Straffprocessen - förundersökning och huvudförhandling


Kursens övergripande syfte är att ge deltagarna kunskaper om och förståelse för det ramverk som präglar straffprocessen.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centralt i Stockholm

Pris

15 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Kursen bedrivs under två dagar. En uppdelning sker i förundersökning (dag 1) och huvudförhandling (dag 2).

Kursens övergripande syfte är att ge deltagarna kunskaper om och förståelse för det ramverk som präglar straffprocessen.


Kursens kommer bland annat att gå igenom:

  • Brottsbegreppets struktur – vad är kännetecknande för det straffrättsliga system som brukar benämnas ”brottsbegreppet” och vilka metodologiska överväganden har rättstillämparen att ta ställning till vid prövning av om brott föreligger?
  • Vad avses med påföljdsbestämning – vad skiljer straffmätning från påföljdsval och hur bestämmer man påföljd i ett enskilt fall?
  • Utifrån vilka förutsättningar ska förundersökning inledas och bedrivas och vilka processuella regler är det som styr processen i huvudförhandlingen?
  • Vilka tvångsmedel har de brottsbekämpande myndigheterna möjlighet att använda och vad har den misstänkte (och den tilltalade) för rättigheter?
  • Vilka beviskrav gäller i brottmål och vilka metoder bör användas under bevisvärderingen?

föreläsare

Jur. dr Jack Ågren, universitetslektor i straffrätt, och jur. dr Simon Andersson, universitetslektor i processrätt.

 

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig främst till försvarare, åklagare, målsägandebiträden, förundersökningsledare och andra som är verksamma inom det straffrättsliga området.

 

Klicka här för program

Dag 1

08.30-09.00
Registrering, kaffe och smörgås

09.00-10.00
Inledning av kursen. Allmänt om brottsbegreppet.

10.00-12.00
Brottsbegreppets struktur. Med utgångspunkt i ett tvådelat brottsbegrepp kommer detta pass fokusera på att diskutera förutsättningarna för att en gärning ska anses otillåten, de olika uppsåtsformerna samt omständigheter som kan ursäkta förövaren av en otillåten gärning.

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.30
Eftermiddagen kommer inledas med att diskutera vad som krävs för att en förundersökning ska inledas och utifrån vilka förutsättningar denna ska bedrivas. Härefter kommer behandlas de olika tvångsmedel som de brottsbekämpande myndigheterna har möjlighet att använda som gripande, anhållande, häktning, kroppsvisitation, husrannsakan och hemliga tvångsmedel.

15.30-15.50 Kaffe

15.50-16.45
Första dagens eftermiddag avslutas med att diskutera den misstänktes rättigheter. I detta avsnitt kommer stor vikt läggas vid den betydelse som Europadomstolens domar har fått på området samt de ändringar som skett via EU-direktiv.

16.45-17.00 Avslutning

Dag 2

08.30-09.00
Registrering, kaffe och smörgås

09.00-10.00
Andra dagen inleds med en presentation av de kriminalpolitiska och rättsideologiska överväganden som utgör grund för vårt påföljdssystem och en genomgång av hur påföljdssystemet är uppbyggt.

10.00-12.00
Påföljdsbestämningen struktur. Detta pass kommer ägnas åt att diskuteras hur påföljd ska bestämmas i ett enskilt fall med särskilt fokus på lämplig beslutsstruktur. Ett viktigt inslag handlar om att belysa relationen mellan omständigheter som är hänförliga till gärningen och sådana som är hänförliga till gärningspersonen.

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.30
Under eftermiddagen kommer de processuella regler som styr ramarna för huvudförhandlingen att diskuteras. Frågor som kommer att behandlas är bl.a. vilka ändringar åklagaren får göra i gärningsbeskrivningen, förutsättningarna för att ny bevisning ska få åberopas samt utifrån vilka förutsättningar målsäganden kan åberopa alternativa grunder för anspråket.

15.30-15.50 Kaffe

15.50-16.45
Kursen avslutas med att diskutera bevisvärdering och bevisföring. Frågor som kommer att behandlas är bl.a. hur säkert det måste vara att den tilltalade har gjort det som åklagaren påstår. Vad avses med beviskravet ställt utom rimligt tvivel? Vilka metoder för bevisvärdering finns det?

16.45-17.00 Utvärdering och avslutning

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.


Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

 

Kontakt

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se

Boka kursen