Straffrätt för ekonomer

Kursen har som övergripande målsättning att ge deltagarna ökade kunskaper om och förståelse för den straffrätt som är av särskild betydelse för ekonomer.

Kursbeskrivning

I kursen redogörs för allmänna förutsättningar för straffansvar, bl.a. sker en övergripande genomgång av det s.k. brottsbegreppet. I kursen redogörs också för särskilda regler och principer som aktualiseras när brott begås i affärslivet, t.ex. vem som är att anses som gärningsman när ett brott begås i ett företag. Kursen innehåller vidare en genomgång av olika brottstyper som är av särskild betydelse för verksamhet i affärslivet samt en genomgång av olika sanktioner som kan riktas direkt mot företag.

Undervisningen består av föreläsning, diskussion och gruppövningar. Aktuella rättsfall och annat relevant material presenteras och diskuteras.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • Vilka principiella utgångspunkter gäller vid tolkning och tillämpning av straffbud?
  • Brottsbegreppets grundläggande struktur – vad är kännetecknande för det straffrättsliga system som brukar benämnas ”brottsbegreppet”?
  • Vem kan vara gärningsman i ett företag och vem kan vara medverkande?
  • Vad menas med s.k. företagaransvar?
  • Några olika brottstyper – vad är kännetecknande för t.ex. bedrägeri, skattebrott, förskingring, trolöshet mot huvudman, oredlighet mot borgenär, bokföringsbrott mutbrott m.fl.
  • Vilka sanktioner kan riktas direkt mot företag?

Föreläsare

Jack Ågren, jur. dr. och universitetslektor i straffrätt vid Stockholms Universitet. Jack har mångårig undervisningserfarenhet, men också som föredragshållare för praktiskt verksamma jurister. Han är författare till läroböcker i straffrätt och har skrivit flertalet artiklar som publicerats i såväl tidskrifter som festskrifter. 

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till yrkesverksamma ekonomer (t.ex. revisorer och rådgivare) men också andra med behov av kunskaper om straffrätt som är av särskild betydelse för ekonomer.

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 10:00
Inledning av kursen. Principiella utgångspunkter vid tolkning och tillämpning av straffbud samt allmänt om brottsbegreppet.
10:00 - 12:00
Brottsbegreppets struktur, gärningsmannaskap och medverkan – här går vi igenom det straffrättsliga system som brukar benämnas ”brottsbegreppet” och betydelsen av att prövningen av om brott föreligger sker i en viss systematisk ordning. Vi kommer vidare att gå igenom vem som kan vara gärningsman när brott begås i en affärskontext samt reglerna om medverkan.
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 15:30
Vi kommer inleda eftermiddagen med att diskutera de regler och principer som reglerar det s.k. företagaransvaret. Härefter sker en genomgång av brottstyper som är av särskild betydelse för verksamhet i näringslivet.
15:30 - 15:50
Kaffe
15:50 - 16:45
Sanktioner som kan riktas direkt mot företag – kursens avslutande pass ägnas åt att gå igenom sanktioner (företagsbot, sanktionsavgifter och näringsförbud), som vid sidan om det straffrättsliga ansvar kan drabba enskilda, även kan riktas mot företag.
16:45 - 17:00
Utvärdering och avslutning

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch, kaffe och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.