Vatten- och avloppsrätt


Få en grundläggande genomgång av hur VA-rätten är utformad och en uppdatering kring rättspraxisen på området.

Boka kurs

Kurstillfällen

-
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Pris

7 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Att vattenförsörjning och avloppshantering ordnas på ett bra och effektivt sätt är en viktig fråga för människors hälsa och miljön. Dessutom rör vatten- och avloppsfrågor avsevärda belopp såvitt gäller investering, drift och underhåll. För den som arbetar med samhällsplanering, myndighetsutövning, exploatering m.m., är det nödvändigt att ha kunskap om de regler och den praxis som gäller på VA-området. I denna utbildning får du en grundläggande genomgång av hur VA-rätten är utformad och en uppdatering kring rättspraxisen på området.


Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Kort historisk bakgrund till dagens VA-reglering
  • Grundläggande begrepp i VA-rätten, främst i lagen om allmänna vattentjänster (VA-lagen) och miljöbalken
  • Miljöbalkens regler om tillstånd till vattenverksamhet resp. avloppshantering (jfr miljöfarlig verksamhet)
  • VA-lagen i förhållande till miljöbalken i övrigt samt till t.ex. plan- och bygglagen, fastighetsbildningslagen och kommunallagen
  • Kommunens skyldighet gällande ordnande och drift av allmän VA-anläggning; verksamhetsområde, leveransskyldighet, m.m.
  • Fastighetsägarens rätt att använda allmän VA-anläggning samt skyldighet att betala avgift; även fastighetsägarens skyldigheter i övrigt
  • Omvandling av enskild VA-anläggning till allmän VA-anläggning; inlösen m.m.
  • Tillsyn, avstängning m.m.
  • Skadeståndsfrågor
  • Förfaranderegler/processuella regler

 

Målgrupp

Advokater, kommunala tjänstemän, byggbolag, exploatörer, fastighetsutvecklare och fastighetsägare.

 

Program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås


09.00-12.00 Förmiddagens program


(12.00-13.00 Lunch)

14.00-14.40 Eftermiddagsprogram


(14.40-15.00 Kaffepaus)

15.00-16.00 Eftermiddagsprogram, forts.


16.30-17.00 Kursen avslutas

 

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

 

Kontaktperson

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se

Boka kursen