Straffprocessen – Förundersökning och huvudförhandling

Kursens övergripande syfte är att ge deltagarna kunskaper om och förståelse för det ramverk som präglar straffprocessen.
2 dagar  |  14 kurstimmar  |  Innehåller diskussion och gruppövningar

Kursbeskrivning

Kursen bedrivs under två dagar. En uppdelning sker i förundersökning (dag 1) och huvudförhandling (dag 2).

Kursens övergripande syfte är att ge deltagarna kunskaper om och förståelse för det ramverk som präglar straffprocessen.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • Brottsbegreppets struktur – vad är kännetecknande för det straffrättsliga system som brukar benämnas ”brottsbegreppet” och vilka metodologiska överväganden har rättstillämparen att ta ställning till vid prövning av om brott föreligger?
  • Vad avses med påföljdsbestämning – vad skiljer straffmätning från påföljdsval och hur bestämmer man påföljd i ett enskilt fall?
  • Utifrån vilka förutsättningar ska förundersökning inledas och bedrivas och vilka processuella regler är det som styr processen i huvudförhandlingen?
  • Vilka tvångsmedel har de brottsbekämpande myndigheterna möjlighet att använda och vad har den misstänkte (och den tilltalade) för rättigheter?
  • Vilka beviskrav gäller i brottmål och vilka metoder bör användas under bevisvärderingen?

Föreläsare

Jack Ågren, jur.dr. och universitetslektor i straffrätt vid Stockholms universitet. Han har mångårig undervisningserfarenhet, men också som föredragshållare för praktiskt verksamma jurister. Han är även författare till läroböcker i straffrätt.

Simon Andersson, jur. dr. och universitetslektor i processrätt vid Stockholms universitet och har bl.a. skrivit sin doktorsavhandling om Skälig misstanke.

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till försvarare, åklagare, målsägandebiträden, förundersökningsledare och andra som är verksamma inom det straffrättsliga området.

Klicka här för program

Kursprogram

Dag 1
08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 10:00
Allmänt om brottsbegreppet
10:00 - 12:00
Brottsbegreppets struktur inkl. kaffepaus

Med utgångspunkt i ett tvådelat brottsbegrepp kommer detta pass fokusera på att diskutera förutsättningarna för att en gärning ska anses otillåten, de olika uppsåtsformerna samt omständigheter som kan ursäkta förövaren av en otillåten gärning.

12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 15:30

Eftermiddagen kommer inledas med att diskutera vad som krävs för att en förundersökning ska inledas och utifrån vilka förutsättningar denna ska bedrivas. Härefter kommer behandlas de olika tvångsmedel som de brottsbekämpande myndigheterna har möjlighet att använda som gripande, anhållande, häktning, kroppsvisitation, husrannsakan och hemliga tvångsmedel.

15:30 - 15:50
Kaffepaus
15:50 - 16:45
Den misstänktes rättigheter

I detta avsnitt kommer stor vikt läggas vid den betydelse som Europadomstolens domar har fått på området samt de ändringar som skett via EU-direktiv

16:45 - 17:00
Avslutning
Dag 2
08:30 - 09:00
Kaffe och smörgås
09:00 - 10:00
Påföljdssystemet

Andra dagen inleds med en presentation av de kriminalpolitiska och rättsideologiska överväganden som utgör grund för vårt påföljdssystem och en genomgång av hur påföljdssystemet är uppbyggt.

10:00 - 12:00
Påföljdsbestämningen struktur inkl. kaffepaus

Detta pass kommer ägnas åt att diskuteras hur påföljd ska bestämmas i ett enskilt fall med särskilt fokus på lämplig beslutsstruktur. Ett viktigt inslag handlar om att belysa relationen mellan omständigheter som är hänförliga till gärningen och sådana som är hänförliga till gärningspersonen.

12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 15:30

Under eftermiddagen kommer de processuella regler som styr ramarna för huvudförhandlingen att diskuteras. Frågor som kommer att behandlas är bl.a. vilka ändringar åklagaren får göra i gärningsbeskrivningen, förutsättningarna för att ny bevisning ska få åberopas samt utifrån vilka förutsättningar målsäganden kan åberopa alternativa grunder för anspråket.

15:30 - 15:50
Kaffepaus
15:50 - 16:45
Bevisvärdering och bevisföring

Kursen avslutas med att diskutera bevisvärdering och bevisföring. Frågor som kommer att behandlas är bl.a. hur säkert det måste vara att den tilltalade har gjort det som åklagaren påstår. Vad avses med beviskravet ställt utom rimligt tvivel? Vilka metoder för bevisvärdering finns det?  

16:45 - 17:00
Utvärdering och avslutning
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 14 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.