Vatten- och avloppsrätt


Få en grundläggande genomgång av hur VA-rätten är utformad och en uppdatering kring rättspraxisen på området.

Boka kurs

Kurstillfällen

-
Centrala Stockholm

Pris

7 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Att vattenförsörjning och avloppshantering ordnas på ett bra och effektivt sätt är en viktig fråga för människors hälsa och miljön. Dessutom rör vatten- och avloppsfrågor avsevärda belopp såvitt gäller investering, drift och underhåll. För den som arbetar med samhälls-planering, myndighetsutövning, exploatering m.m., är det nödvändigt att ha kunskap om de regler och den praxis som gäller på VA-området. I denna utbildning får du en grundläggande genomgång av hur VA-rätten är utformad och en uppdatering kring rättspraxisen på området.


Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Kort historisk bakgrund till dagens VA-reglering
  • Grundläggande begrepp i VA-rätten, främst i lagen om allmänna vattentjänster (VA-lagen) och miljöbalken
  • Miljöbalkens regler om tillstånd till vattenverksamhet resp. avloppshantering (jfr miljöfarlig verksamhet)
  • VA-lagen i förhållande till miljöbalken i övrigt samt till t.ex. plan- och bygglagen, fastighetsbildningslagen och kommunallagen
  • Kommunens skyldighet gällande ordnande och drift av allmän VA-anläggning; verksamhetsområde, leveransskyldighet, m.m.
  • Fastighetsägarens rätt att använda allmän VA-anläggning samt skyldighet att betala avgift; även fastighetsägarens skyldigheter i övrigt
  • Omvandling av enskild VA-anläggning till allmän VA-anläggning; inlösen m.m.
  • Tillsyn, avstängning m.m.
  • Skadeståndsfrågor
  • Förfaranderegler/processuella regler

 

Målgrupp

Advokater, kommunala tjänstemän, byggbolag, exploatörer, fastighetsutvecklare och fastighetsägare.

 

Program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås


09.00-12.00 Förmiddagens program


(12.00-13.00 Lunch)

14.00-14.40 Eftermiddagsprogram


(14.40-15.00 Kaffepaus)

15.00-16.00 Eftermiddagsprogram, forts.


16.30-17.00 Kursen avslutas

 

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

 

Kontaktperson

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se

Boka kursen