Program

Programmet inför 2020 offentliggörs inom kort. Tills dess ser du förra årets agenda nedan för att få en bild av hur dagen kommer se ut.

Förra årets program:

09:00 - 09:30

Registrering, kaffe och smörgås

09:30 - 10:15

Nyheter och trender

Jan Darpö

10:15 - 11:00

Aktuellt från Miljö- och energidepartementet

Susanne Gerland

11:00 - 11:20

Kaffe och frukt

11:20 - 12:10

Välj ett spår

Spår A1

Tillståndsprövning av gruvor
- en onödigt krånglig process eller ett sätt att beakta alla(s) intressen?

Det hävdas, bland annat från näringsdepartementet, att tillståndsprövningen av gruvor i Sverige går alltför långsamt; att det är en krånglig och (alltför) omfattande process som motverkar investeringar och hindrar utveckling. Andra menar att tillstånd att leta efter och bearbeta mineral ges alltför lättvindigt och att miljöprövningen spelar en obetydlig roll i sammanhanget.  Vi undersöker hur det förhåller sig med detta genom en analys av lagstiftning och rättspraxis på området.

Maria Pettersson och Lars Bäckström

Spår A2 

Miljörättslig praxis från Mark- och miljööverdomstolen

De viktigaste avgörandena på miljöbalkens område under perioden oktober 2018-oktober 2019

Malin Wik och Åsa Marklund Andersson

Spår A3

Avfallslagstiftningen - vad hände?

Sedan miljöbalkens ikraftträdande för 20 år sedan, där tanken var att allt skulle bli enklare med den gemensamma EU-definitionen av avfall, har fortsatt lagstiftning och rättstillämpning knappast infriat den förhoppningen. Vi tampas fortfarande med grundläggande frågor om vad som är avfall och vem som ska ansvara för olika sorters hantering. Under passet lyfts centrala frågor om avfallsregleringen varvat med praxis och pågående arbete mer lagändringar.  

Tove Andersson

12:15 - 13:15

Lunch

13:15 - 14:45

Panelsamtal - Den nya vattenförvaltningen

Christina Olsen Lundh, Sven Björk, Agnes Larfeldt och Joakim Kruse. 

14:45 - 15:10

Eftermiddagskaffe

15:10 - 16:00

Välj ett spår

Spår B1

En effektivare miljöprövning – förslag och tankar kring processen i mark- och miljödomstolarna

 • Ena dagen stor industriprövning nästa dag en altan – är detta ett effektivt resursutnyttjande av mark- och miljödomstolen?
 • Tar miljöprövningen verkligen lång tid och vad är det i så fall som tar tid?
 • Mark- och miljödomstolarnas vanligaste våtmark- kompletteringsträsket

Monica Daoson och Peter Ardö

Spår B2

Så ändrar EU:s nya klimatlagstiftning spelplanen

 • Tuffare (och krångligare) regler för utsläppshandeln.
 • Landskapets inlagring och utsläpp av koldioxid börjar regleras.
 • Går Sveriges klimatpolitik i takt med EU:s?

Magnus Nilsson

Spår B3

Ersättning för rådighetsinskränkningar – en redogörelse för rättspraxis med diskussion

Med utgångspunkt i MB:s motiv och vissa domstolsavgöranden från de senaste åren behandlas framför allt tolkningen av begreppet pågående markanvändning och inverkan av MB:s hänsynsregler på rätten till ersättning. 

Bertil Bengtsson och Christina Olsen Lundh

 

16:00 - 16:10

Bensträckare

16:10 - 17:00

Välj ett spår

Spår C1

EU-domstolen – ett verktyg för en korrekt tillämpning av EU:s miljörätt
Det är väl känt att kommissionen använder sig av EU-domstolen för att säkerställa ett korrekt genomförande av EU-lagstiftningen men EU-domstolen är inte bara ett verktyg för kommissionen. EU-domstolen är också ett viktigt verktyg för medlemsstaterna som genom att intervenera i pågående mål eller driva egna mål kan påverka tolkningen och tillämpningen av EU-rätten. Sverige har under de senaste åren tagit en aktiv roll i miljörättsliga processer i EU-domstolen framförallt i öppenhetsmål och mål på kemikalieområdet. Föredraget ger bl.a. en bakgrund till de två mål som Sverige har drivit mot kommissionen på kemikalieområdet de senaste åren och en inblick i dessa processer.

Susanne Classon

Spår C2

Artskyddsbedömningar i miljöprövningar - Ett ekologiskt perspektiv

 • Bedömning av bevarandestatus -- skillnader vid störning respektive habitatförlust.
 • Kumulativ påverkan och gradvis förändring -- "De små stegens tyrranni".
 • Hur känsliga är arter egentligen för omgivningspåverkan? Vad blir skillnaden i ett artskyddsperspektiv om påverkan sker på arten eller dess livsmiljö?

Krister Mild och Torunn Hofset

Spår C3

Strandskyddet - en allt svårare nöt att knäcka vid exploatering och detaljplaner - spännande exempel

 • Exempel på hur strandskyddet blir allt viktigare att beakta vid exploatering.
 • MÖD har exempelvis upphävt detaljplaner då det inte visats att strandskyddet verkligen respekteras och att andra alternativ till lokalisering inte finns eller är orimliga att genomföra.

Pia Pehrson

17:00 - 19:00

Mingel

Vi bjuder på enklare dryck och förtäring!

Vad säger tidigare deltagare?

Bra tillfälle att få en ordentlig uppdatering av senaste nytt i miljörätten. Roligt med den blandning av miljövetare och jurister som deltar

Anna-Lena

Jag tycker det var en mycket bra mix av ämnen på årets miljörättsdag, många intressanta spår

Madeleine

Mycket engagerade föreläsare. Bra grepp med paneldebatt.

Charlotte

Mycket trevligt och välordnat. Bra service från alla inblandade och hög nivå på allt material.

Camilla

En överlag mycket bra dag med mycket bra information. Jag återkommer nästa år!

Eva

Boka din plats idag

Träffa experter, mingla med branschkollegor och få en omfattande uppdatering kring aktuella juridiska frågeställningar.

Säkra din plats