Straffprocessen – Förundersökning och huvudförhandling

Kursens övergripande syfte är att ge deltagarna kunskaper om och förståelse för det ramverk som präglar straffprocessen. 

Kursbeskrivning

Kursen bedrivs under två dagar. En uppdelning sker i förundersökning (dag 1) och huvudförhandling (dag 2).

Kursens övergripande syfte är att ge deltagarna kunskaper om och förståelse för det ramverk som präglar straffprocessen.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • Brottsbegreppets struktur – vad är kännetecknande för det straffrättsliga system som brukar benämnas ”brottsbegreppet” och vilka metodologiska överväganden har rättstillämparen att ta ställning till vid prövning av om brott föreligger?
  • Vad avses med påföljdsbestämning – vad skiljer straffmätning från påföljdsval och hur bestämmer man påföljd i ett enskilt fall?
  • Utifrån vilka förutsättningar ska förundersökning inledas och bedrivas och vilka processuella regler är det som styr processen i huvudförhandlingen?
  • Vilka tvångsmedel har de brottsbekämpande myndigheterna möjlighet att använda och vad har den misstänkte (och den tilltalade) för rättigheter?
  • Vilka beviskrav gäller i brottmål och vilka metoder bör användas under bevisvärderingen?

Föreläsare

Jack Ågren, jur.dr. och universitetslektor i straffrätt vid Stockholms universitet. Han har mångårig undervisningserfarenhet, men också som föredragshållare för praktiskt verksamma jurister. Han är även författare till läroböcker i straffrätt.

Simon Andersson, jur. dr. och universitetslektor i processrätt vid Stockholms universitet och har bl.a. skrivit sin doktorsavhandling om Skälig misstanke.

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till försvarare, åklagare, målsägandebiträden, förundersökningsledare och andra som är verksamma inom det straffrättsliga området.

Klicka här för program

Kursprogram

Dag 1
08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 10:00
Allmänt om brottsbegreppet.
10:00 - 12:00
Brottsbegreppets struktur.
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 15:30
Eftermiddagspass
15:30 - 15:50
Brottsbegreppets struktur.
15:50 - 16:45
Den misstänktes rättigheter.
16:45 - 17:00
Avslutning
Dag 2
08:30 - 09:00
Frukost
09:00 - 10:00
Påföljdssystemet
10:00 - 12:00
Påföljdsbestämningen struktur
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 15:30
De processuella regler som styr ramarna för huvudförhandlingen
15:30 - 15:50
Kaffe
15:50 - 16:45
Bevisvärdering och bevisföring
16:45 - 17:00
Utvärdering och avslutning
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.