Vatten- och avloppsrätt; lagen om allmänna vattentjänster

Få en grundläggande genomgång av hur VA-rätten är utformad och en uppdatering kring rättspraxisen på området.

 

Kursbeskrivning

Att vattenförsörjning och avloppshantering ordnas på ett bra och effektivt sätt är en viktig fråga för människors hälsa och miljön. Dessutom rör vatten- och avloppsfrågor avsevärda belopp såvitt gäller investering, drift och underhåll. För den som arbetar med samhällsplanering, myndighetsutövning, exploatering m.m., är det nödvändigt att ha kunskap om de regler och den praxis som gäller på VA-området. I denna utbildning får du en grundläggande genomgång av hur VA-rätten är utformad och en uppdatering kring rättspraxisen på området.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • Kort historisk bakgrund till dagens VA-reglering
  • Grundläggande begrepp i VA-rätten, främst i lagen om allmänna vattentjänster (VA-lagen) och miljöbalken
  • Miljöbalkens regler om tillstånd till vattenverksamhet resp. avloppshantering (jfr miljöfarlig verksamhet)
  • VA-lagen i förhållande till miljöbalken i övrigt samt till t.ex. plan- och bygglagen, fastighetsbildningslagen och kommunallagen
  • Kommunens skyldighet gällande ordnande och drift av allmän VA-anläggning; verksamhetsområde, leveransskyldighet, m.m.
  • Fastighetsägarens rätt att använda allmän VA-anläggning samt skyldighet att betala avgift; även fastighetsägarens skyldigheter i övrigt
  • Omvandling av enskild VA-anläggning till allmän VA-anläggning; inlösen m.m.
  • Tillsyn, avstängning m.m.
  • Skadeståndsfrågor
  • Förfaranderegler/processuella regler

Föreläsare

Rådman Jesper Blomberg, Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt
Advokat/partner Pontus Gunnarsson, MAQS Advokatbyrå

Målgrupp

Advokater, kommunala tjänstemän, byggbolag, exploatörer, fastighetsutvecklare och fastighetsägare.

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 12:00
Förmiddagens program
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 14:40
Eftermiddagsprogram
14:40 - 15:00
Kaffepaus
15:00 - 16:30
Eftermiddagsprogram, forts.
16:30 - 17:00
Kursen avslutas

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.