Straffrätt för ekonomer


Kursen har som övergripande målsättning att ge deltagarna ökade kunskaper om och förståelse för den straffrätt som är av särskild betydelse för ekonomer.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centrala Stockholm

Pris

7 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

I kursen redogörs för allmänna förutsättningar för straffansvar, bl.a. sker en övergripande genomgång av det s.k. brottsbegreppet. I kursen redogörs också för särskilda regler och principer som aktualiseras när brott begås i affärslivet, t.ex. vem som är att anses som gärningsman när ett brott begås i ett företag. Kursen innehåller vidare en genomgång av olika brottstyper som är av särskild betydelse för verksamhet i affärslivet samt en genomgång av olika sanktioner som kan riktas direkt mot företag.

Undervisningen består av föreläsning, diskussion och gruppövningar. Aktuella rättsfall och annat relevant material presenteras och diskuteras.


Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Vilka principiella utgångspunkter gäller vid tolkning och tillämpning av straffbud?
  • Brottsbegreppets grundläggande struktur – vad är kännetecknande för det straffrättsliga system som brukar benämnas ”brottsbegreppet”?
  • Vem kan vara gärningsman i ett företag och vem kan vara medverkande?
  • Vad menas med s.k. företagaransvar?
  • Några olika brottstyper – vad är kännetecknande för t.ex. bedrägeri, skattebrott, förskingring, trolöshet mot huvudman, oredlighet mot borgenär, bokföringsbrott mutbrott m.fl.
  • Vilka sanktioner kan riktas direkt mot företag?

 

Föreläsare

Jack Ågren, jur. dr. och universitetslektor i Straffrätt, Stockholms Universitet
 

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till yrkesverksamma ekonomer (t.ex. revisorer och rådgivare) men också andra med behov av kunskaper om straffrätt som är av särskild betydelse för ekonomer.


Klicka här för program

 08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.00-10.00 Inledning av kursen. Principiella utgångspunkter vid tolkning och tillämpning av straffbud samt allmänt om brottsbegreppet.

10.00-12.00  Brottsbegreppets struktur, gärningsmannaskap och medverkan – här går vi igenom det straffrättsliga system som brukar benämnas ”brottsbegreppet” och betydelsen av  att prövningen av om brott föreligger sker i en viss systematisk ordning. Vi kommer vidare att gå igenom vem som kan vara gärningsman när brott begås i en affärskontext samt reglerna om medverkan.

(12.00-13.00 Lunch)

13.00-15.30  Vi kommer inleda eftermiddagen med att diskutera de regler och principer som reglerar det s.k. företagaransvaret. Härefter sker en genomgång av brottstyper som är av särskild betydelse för verksamhet i näringslivet.

(15.30-15.50 Kaffe)

15.50-16.45 Sanktioner som kan riktas direkt mot företag – kursens avslutande pass ägnas åt att gå igenom sanktioner (företagsbot, sanktionsavgifter och näringsförbud), som vid sidan om det straffrättsliga ansvar som kan drabba enskilda, kan riktas mot företaget.

16.45-17.00 Utvärdering  och avslutning

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

 
 

Kontakt

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se

Boka kursen