.

Kursbeskrivning

Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (AML/CFT) har under senare tid blivit ett högprioriterat område såväl nationellt som internationellt. Den ledande internationella standardsättaren Financial Action Task Force (FATF) har fastställt 40 rekommendationer och har nyligen utvärderat Sveriges tillämpning av regelverket som ett led i den fjärde ronden av ömsesidiga utvärderingar. Rapporten om Sverige har publicerats under april 2017. Inom EU ska det fjärde penningtvättsdirektivet m.m. nu vara införlivat i nationell rätt hos medlemsstaterna och en ny svensk penningtvättslagstiftning samt nya myndighetsföreskrifter inom penningtvättsområdet har trätt i kraft 2017-08-01. Därtill har kompletterande dokument och guidance kommit från bl.a. EU-kommissionen och de Europeiska tillsynsmyndigheterna, ESA.

Vid kursen kommer deltagarna få en genomgång av det nya omfattande regelverket som gäller i penningtvättsfrågor och de förändringar som skett. Kursen ger även vägledning med praktiska exempel avseende bl.a. framtagande av riskbedömningar på övergripande nivå (allmän riskbedömning), utformning av interna rutiner och riktlinjer m.m. Vidare kommer nya och förändrade trender och mönster samt aktuella myndighetssanktioner och rättsfall att tas upp. Även andra nya regelverk såsom EU:s nya dataskyddsförordning kommer att beröras i detta sammanhang.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • Nyheter inom penningtvättsområdet - översikt
  • De centrala delarna av det nya penningtvättsregelverket
  • Hur det nya penningtvättsregelverket tillämpas i praktiken med fokus på exempel för framtagande av riskbedömningar (allmän riskbedömning), riskbaserade rutiner, riktlinjer och kontroller, lämplighetsprövning, utbildning av anställda m.fl., modellriskhantering m.m.
  • Organisationsfrågor och intern kontroll inom penningtvättsområdet
  • Nya/förändrade trender, mönster och modus operandi som används för penningtvätt
  • Löpande uppföljning, övervakning och rapportering av misstänkta transaktioner utifrån det nya regelverket m.m.
  • Aktuella myndighetssanktioner och rättsfall

Föreläsare

Thomas Grahn är jurist vid Thomas Grahn AML Consulting. Thomas har bl.a. arbetat vid Finansinspektionen (FI) och deltagit i det internationella arbetet inom FATF och EU samt är sedan 2006 konsult med särskild inriktning på AML-området i Sverige och internationellt

Jan Björkman är Group AML Officer, SEB Group Compliance. Jan har lång erfarenhet inom AML-området och har tidigare arbetat vid bl.a. Finanspolisen. Han har en central funktion som Group AML Officer vid SEB Group Compliance

Målgrupp

Yrkesutövare och företag som kommer i kontakt med penningtvättsfrågor samt rådgivare till dessa. Under senare år har lagen utvidgas till att även omfatta bolagsbildare, redovisningskonsulter och alla näringsidkare som bedriver kontanthandel i värdefulla föremål, betalningsinstitut, registrerade betalningsleverantörer, utgivare av e-pengar enligt den nya lagstiftningen 2011 om elektroniska pengar m.fl.

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 09:40
Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i förändring – inledande översikt och nyheter m.m
09:40 - 10:05
Genomgång av centrala delar av det nya regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
10:05 - 10:30
Kaffe
10:30 - 12:00
Genomgång av centrala delar av det nya regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism forts.
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 15:00
En svensk storbanks erfarenheter, aktuellt /projekt/utvecklingsarbete inom penningtvättsområdet och exempel på hur regelverket tillämpas m.m
15:00 - 15:25
Kaffe
15:25 - 16:20
Ett riskbaserat förhållningssätt, allmän riskbedömning och kundkännedomsprocessen inkl. uppföljning – riskmodeller, metodik och exempel på praktisk hantering i verksamheten
16:20 - 16:55
Workshop innefattande myndighetssanktion
16:55 - 17:00
Kursen summeras och avslutas

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.