Tillståndsprocessens krav

Denna kurs går igenom kraven på tillstånd och MKB, utifrån frågor om områdesskydd - Natura 2000, artskydd, riksintressen och miljökvalitetsnormer.

Kursbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) används för att få en helhetssyn av den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra. Lär Dig om hur viktig MKB:n är i tillståndsprocessen enligt miljöbalken. Du får även en inblick i alla de olika skedena som ingår i en tillståndsprocess och hur tillstånd kan ändras.

Kursen går igenom kraven på tillstånd och MKB, utifrån frågor om områdesskydd – Natura 2000, artskydd, riksintressen och miljökvalitetsnormer.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • Vilka krav ställs enligt 2 kap miljöbalken och de allmänna hänsynsreglerna?
  • När behövs MKB? Hur går samrådsprocessen till?
  • Hur och när behöver tillstånd sökas för vattenverksamhet? Vad gäller för miljöfarlig verksamhet? Hur går processen till och vad kan och bör man planera för såsom verksamhetsutövare?
  • Vilken tillståndsprocess gäller för Natura 2000-områden? Och för artskydd? Strandskydd och vissa andra områdesskydd?
  • Kopplingar mellan miljöbalken och Plan- och bygglagen – särskilt om detaljplanekrav och MKB för detaljplan, även frågor om artskydd liksom natur/kulturvärden i detaljplan.
  • Hur kan tillstånd ändras?
  • Vilka blir konsekvenserna om tillstånd och villkor inte följs?
  • Miljökvalitetsnormer och hur de påverkar tillståndsprocessen.

Målgrupp

Det här är kursen för dig som nyligen börjat stöta på miljöjuridik i ditt arbete, som ansvarar för miljöfrågor, inköp, arbetar som verksamhetsutvecklare, exploateringsansvariga, jobbar med fastighetsutveckling eller inom kommunal verksamhet. Du behöver inte ha några förkunskaper inom området. Då många av reglerna är nya passar kursen även dig som är lite mer erfaren. 

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 12:00
Vilka krav ställs enligt 2 kap miljöbalken och de allmänna hänsynsreglerna? När behövs MKB? Hur går samrådsprocessen till? Hur och när behöver tillstånd sökas för vattenverksamhet? Vad gäller för miljöfarlig verksamhet? Hur går processen till och vad kan och bör man planera för såsom verksamhetsutövare?
12:00 - 13:00
Lunch
14:00 - 14:40
Vilken tillståndsprocess gäller för Natura 2000-områden? Och för artskydd? Strandskydd och vissa andra områdesskydd? Kopplingar mellan miljöbalken och Plan- och bygglagen – särskilt om detaljplanekrav och MKB för detaljplan, även frågor om artskydd liksom natur/kulturvärden i detaljplan.
14:40 - 15:00
Kaffepaus
15:00 - 16:00
Hur kan tillstånd ändras? Vilka blir konsekvenserna om tillstånd och villkor inte följs? Miljökvalitetsnormer och hur de påverkar tillståndsprocessen.
16.30 - 17.00
Kursen avslutas

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar sju kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.