Styrelseansvar i finansiella företag

Vågar du sitta i ett finansiellt företags styrelse? Under 2017 har det stormat kring flera finansiella företag och börsnoterade bolag. Frågor kring penningtvätt, intressekonflikter och marknadsmissbruk har varit i fokus och vi har bevittnat dramatiska scener med häktningar av ledande befattningshavare och styrelseledamöter som avgått med omedelbar verkan.

Kursbeskrivning

Det börjar bli mycket för styrelserna i finansiella företag att kontrollera och hantera. Ett stort antal nya finansiella regelverk träder ikraft under 2018 (Dataskyddsförordningen, MiFID 2/MiFIR, IDD, PSD2, Priiips etc.). För de bolag som är noterade vid någon reglerad marknadsplats gäller även de snåriga reglerna om marknadsmissbruk (regler mot insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan). De reglerna får konsekvenser inte bara för styrelseledamöter i de noterade bolagen utan även bl.a. för personer som sitter i andra bolagsstyrelser tillsammans med dessa personer.

Styrelsen är ytterst ansvarig för allt ett finansiellt företag gör (liksom för det andra aktörer gör på uppdrag av det finansiella företaget). Till sitt stöd har styrelsen ett antal oberoende kontrollfunktioner - internrevisorer, risk- och compliancefunktioner. Trots detta kan det vara svårt för styrelsen att veta om de agerat ”good enough”. Det finns normalt sett ingen särskild funktion som granskar styrelsens eget arbete med den interna kontrollen utan styrelseutvärdering sker i många fall genom självutvärdering.

Reglerarens senaste metod för att få styrelserna att ta sitt ansvar på allvar har varit att införa regler om personligt sanktionsansvar (upp till 5 MEUR) för enskilda styrelseledamöter i banker, värdepappersbolag och fondbolag. I det nya penningtvättsregelverket som trädde i kraft den 1 augusti 2017 infördes på samma sätt ett personligt sanktionsansvar för styrelsen. Sedan tidigare finns även ett personligt ansvar i lagen om handel med finansiella instrument. Det går inte att ta en försäkring som täcker det personliga ansvaret. Det är därför särskilt viktigt att förstå vad dessa regler innebär och hur man som styrelseledamot ska agera för att de inte ska kunna aktualiseras.

Välkommen till en effektiv halvdag om styrelsens arbete med intern kontroll.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • Hur man gör en ”due diligence” innan man accepterar ett styrelseuppdrag i ett finansiellt företag.
  • Hur man som styrelseledamot kan förstärka sin egen beställarkompetens för risk- och compliance (Hur granskar man riskanalyser, rapporter och årsplaner från kontrollfunktioner på ett meningsfullt sätt?).
  • Utformningen och den praktiska innebörden av det personliga sanktionsansvaret i de olika finansiella regelverken och hur man som styrelseledamot ska agera för att undvika det.
  • Kärnan i några centrala regleringar som varje styrelseledamot behöver vara särskilt medveten om och förstå sin roll ifråga om (penningtvätt, marknadsmissbruk, intressekonfliktshantering i finansiella grupper, outsourcinguppföljning och ersättningshantering).
  • Strategiska tips för styrelsens egen compliance.

Föreläsare

Cecilia Salaj Wennerholm, advokat vid Apriori Advokatbyrå med inriktning på finansjuridik.

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till ledamöter i finansiella företags styrelser eller rådgivare till sådana styrelser.

Plats

Centralt i Stockholm

Klicka här för program

Kursprogram

13:15 - 13:30
Registrering och kaffe
13:30 - 14:00
Styrelsens roll i den interna kontrollstrukturen, kontrollfunktionernas ansvarsområden och olika sätt att organisera kontrollarbetet inom en styrelse.
14:00 - 14:20
Hur gör man en Due Diligence innan man tar på sig ett styrelseuppdrag i ett finansiellt företag? Checklista.
14:20 - 14:50
Hur förstärker man som styrelseledamot sin egen beställarkompetens avseende risk-, compliance och internrevision? (Hur granska riskanalyser, rapporter och årsplaner från kontrollfunktionerna på ett meningsfullt sätt?)
14:50 - 15:10
Kaffe
15:10 - 15:40
Utformningen och den praktiska innebörden av det personliga sanktionsansvaret i de olika finansiella regelverken och hur man som styrelseledamot ska agera för att undvika det. Sanktionspraxis från Sverige och i övriga Europa.
15:40 - 16:40
Kärnan i några centrala regleringar som varje styrelseledamot behöver vara särskilt medveten om och förstå sin roll ifråga om (penningtvätt, marknadsmissbruk, intressekonfliktshantering i finansiella grupper, outsourcinguppföljning och ersättningshantering).
16:40 - 17:00
Sammanfattning och strategiska tips för styrelsens eget compliancearbete
17:00
Kursen avslutas
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 3,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.